Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.2.3 Skifte ved bobestyrer

Indhold

Dette afsnit handler om skifte ved bobestyrer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Solvente bobestyrerboer
 • Insolvente bobestyrerboer.

Regel

Skifteretten udleverer et bo til behandling ved bobestyrer, hvis

 • en arving anmoder derom,
 • boet må antages at være insolvent,
 • alle arvinger enten er
  • repræsenteret ved værge eller skifteværge
  • under konkurs eller
  • ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
  • afdøde har bestemt dette i testamente, se DSL § 38,
  • der ikke findes arvinger i boet, eller det er usikkert, hvem der er arvinger,
  • der efter DSL §§ 23, 30, 76, stk. 3, eller arveloven § 25, stk. 2, træffes bestemmelse derom eller
  • der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.

Se DSL § 36.

Har afdøde ikke ved testamente bestemt, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, udleverer skifteretten som hovedregel boet til behandling ved en autoriseret bobestyrer. Se DSL § 37.

Det afgørende for behandlingen af boet er herefter, om boet er solvent eller insolvent. Som udgangspunkt anses boet for at være solvent, hvorefter bobestyreren i tilfælde af "klar insolvens" skal anmode retten om at fastslå denne insolvens. Se DSL § 43. Opdages insolvensen senere, anvendes DSL § 52, stk. 3, og stk. 4, på samme måde som DSL § 43.

Solvente bobestyrerboer

Det er arvingerne, der er lodtagere i boet. Alligevel træffer bobestyreren efter DSL § 53, stk. 1, afgørelse i boanliggender. Denne beføjelse er vidtrækkende og begrænses kun af den på et skøn hvilende regel om forelæggelse for arvingerne af "væsentlige spørgsmål". Som en sikkerhed mod misbrug er der indført bestemmelser om løbende underretning til arvingerne i DSL §§ 45 og 54.  Desuden kan arvingerne klage til skifteretten over bebestyrerens handlinger mv. Se DSL §§ 96 og 97.

Bobestyreren udarbejder efter proklamafristens udløb en status over boets aktiver og passiver. Anses boet fortsat for solvent, skal bobestyreren prøve fordringer og andre krav, ligesom han drager omsorg for, at godkendte fordringer dækkes, medmindre de overtages af arvingerne m.fl. i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om debitorskifte.

Boet vil når som helst under behandlingen efter anmodning kunne udleveres til anden behandlingsmåde, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Se DSL § 65.

Endelig skal der udarbejdes en boopgørelse som ved de privatskiftede boer. Den seneste skæringsdag, der kan vælges, er to år efter dødsfaldet. Skifteretten kan tillade forlængelse, mod at bobestyreren indsender løbende redegørelser. Se DSL § 66.

Det er boet, der hæfter for betaling af dødsboskat, mellemperiodeskat samt skat som nævnt i DBSL § 87, men derimod ikke arvingerne. Se DBSL § 88, stk. 1.

Insolvente bobestyrerboer

Dødsboer, der antages at være solvente, kan - som ovenfor nævnt - under behandlingen vise sig at være insolvente. Begrebet "insolvens" forstås som insufficiens, dvs. at værdien af den afdødes aktiver ikke er nok til at dække den afdødes gæld.

Boets insolvens skal fastslås snarest muligt, og bobestyreren skal straks anmode skifteretten om at træffe afgørelse om at ændre behandling af boet til insolvensbehandling.

Dette medfører, at skifteretten udnævner bobestyrer uden hensyn til testamente mv. Boets kreditorer indtræder som lodtagere i stedet for arvingerne. En lang række af konkurslovens bestemmelser om

 • fristdag
 • nærstående
 • omstødelse
 • kreditormøder
 • konkursorden mv.

gælder på de insolvente boer. Se DSL § 70.

Hvis der derfor ved dødsbobehandlingen ikke fremkommer midler til dækning af samtlige kreditorer, bliver disse fyldestgjort i samme rækkefølge som ved konkurs (konkursordenen).

For betaling af dødsboskat, mellemperiodeskat samt skat som nævnt i DBSL § 87 hæfter boet, men derimod ikke arvingerne. Se DBSL § 88, stk. 1.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.