Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.3.2 Konkursboets registrerings- og afregningsforhold

Videreførelse af skyldnerens virksomhed

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, jf. lovens § 3, § 4, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Det indebærer, at konkursboerne skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, jf. momslovens § 8. Se nærmere herom i SKM2015.498.SKAT, SKM2015.556.SKAT og afsnit D.A.20.1.1 Konkursboets registreringsforhold.

Konkursboerne kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, for behandlingen af boet. 

Reguleringer af momsgrundlaget i boperioden, som følge af konstaterede tab på debitorer medfører, at konkursboet skal være momsregistreret, da behandlingen af boet indebærer, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms. Se nærmere om reguleringer for tab på debitorer i D.A.20.5.2.2 Tab på debitorer.

Registreringspligten omfatter også tilfælde, hvor boets aktiver sælges som led i hel eller delvis overdragelse af fallentens virksomhed. Registreres konkursboet med henblik på en hel eller delvis afhændelse af virksomheden, skal der ikke betales moms, hvis boets aktiver overdrages som et led i denne afhændelse, og den ny indehaver er eller bliver registreret hos SKAT. Se nærmere herom i D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Der kan desuden blive tale om at regulere den indgående afgift af investeringsgoder, som den fallerede momspligtige virksomhed har købt, men som afhændes af konkursboet. Se reglerne i ML §§ 43 og 44. 

Hvis konkursboet registreres, og boet undlader at angive eller betale afgifter mv., vil SKAT udsende påkrav og rykke efter de sædvanlige retningslinjer. Boet vil også blive afkrævet renter mv. Da disse krav opstår under konkursen, er der tale om massekrav efter KL § 93, nr. 3. Disse massekrav kan ikke inddrives, hvis kurator ikke sørger for betaling, men sagen kan forelægges for skifteretten efter KL § 114 med henblik på eventuelt at få kurator afsat. 

Det er kurator, som skal foranledige, at konkursboet momsregistreres, således at boet kan afregne moms af den fortsatte momspligtige økonomiske virksomhed. Registrering af konkursboet skal ske på Virk.dk. 

Afmeldelse af virksomheden

SKAT afmelder virksomheden med virkning fra konkursdekretet, hvis konkursboet ikke viderefører virksomheden. Konkursboerne kan dog afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. Boet vil herefter på et hvilket som helst tidspunkt under bobehandlingen mod behørig dokumentation kunne få refunderet moms af fx acontohonorar til kurator ved en opgørelse af de negative momstilsvar.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.