Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.3 Begrænsninger i adgangen til individualforfølgning

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan rekonstruktionsbehandlingen påvirker muligheden for individualforfølgning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelser.

Regel

Under rekonstruktionsbehandlingen gælder følgende begrænsninger i adgangen til fyldestgørelse i skyldnerens aktiver:

  • Arrest og udlæg kan ikke foretages. Se KL § 12 c, stk. 1, nr. 1.
  • Brugspanteret kan ikke udøves. Se KL § 12 c, stk. 1, nr. 2.
  • Der kan ikke udøves rådighedsberøvelse på grundlag af udlæg. Se KL § 12 c, stk. 1, nr. 3.
  • Der kan ikke søges fyldestgørelse på grundlag af udlæg, uden at skyldneren og rekonstruktøren har samtykket. Se KL § 12 c, stk. 1, nr. 4.

Undtagelser

Begrænsningerne i KL § 12 c, stk. 1, nr. 3 og 4, gælder ikke for udlæg i fordringer. Se KL § 12 c, stk. 2.

Forbuddet mod fyldestgørelse afskærer dog ikke den, der har tilbageholdsret i skyldnerens aktiver, fra at foretage udlæg i det tilbageholdte. Se KL § 12 c, stk. 3. Et udlæg forudsætter dog, at skyldneren ikke har betalt beløbet trods opfordring, som er fremsat efter rekonstruktionsbehandlingens indledning og mindst 14 dage inden udlæggets foretagelse.

Rekonstruktionsbehandlingen påvirker ikke adgangen til fyldestgørelse af krav, som er sikret ved

  • håndpant eller anden tilsvarende sikkerhedsret eller
  • virksomhedspant i fordringer eller fordringspant.

Se KL § 12 c, stk. 4. Bestemmelsen svarer til KL § 91, stk. 1 og 3.

Derimod rammer udlægsforbuddet uomstødelige underpanterettigheder. Som modvægt hertil skal skyldneren efter anmodning betale de løbende ydelser, der vedrører tiden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, på fordringer sikret ved disse uomstødelige underpanterettigheder. Hvis skifteretten skønner, at pantefordringen helt eller delvist ikke dækkes af underpantet, skal skyldneren dog kun betale en forholdsmæssig del af de løbende ydelser svarende til forholdet mellem den del af hovedstolen, der skønnes dækket af pantet og hele hovedstolen. Hvis skyldneren ikke rettidigt betaler en ydelse, kan panthaveren uanset KL § 12 c, stk. 1, søge fyldestgørelse i pantet. Se KL § 12 c, stk. 5.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.