Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.4.4 Beskrivelse af finansielle transaktioner

Indhold

Dette afsnit beskriver kravene til transfer pricing dokumentation ved finansielle transaktioner, samt nogle af de supplerende oplysninger skattemyndighederne kan anmode om i forbindelse med en skattekontrol.

  • Oplysninger om finansielle transaktioner i transfer pricing dokumentation
  • Supplerende oplysninger i forbindelse med en skattekontrol

Oplysninger om finansielle transaktioner i TP dokumentationen

Fællesdokumentationen skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4, stk. 4. indeholde følgende vedrørende koncernens finansielle aktiviteter:

  • En generel beskrivelse af, hvordan koncernen er finansieret, inklusiv en beskrivelse af de mest centrale finansielle arrangementer med uafhængige långivere.
  • Identifikation af alle de forbundne parter, der har en central finansieringsfunktion i forhold til koncernen, herunder angivelse af de lande, under hvis lovgivning disse enheder er organiserede, samt stedet hvorfra enhederne ledes.
  • En generel beskrivelse af koncernens transfer pricing politikker i forhold til de finansielle arrangementer mellem de forbundne parter.

Den landespecifikke dokumentation skal vedlægges en kopi af alle væsentlige aftaler, som den skattepligtige er med i. Har den skattepligtige indgået væsentlige aftaler om finansielle transaktioner med forbundne parter, så skal dokumentationen vedlægges en kopi af sådanne aftaler, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, nr. 4.

Den landespecifikke dokumentation skal også indeholde en udførlig beskrivelse af de finansielle transaktioner samt dokumentation for, at de fastsatte priser og vilkår er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, og gennemgangen i afsnit C.D.11.13.1.2.2 Informationer og beskrivelser vedrørende de kontrollerede transaktioner.

Supplerende oplysninger i forbindelse med en skattekontrol.

Skattemyndighederne kan blandt andet anmode om følgende supplerende dokumentation i forbindelse med en skattekontrol vedrørende finansielle transaktioner, jf. TP dokumentationsbekendtgørelsen § 6:

  • Nærmere redegørelse for om långiver har og udøver kontrol over risikoen ved udlånet. Se om betydningen heraf i afsnit C.D.11.3.1.2.2.6 Trin 6: Prisfastsættelse af den fastlagte transaktion.
  • Nærmere redegørelse for låntagers behov for lånet og låntagers realistiske alternative finansieringsmuligheder.
  • En kreditvurdering af låntager.
  • Oplysninger om de rentesatser, der er anvendt ved andre koncernselskabers optagelse af lån hos eksterne parter.
  • Nærmere redegørelse for evt. cash pool-ordninger.

I relation til indhentede lånetilbud fra uafhængige parter, fx lånetilbud fra en bank, bemærkes, at transfer pricing generelt er baseret på gennemførte transaktioner mellem uafhængige parter. Transaktioner mellem uafhængige parter, som ikke er gennemført, kan som udgangspunkt ikke benyttes ved fastlæggelsen af prisen/renten på kontrollerede lånetransaktioner. Men nogle gange kan lånetilbud fra eksterne parter indeholde oplysninger, der er relevante ved vurdering af de kontrollerede lånetransaktioner.

Se også

Afsnit C.D.11.10 Armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner om finansielle transaktioner.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.