Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.2.2 Privat skifte

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår et bo kan udleveres til privat skifte.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Arvingernes hæftelse
 • Forenklet privat skifte.

Regel

Et dødsbo kan udleveres til privat skifte, når

 • alle arvinger anmoder herom
 •  boets aktiver samt en eventuel sikkerhedstillelse må antages at være tilstrækkelige til at dække boets gæld, og der ikke er konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent  
 • mindst én arving er myndig og personlig solvent
 • afdøde ikke ved testamente har udelukket privat skifte, og
 • afgørende hensyn, herunder arvingernes manglende betalingsevne, ikke taler imod privat skifte.

Se DSL § 25, stk. 1.

Arvingernes hæftelse

Det er ikke en betingelse for privat skifte, at arvingerne hæfter personligt for afdødes gæld.

Indtil arvingerne deler boet, kan krav mod afdøde rettes mod boet, dvs. at der kan foretages individualforfølgning mod boet fra boets udlevering og indtil dets deling mellem arvingerne.

Der indtræder hæftelsesansvar for arvingerne for afdødes gæld og al massegæld i det øjeblik, hvor de deler boets aktiver eller anvender samtlige bomidler til dækning af gæld uden at opfylde eller sikre opfyldelsen af forpligtelser, der kan kræves dækket i boet. Se DSL § 27, stk. 1. Det skal bemærkes, at hæftelsen også omfatter afdødes skat for forudgående år og mellemperioden.

Arvingernes hæftelse er

 • personlig og
 • solidarisk.

Se DSL § 27, stk. 1, sidste punktum.

Arvinger, der ved boets udlevering er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som var under konkurs, hæfter dog kun med værdien af det, de eller konkursboet har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne er berettigede til at modtage bos- og arvelod. Se DSL § 27, stk. 2.

Arvingerne kan "bakke ud" af et privatskifte, hvis boet viser sig insolvent. Se DSL §§ 29 og 30. Det er nok, at én arving kræver dette. Boet overgår da til at blive et bobestyrerbo. Virkningen heraf er, at arvingerne ikke længere hæfter for afdødes gæld.

I de tilfælde, hvor boet endnu ikke er delt, er der ikke indtrådt hæftelse. Her skal boaktiverne blot returneres. Se DSL § 104.

For så vidt angår den skattemæssige hæftelse, hæfter boet for dødsboskat, mellemperiodeskat samt efterbetaling. Hvis boet er udleveret til privat skifte, finder DSL § 27, stk. 1, og stk. 2, anvendelse, så at arvingerne hæfter som ovenfor nævnt.

Forenklet privat skifte

Er betingelserne for privat skifte opfyldt, kan dødsboet efter anmodning udleveres til forenklet privat skifte, hvis

 • der ikke i boet skal svares bo-eller tillægsboafgift
 • der ikke er arvinger eller legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge
 • boet ikke er skattepligtigt
 • afdøde ikke ved dødsfaldet drev eller inden for det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, har drevet selvstændig virksomhed og
 • der ikke i boet findes aktiver, der er skattemæssigt af- eller nedskrivningsberettigede.

Se DSL § 33, stk. 1.

Dødsboet anses skiftemæssigt for afsluttet ved udleveringen og skattemæssigt for afsluttet per dødsdagen. Dødsdagen vil i disse sager altid være skæringsdagen.

Tilsvarende kan en længstlevende ægtefælle, der er eneste arving i boet, opnå forenklet skifte, hvis

 • betingelserne for privat skifte er opfyldt
 • der ikke i boet er legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som skal svare bo- eller tillægsboafgift
 • afdøde og den længstlevende ægtefælle ikke var separeret og
 • den længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling.

Se DSL § 34, stk. 1.

Reglerne i DSL § 27 om hæftelse og § 30 om "udbakning" gælder tilsvarende. Se DSL § 33, stk. 2, og § 34, stk. 2.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.