Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.4 Pantsatte aktiver

Indhold

Dette afsnit handler om behandlingen af pantsatte aktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Udskillelse af aktiver fra et pant
 • Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver
 • Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver.

 Udskillelse af aktiver fra et pant

Indledning af en rekonstruktionsbehandling fratager ikke skyldneren en mulighed, som bestod før rekonstruktionsbehandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der er tale om virksomhedspant efter TL § 47 c. Se KL § 12 d, stk. 1. Bestemmelsen har navnlig betydning for den udskillelsesadgang, der er hjemlet i TL § 37 og § 47 b, stk. 2.

Skyldneren kan også udskille aktiver fra et pant uden panthaverens samtykke, hvis

 • panthaverens ret er omstødelig, se KL § 12 d, stk. 2, nr. 1, eller
 • skifteretten har fastsat aktivets værdi efter KL § 12 e, og panthaveren modtager fyldestgørelse før udskillelsen, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet. Se KL § 12 d, stk. 2, nr. 2.

Bestemmelserne i KL § 12 d, stk. 1-2, gælder også for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se KL § d, stk. 3.

Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver

Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte værdien af et eller flere af skyldnerens pantsatte aktiver i forhold til:

 • KL §10 a, stk. 2, nr. 2, 3. pkt. (om den udækkede del af en pantesikret fordring)
 • KL § 12 d, stk. 2, nr. 2 (om der kan ske udskillelse af aktiver omfattet af pantet), og
 • KL § 14 c, stk. 4 (om der helt eller delvist kan ske tvungent debitorskifte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse).

Se KL § 12 e, stk. 1, 1. pkt.

Visse pantsatte aktiver er undtaget

Muligheden for en sådan værdifastsættelse gælder dog ikke for:

 • Fast ejendom, skibe med bruttotonnage på 5 eller derover og luftfartøjer. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 1
 • Andele i andelsboligforeninger, jf. TL § 42 i. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 2.
 • Aktiver omfattet af en tinglyst panteret efter TL § 37 eller TL § 42 j, stk. 8, og aktiver som nævnt i sølovens § 47 eller lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer §§ 22 eller 24. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 3.
 • Fordringer og kapitalandele. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 4.

Tillidsmandens vurdering af aktivet

Inden skifteretten træffer afgørelse efter KL § 12 e, stk. 1, skal skifteretten have modtaget tillidsmandens vurdering af aktivet, og berørte rettighedshavere skal have haft adgang til at udtale sig om tillidsmandens vurdering. Tillidsmanden skal på skyldnerens begæring foretage enkeltvis vurdering af aktiver, der har været vurderet samlet, hvis dette kan ske uden uforholdsmæssig omkostning. Se KL § 12 e, stk. 2.

Hvis værdien af aktivet har ændret sig væsentligt, kan skifteretten på begæring af skyldneren, rekonstruktøren eller en fordringshaver ændre en afgørelse efter KL § 12 e, stk. 1. Se KL § 12 e, stk. 3.

Bestemmelserne i KL § 12 e, stk. 1-3, gælder tilsvarende for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se KL § 12 e, stk. 4.

Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver

Den, der køber det pantsatte aktiv, betaler skyldnerens rimelige omkostninger ved

 • salget af det pantsatte aktiv og
 • vurdering af pantet.

Se KL § 12 f, stk. 1.

Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, kan skyldneren kræve, at panthaveren betaler omkostningerne ved vurdering af pantet, i det omfang disse efter skifterettens skøn ikke dækkes af den ubehæftede del af det pantsatte aktiv. Er aktivet pantsat til flere panthavere, påhviler forpligtelsen den sidst prioriterede panthaver, hvis fordring efter skifterettens skøn helt eller delvist dækkes af pantet. Se KL §12 f, stk. 2.

Hvis skyldneren erklæres konkurs uden at have fået stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, omfattes omkostningerne ved vurdering af pantet af KL § 87, stk. 3 og 4. Se KL §12 f, stk. 3.

Bestemmelserne i KL §12 f, stk. 2 og 3, gælder ikke for pantsatte aktiver, der er solgt under rekonstruktionsbehandlingen. Se KL §12 f, stk. 4.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.