Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.3.1 Bostyrets etablering

Indhold

Afsnittet handler om valget af kurator til at varetage boets interesser. 

Afsnittet indeholder:

  • Udpegning af en eller flere kuratorer
  • Indkaldelse til skiftesamling
  • Særligt om RIM
  • Indsigelse mod valget af kurator
  • Tilsidesættelse af skadelige beslutninger, udstedelse af pålæg mv. 

Udpegning af en eller flere kuratorer

Efter afsigelsen af konkursdekretet udpeger skifteretten en eller flere kuratorer for boet efter at have rådført sig med de fordringshavere, der er til stede. Se KL § 107. Skifteretten kan også nedsætte et kreditorudvalg, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 

Indkaldelse til skiftesamling

Skifteretten kan i forbindelse med afsigelsen af konkursdekretet bestemme, at der skal indkaldes til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg. En sådan skiftesamling skal afholdes inden tre uger efter, at konkursen er bekendtgjort i Statstidende. Se KL § 108, stk. 1. 

Der skal også afholdes skiftesamling til valg af kurator eller kreditorudvalg, hvis kurator eller en fordringshaver ønsker dette. En sådan begæring skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter konkursens bekendtgørelse i Statstidende. Skiftesamlingen skal afholdes inden tre uger fra modtagelsen af begæringen herom. Skifteretten skal straks indrykke bekendtgørelse om skiftesamlingen i Statstidende. Se KL § 108, stk. 2. 

Fordringshaverne kan vælge kurator på skiftesamlingen, hvis mindst en tredjedel af kendte stemmeberettigede fordringshavere er repræsenteret, og over halvdelen af de afgivne stemmer falder på samme person. I begge henseender er fordringernes beløb afgørende. Se KL § 113, stk. 1. 

Særligt om RIM

Er RIM konkursrekvirent, og ønsker RIM at få indflydelse på, hvem der vælges til kurator, fx Kammeradvokaten eller en advokat med kendskab til et særligt sagskompleks, som skyldneren er en del af, bør RIM være til stede på skifteretsmødet og deltage i afstemningen herom.  I øvrige tilfælde afhænger det af RIMs vurdering, om RIM skal være repræsenteret på skiftesamlinger. Der kan herved tages hensyn til kravets størrelse og plads i konkursordenen, virksomhedens art og omstændighederne i øvrigt. 

Indsigelse mod valget af kurator

Der kan gøres indsigelse mod valget af kurator, hvis der er særlige grunde til det. Se KL § 114, stk. 1. Særlige grunde kan fx være, at

  • kurator er inhabil, ukyndig eller langsom
  • kurator på anden vis har gjort sig uheldigt bemærket ved behandlingen af boet eller tidligere boer eller
  • kurator har undladt at aflægge regnskab eller at stille en foreskrevet sikkerhed. 

Tilsidesættelse af skadelige beslutninger, udstedelse af pålæg mv.

Skifteretten kan tilsidesætte de trufne beslutninger, meddele kurator pålæg og foretage, hvad der i øvrigt måtte være fornødent, hvis kurator eller skiftesamlingen handler til skade for boet. Det samme gælder, hvis rettigheder, som tilkommer en panthaver, skyldneren eller andre, krænkes. Se KL § 127.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.