Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.4 Pantsatte aktiver

Indhold

Dette afsnit handler om behandlingen af pantsatte aktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Udskillelse af aktiver fra et pant
 • Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver
 • Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver.

 Udskillelse af aktiver fra et pant

Indledning af en rekonstruktionsbehandling fratager ikke skyldneren en mulighed, som bestod før rekonstruktionsbehandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der er tale om virksomhedspant efter TL § 47 c. Se KL § 12 d, stk. 1. Bestemmelsen har navnlig betydning for den udskillelsesadgang, der er hjemlet i TL § 37 og § 47 b, stk. 2.

Skyldneren kan også udskille aktiver fra et pant uden panthaverens samtykke, hvis

 • panthaverens ret er omstødelig, se KL § 12 d, stk. 2, nr. 1, eller
 • skifteretten har fastsat aktivets værdi efter KL § 12 e, og panthaveren modtager fyldestgørelse før udskillelsen, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet. Se KL § 12 d, stk. 2, nr. 2.

Bestemmelserne i KL § 12 d, stk. 1-2, gælder også for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se KL § d, stk. 3.

Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver

Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte værdien af et eller flere af skyldnerens pantsatte aktiver i forhold til:

 • KL §10 a, stk. 2, nr. 2, 3. pkt. (om den udækkede del af en pantesikret fordring)
 • KL § 12 d, stk. 2, nr. 2 (om der kan ske udskillelse af aktiver omfattet af pantet), og
 • KL § 14 c, stk. 4 (om der helt eller delvist kan ske tvungent debitorskifte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse).

Se KL § 12 e, stk. 1, 1. pkt.

Visse pantsatte aktiver er undtaget

Muligheden for en sådan værdifastsættelse gælder dog ikke for:

 • Fast ejendom, skibe med bruttotonnage på 5 eller derover og luftfartøjer. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 1
 • Andele i andelsboligforeninger, jf. TL § 42 i. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 2.
 • Aktiver omfattet af en tinglyst panteret efter TL § 37 eller TL § 42 j, stk. 8, og aktiver som nævnt i sølovens § 47 eller lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer §§ 22 eller 24. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 3.
 • Fordringer og kapitalandele. Se KL § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 4.

Tillidsmandens vurdering af aktivet

Inden skifteretten træffer afgørelse efter KL § 12 e, stk. 1, skal skifteretten have modtaget tillidsmandens vurdering af aktivet, og berørte rettighedshavere skal have haft adgang til at udtale sig om tillidsmandens vurdering. Tillidsmanden skal på skyldnerens begæring foretage enkeltvis vurdering af aktiver, der har været vurderet samlet, hvis dette kan ske uden uforholdsmæssig omkostning. Se KL § 12 e, stk. 2.

Hvis værdien af aktivet har ændret sig væsentligt, kan skifteretten på begæring af skyldneren, rekonstruktøren eller en fordringshaver ændre en afgørelse efter KL § 12 e, stk. 1. Se KL § 12 e, stk. 3.

Bestemmelserne i KL § 12 e, stk. 1-3, gælder tilsvarende for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se KL § 12 e, stk. 4.

Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver

Den, der køber det pantsatte aktiv, betaler skyldnerens rimelige omkostninger ved

 • salget af det pantsatte aktiv og
 • vurdering af pantet.

Se KL § 12 f, stk. 1.

Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, kan skyldneren kræve, at panthaveren betaler omkostningerne ved vurdering af pantet, i det omfang disse efter skifterettens skøn ikke dækkes af den ubehæftede del af det pantsatte aktiv. Er aktivet pantsat til flere panthavere, påhviler forpligtelsen den sidst prioriterede panthaver, hvis fordring efter skifterettens skøn helt eller delvist dækkes af pantet. Se KL §12 f, stk. 2.

Hvis skyldneren erklæres konkurs uden at have fået stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, omfattes omkostningerne ved vurdering af pantet af KL § 87, stk. 3 og 4. Se KL §12 f, stk. 3.

Bestemmelserne i KL §12 f, stk. 2 og 3, gælder ikke for pantsatte aktiver, der er solgt under rekonstruktionsbehandlingen. Se KL §12 f, stk. 4.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.