Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.2.4 Proklama

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om proklama for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Definition

Et proklama betyder, at der i forbindelse med behandlingen af et dødsbo skal indrykkes en bekendtgørelse (et proklama) i Statstidende, hvor den afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i boet inden otte uger. Hvis kravene ikke anmeldes inden udløbet af denne frist, bortfalder kravene (kravene prækluderes).

Regel

Der er fire former for dødsboskifte, hvor der skal udstedes præklusivt proklama:

  • Privatskiftede boer. Se DSL § 25, stk. 4, og § 81, stk. 2.
  • Boer, der skiftes ved bobestyrer. Se DSL § 46 og § 81, stk. 2.
  • Udlæg til længstlevende ægtefælle. Se DSL § 22, stk. 4 og § 81, stk. 2.
  • Uskiftet bo. Se DSL § 24, stk. 4, og § 81, stk. 2.

RIM skal inden udløbet af proklamafristen på otte uger anmelde krav. En række krav, herunder skatte- og afgiftskrav i det omfang det er bestemt i anden lovgivning, er dog undtaget fra præklusion. Se DSL § 83, stk. 2.

Et krav anmeldes opgjort per dødsdagen. Kravet kan eventuelt anmeldes foreløbigt. Se UfR 2001.1963.ØLD.

Ved anmeldelse i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama afbrydes den 3-årige forældelsesfrist. Se forældelsesloven § 17, stk. 1, nr. 4.

Skattekrav under klagebehandling på proklamatidspunktet anses for opgjort inden dette tidspunkt og er derfor omfattet af et eventuelt proklama.

Bemærk        

RIM skal ved anmeldelsen i et dødsbo huske at tage forbehold for eventuelle efterbetalinger. Se SKM2001.433.ØLR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 2001.1963.ØLD

En kreditor anmeldte i et dødsbo en fordring på "minimum 739.600 kr." Kreditor fulgte imidlertid ikke rettidigt op med en endelig anmeldelse. Boet gjorde gældende, at kravet herefter var prækluderet.

Retten udtalte, at kreditors anmeldelse af kravet fandtes at være en foreløbig anmeldelse, efter DSL § 82, stk. 3. Det forhold, at den foreløbige anmeldelse ikke var fuldt op af en endelig opgørelse af kravet, indebar ikke, at kravet var prækluderet, men at kreditor var bundet inden for det beløb, der foreløbigt var anmeldt.

 

SKM2001.433.ØLR

Skattemyndighederne havde ved anmeldelse af krav i et dødsbo inden proklamafristens udløb taget forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelser for investeringsgoder.

Byretten anså skattemyndighedernes krav om renter for prækluderet, da myndighederne ikke med anmeldelsen havde taget udtrykkeligt forbehold for renter eller havde godtgjort, at forbeholdet om renter på anden måde var fremsat inden proklamafristens udløb.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med en bemærkning om, at dødsboskifteloven ikke var gældende i sagen.

Den omstændighed, at det i dommen nævnes, at dødsboskifte-
loven ikke var gældende i den pågældende sag, må skyldes, at loven kun gælder for dødsfald indtrådt efter den 1. januar 1997, og at det i sagen foreliggende dødsfald var indtrådt tidligere.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.