Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.4.2 Beskrivelse af omstruktureringer

Indhold

Dette afsnit beskriver kravene til transfer pricing dokumentation ved transaktioner vedrørende omstruktureringer, samt nogle af de supplerende oplysninger skattemyndighederne efterfølgende kan anmode om i forbindelse med en skattekontrol.

  • Oplysninger om omstruktureringer i transfer pricing dokumentationen
  • Supplerende oplysninger i forbindelse med en skattekontrol.

Oplysninger om omstruktureringer i transfer pricing dokumentationen

Er der i en koncern sket betydelige omstruktureringer, tilkøb og frasalg i løbet af indkomståret, så skal der i beskrivelsen under fællesdokumentationen oplyses herom, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4, stk. 2, nr. 6.

I den landespecifikke dokumentationen skal det angives, om den skattepligtige har været involveret i eller påvirket af omstruktureringer i indeværende indkomstår samt indkomståret umiddelbart forud for indeværende indkomstår. Og dokumentationen skal, hvis det er tilfældet, indeholde en forklaring på, hvordan sådanne transaktioner har eller har haft indvirkning på den skattepligtige, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, nr. 2, og gennemgangen i afsnit C.D.11.13.1.2.1 Detaljeret beskrivelse af virksomheden.

Den landespecifikke dokumentation skal også indeholde en udførlig beskrivelse af kontrollerede transaktioner i forbindelse med omstruktureringen, samt dokumentation for, at de fastsatte priser og vilkår er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, og gennemgangen i afsnit C.D.11.13.1.2.2 Informationer og beskrivelser vedrørende de kontrollerede transaktioner.

Supplerende oplysninger i forbindelse med en skattekontrol

Skattemyndighederne kan blandt andet anmode om følgende supplerende dokumentation i forbindelse med en skattekontrol vedrørende omstruktureringer, jf. TP dokumentationsbekendtgørelsen § 6.

Når der gennemføres koncerninterne omstruktureringer, så er det vigtigt, at den dokumentationspligtige kan vise, at to grundlæggende betingelser er opfyldt i forhold til omstruktureringen. Se herom også afsnit C.D.11.3.2 Anerkendelse af den fastlagte faktiske transaktion om anerkendelse af den fastlagte transaktion.

Den første betingelse er, at omstruktureringen skal være forretningsmæssig/økonomisk rationel for begge (eller alle) parter. Efter armslængdeprincippet skal begge (eller alle) parter efter omstruktureringen være bedre stillet end før omstruktureringen. Se TPG 1.122 og 1.123 samt TPG 9.68 og 9.84.

Part A vil kun indgå en aftale med part B, hvis part A efter aftalens indgåelse er eller forventes at være bedre stillet end før aftalens indgåelse. Og tilsvarende vil part B kun indgå en aftale med part A, hvis part B efter aftalens indgåelse er eller forventes at være bedre stillet end før aftalens indgåelse.

Det følger også heraf, at det ikke er tilstrækkeligt, at koncernen samlet set måtte have en fordel af omstruktureringen. Begge (eller alle) de berørte parter skal have en egen separat fordel af omstruktureringen, jf. "separate entity" princippet i TPG 6 og TPG 9.64.

Er koncernens samlede resultat af omstruktureringen før skat positivt, kan det være en god indikator på, at omstruktureringen er økonomisk rationel. Et positivt samlet resultat af omstruktureringen vil nemlig kunne deles mellem parterne på en sådan måde, at begge (eller alle) parter - hver for sig - stilles bedre end før omstruktureringen. Se også TPG 1.122 og 1.123.

Den anden betingelse er, at omstruktureringen skal være bedre end begge (eller alle) parters realistiske alternativer. En omstrukturering vil kun blive gennemført, hvis ingen af parterne har bedre realistiske alternativer. Se TPG 1.38, 1.40 og 1.52 og 9.59.

Part A, vil ikke indgå en aftale med part B, hvis part A kan få en bedre aftale med part C, eller hvis part A er bedre stillet uden at indgå nogen aftale med hverken part B eller C.

Er nutidsværdien af de forventede fremtidige indtægter i virksomheden efter omstruktureringen (inklusiv en eventuel betaling for overtagelse af aktiver i forbindelse med omstruktureringen) mindre, end nutidsværdien af de forventede fremtidige indtægter i virksomheden før omstruktureringen, så er der anledning til en meget grundig vurdering af, om der ved omstruktureringen er overført "noget af værdi" som ikke er blevet kompenseret i overensstemmelse med armslængde-princippet.

Erstattes en høj men risikabel indkomst med en fremtidig lav, men sikker indkomst, så kræves der ingen kompensation kun hvis nutidsværdien af den tilbagediskonterede indkomst før og efter omstruktureringen er den samme. Se TPG 9.71 - 9.73 og TPG 1.79.

Det bør også kunne dokumenteres, om virksomhedens værdi efter omstruktureringen er den samme eller højere end virksomhedens værdi før omstruktureringen. Er virksomhedens værdi lavere efter omstruktureringen, så vil der kunne kræves en meget udførlig redegørelse for, at dette er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Se også

TPG kap. IX om business restructuring.

Afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner om identificering og fastlæggelse af kontrollerede transaktioner.

Afsnit C.D.11.7 Armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer (Business Restructurings) om omstruktureringer.

Afsnit C.D.11.13.1.2.4.1 Beskrivelse af immaterielle aktiver om beskrivelse af transaktioner vedrørende immaterielle aktiver.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203225

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.