Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.2.3 Skifte ved bobestyrer

Indhold

Dette afsnit handler om skifte ved bobestyrer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Solvente bobestyrerboer
 • Insolvente bobestyrerboer.

Regel

Skifteretten udleverer et bo til behandling ved bobestyrer, hvis

 • en arving anmoder derom,
 • boet må antages at være insolvent,
 • alle arvinger enten er
  • repræsenteret ved værge eller skifteværge
  • under konkurs eller
  • ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
  • afdøde har bestemt dette i testamente, se DSL § 38,
  • der ikke findes arvinger i boet, eller det er usikkert, hvem der er arvinger,
  • der efter DSL §§ 23, 30, 76, stk. 3, eller arveloven § 25, stk. 2, træffes bestemmelse derom eller
  • der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.

Se DSL § 36.

Har afdøde ikke ved testamente bestemt, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, udleverer skifteretten som hovedregel boet til behandling ved en autoriseret bobestyrer. Se DSL § 37.

Det afgørende for behandlingen af boet er herefter, om boet er solvent eller insolvent. Som udgangspunkt anses boet for at være solvent, hvorefter bobestyreren i tilfælde af "klar insolvens" skal anmode retten om at fastslå denne insolvens. Se DSL § 43. Opdages insolvensen senere, anvendes DSL § 52, stk. 3, og stk. 4, på samme måde som DSL § 43.

Solvente bobestyrerboer

Det er arvingerne, der er lodtagere i boet. Alligevel træffer bobestyreren efter DSL § 53, stk. 1, afgørelse i boanliggender. Denne beføjelse er vidtrækkende og begrænses kun af den på et skøn hvilende regel om forelæggelse for arvingerne af "væsentlige spørgsmål". Som en sikkerhed mod misbrug er der indført bestemmelser om løbende underretning til arvingerne i DSL §§ 45 og 54.  Desuden kan arvingerne klage til skifteretten over bebestyrerens handlinger mv. Se DSL §§ 96 og 97.

Bobestyreren udarbejder efter proklamafristens udløb en status over boets aktiver og passiver. Anses boet fortsat for solvent, skal bobestyreren prøve fordringer og andre krav, ligesom han drager omsorg for, at godkendte fordringer dækkes, medmindre de overtages af arvingerne m.fl. i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om debitorskifte.

Boet vil når som helst under behandlingen efter anmodning kunne udleveres til anden behandlingsmåde, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Se DSL § 65.

Endelig skal der udarbejdes en boopgørelse som ved de privatskiftede boer. Den seneste skæringsdag, der kan vælges, er to år efter dødsfaldet. Skifteretten kan tillade forlængelse, mod at bobestyreren indsender løbende redegørelser. Se DSL § 66.

Det er boet, der hæfter for betaling af dødsboskat, mellemperiodeskat samt skat som nævnt i DBSL § 87, men derimod ikke arvingerne. Se DBSL § 88, stk. 1.

Insolvente bobestyrerboer

Dødsboer, der antages at være solvente, kan - som ovenfor nævnt - under behandlingen vise sig at være insolvente. Begrebet "insolvens" forstås som insufficiens, dvs. at værdien af den afdødes aktiver ikke er nok til at dække den afdødes gæld.

Boets insolvens skal fastslås snarest muligt, og bobestyreren skal straks anmode skifteretten om at træffe afgørelse om at ændre behandling af boet til insolvensbehandling.

Dette medfører, at skifteretten udnævner bobestyrer uden hensyn til testamente mv. Boets kreditorer indtræder som lodtagere i stedet for arvingerne. En lang række af konkurslovens bestemmelser om

 • fristdag
 • nærstående
 • omstødelse
 • kreditormøder
 • konkursorden mv.

gælder på de insolvente boer. Se DSL § 70.

Hvis der derfor ved dødsbobehandlingen ikke fremkommer midler til dækning af samtlige kreditorer, bliver disse fyldestgjort i samme rækkefølge som ved konkurs (konkursordenen).

For betaling af dødsboskat, mellemperiodeskat samt skat som nævnt i DBSL § 87 hæfter boet, men derimod ikke arvingerne. Se DBSL § 88, stk. 1.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.