Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.3.2 Konkursboets registrerings- og afregningsforhold

Videreførelse af skyldnerens virksomhed

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, jf. lovens § 3, § 4, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Det indebærer, at konkursboerne skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, jf. momslovens § 8. Se nærmere herom i SKM2015.498.SKAT, SKM2015.556.SKAT og afsnit D.A.20.1.1 Konkursboets registreringsforhold.

Konkursboerne kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, for behandlingen af boet. 

Reguleringer af momsgrundlaget i boperioden, som følge af konstaterede tab på debitorer medfører, at konkursboet skal være momsregistreret, da behandlingen af boet indebærer, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms. Se nærmere om reguleringer for tab på debitorer i D.A.20.5.2.2 Tab på debitorer.

Registreringspligten omfatter også tilfælde, hvor boets aktiver sælges som led i hel eller delvis overdragelse af fallentens virksomhed. Registreres konkursboet med henblik på en hel eller delvis afhændelse af virksomheden, skal der ikke betales moms, hvis boets aktiver overdrages som et led i denne afhændelse, og den ny indehaver er eller bliver registreret hos SKAT. Se nærmere herom i D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Der kan desuden blive tale om at regulere den indgående afgift af investeringsgoder, som den fallerede momspligtige virksomhed har købt, men som afhændes af konkursboet. Se reglerne i ML §§ 43 og 44. 

Hvis konkursboet registreres, og boet undlader at angive eller betale afgifter mv., vil SKAT udsende påkrav og rykke efter de sædvanlige retningslinjer. Boet vil også blive afkrævet renter mv. Da disse krav opstår under konkursen, er der tale om massekrav efter KL § 93, nr. 3. Disse massekrav kan ikke inddrives, hvis kurator ikke sørger for betaling, men sagen kan forelægges for skifteretten efter KL § 114 med henblik på eventuelt at få kurator afsat. 

Det er kurator, som skal foranledige, at konkursboet momsregistreres, således at boet kan afregne moms af den fortsatte momspligtige økonomiske virksomhed. Registrering af konkursboet skal ske på Virk.dk. 

Afmeldelse af virksomheden

SKAT afmelder virksomheden med virkning fra konkursdekretet, hvis konkursboet ikke viderefører virksomheden. Konkursboerne kan dog afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. Boet vil herefter på et hvilket som helst tidspunkt under bobehandlingen mod behørig dokumentation kunne få refunderet moms af fx acontohonorar til kurator ved en opgørelse af de negative momstilsvar.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.