Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.3.1 Bostyrets etablering

Indhold

Afsnittet handler om valget af kurator til at varetage boets interesser. 

Afsnittet indeholder:

  • Udpegning af en eller flere kuratorer
  • Indkaldelse til skiftesamling
  • Særligt om RIM
  • Indsigelse mod valget af kurator
  • Tilsidesættelse af skadelige beslutninger, udstedelse af pålæg mv. 

Udpegning af en eller flere kuratorer

Efter afsigelsen af konkursdekretet udpeger skifteretten en eller flere kuratorer for boet efter at have rådført sig med de fordringshavere, der er til stede. Se KL § 107. Skifteretten kan også nedsætte et kreditorudvalg, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 

Indkaldelse til skiftesamling

Skifteretten kan i forbindelse med afsigelsen af konkursdekretet bestemme, at der skal indkaldes til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg. En sådan skiftesamling skal afholdes inden tre uger efter, at konkursen er bekendtgjort i Statstidende. Se KL § 108, stk. 1. 

Der skal også afholdes skiftesamling til valg af kurator eller kreditorudvalg, hvis kurator eller en fordringshaver ønsker dette. En sådan begæring skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter konkursens bekendtgørelse i Statstidende. Skiftesamlingen skal afholdes inden tre uger fra modtagelsen af begæringen herom. Skifteretten skal straks indrykke bekendtgørelse om skiftesamlingen i Statstidende. Se KL § 108, stk. 2. 

Fordringshaverne kan vælge kurator på skiftesamlingen, hvis mindst en tredjedel af kendte stemmeberettigede fordringshavere er repræsenteret, og over halvdelen af de afgivne stemmer falder på samme person. I begge henseender er fordringernes beløb afgørende. Se KL § 113, stk. 1. 

Særligt om RIM

Er RIM konkursrekvirent, og ønsker RIM at få indflydelse på, hvem der vælges til kurator, fx Kammeradvokaten eller en advokat med kendskab til et særligt sagskompleks, som skyldneren er en del af, bør RIM være til stede på skifteretsmødet og deltage i afstemningen herom.  I øvrige tilfælde afhænger det af RIMs vurdering, om RIM skal være repræsenteret på skiftesamlinger. Der kan herved tages hensyn til kravets størrelse og plads i konkursordenen, virksomhedens art og omstændighederne i øvrigt. 

Indsigelse mod valget af kurator

Der kan gøres indsigelse mod valget af kurator, hvis der er særlige grunde til det. Se KL § 114, stk. 1. Særlige grunde kan fx være, at

  • kurator er inhabil, ukyndig eller langsom
  • kurator på anden vis har gjort sig uheldigt bemærket ved behandlingen af boet eller tidligere boer eller
  • kurator har undladt at aflægge regnskab eller at stille en foreskrevet sikkerhed. 

Tilsidesættelse af skadelige beslutninger, udstedelse af pålæg mv.

Skifteretten kan tilsidesætte de trufne beslutninger, meddele kurator pålæg og foretage, hvad der i øvrigt måtte være fornødent, hvis kurator eller skiftesamlingen handler til skade for boet. Det samme gælder, hvis rettigheder, som tilkommer en panthaver, skyldneren eller andre, krænkes. Se KL § 127.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.