Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.3.1.2.2.6 Trin 6: Prisfastsættelse af den fastlagte transaktion

TPG 1.100 til 1.106 indeholder vejledningen til trin 6 - prisfastsættelsen.

Den præcist fastlagte transaktion skal efter analysen under trin 1 - 5 prisfastsættes i overensstemmelse med den generelle vejledning herom i TPG.

Den eller de parter der efter analysen under trin 1-5 skal have eller bære resultaterne af risikoen ved transaktionen, skal aflønnes herfor med en passende andel af de forventede resultater ved transaktionen. Den eller de parter der har funktioner i forhold til minimeringen af risikoen ved transaktionen, skal aflønnes for udførelsen af disse funktioner.

Under omstændighederne i eksempel 1, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3 Trin 3: Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko, skal selskab A have eller bære de økonomiske resultater af risikoen ved udviklingsaktiviteten, mens selskab B skal aflønnes for udførelsen af udviklingsservices under hensyntagen til de begrænsede risici, der er forbundet hermed. Se TPG 1.101.

I eksempel 2, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3 Trin 3: Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko, er de betydelige risici ved produktionsaktiviteterne kontrolleret af selskab A, og resultaterne af disse risici skal derfor allokeres til selskab A. Selskab B skal alene aflønnes for udførelsen af selve produktionsaktiviteten og de begrænsede risici, der er forbundet hermed. Da risikoen vedrørende kapacitetsudnyttelsen er kontrolleret af selskab A, skal resultaterne af risikoen herved også allokeres til selskab A. Se TPG 1.102.

I eksempel 3, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3 Trin 3: Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko, har selskab A hverken kontrol over den betydelige risiko, der er forbundet med investeringen i aktivet eller kontrol over risikoen ved udlejningen /udnyttelsen af aktivet. Disse risici kontrolleres af selskab B og selskab C. Selskab A's bidrag består alene i at finansiere et beløb svarende til omkostningerne ved anskaffelsen af aktivet. Selskab A skal derfor alene aflønnes med en forrentning af dette beløb. Risikoen for investeringen i aktivet og udlejningsaktiviteten og resultaterne af disse risici skal i eksemplet allokeres til selskab B og selskab C, som kontrollerer disse risici. Det bemærkes at det i en sådan situation også vil være nødvendigt at bedømme det forretningsmæssige rationale ved transaktionen i henhold til vejledningen i TPG kap. I, afsnit D.2. Se TPG 1.103.

Særligt om aflønning og risiko ved finansiering (Funding) af aktiver og aktiviteter

Aflønningen af den part der har finansieret købet af et aktiv eller omkostningerne ved en aktivitet, som skal bruges eller udføres af andre forbundne parter, afhænger af i hvilken udstrækning, denne part har haft kontrol over risikoen herved. Se herom TPG 1.104 og TPG 6.59-6.64 samt eksempel 6 i annekset til TPG kap. VI. Se også TPG 8.39 og afsnit C.D.11.10 Armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner om finansielle transaktioner.

Hvis den part der har finansieret købet af et aktiv eller en aktivitet, hverken har kontrol over risikoen vedrørende aktivet, aktiviteten eller udlånsrisikoen, så vil den part, der har stillet kapitalen til rådighed kun blive aflønnet med en risikofri forrentning af kapitalen. I enkelte situationer vil finansiering måske slet ikke blive anerkendt. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor kapitalen er blevet stillet til rådighed af et selskab i koncernen, der i realiteten slet ikke har evner, kompetencer eller funktioner i forhold til anvendelsen af den kapital, der af koncernen er blevet placeret i selskabet (et såkaldt cash box selskab).

Har den part, der har finansieret et aktiv eller en aktivitet kun kontrol over udlånsrisikoen men ikke risikoen vedrørende aktivet eller aktiviteten, så vil den part, der har stillet kapitalen til rådighed blive aflønnet med en risiko-justeret forrentning af kapitalen.

Kun i de tilfælde hvor den part der har finansieret aktivet eller aktiviteten, også har evne og kompetence til at kontrollere risikoen, og faktisk udøver kontrol over risikoen i forhold til selve aktivet eller aktiviteten, vil finansieringen kunne give denne part adgang til (en andel i) resultaterne ved selve investeringen eller aktiviteten. I sådanne situationer skal det dog først undersøges, om den part som skal bruge aktivet eller udføre aktiviteten, har andre realistiske alternativer til at få aktivet eller aktiviteten finansieret, som er bedre end den finansiering der ydes af den forbundne part. Det skal også undersøges om og i hvilken udstrækning, den udførende part selv har evnen og kompetencen til at kontrollere risikoen ved aktivet eller aktiviteten.

Ved at følge trinene i risikoanalysen som er beskrevet i TPG afsnit D.1.2, vil analysen fastlægge den præcise transaktion herunder placeringen af risiko forbundet med transaktionen. En part som ikke har kontrol over risikoen ved transaktionen, skal ikke have overskud eller tab som følge af risikoen (forskellen mellem det forventede resultat og det realiserede resultat). Se TPG 1.106.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.