Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.2.4 Proklama

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om proklama for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Definition

Et proklama betyder, at der i forbindelse med behandlingen af et dødsbo skal indrykkes en bekendtgørelse (et proklama) i Statstidende, hvor den afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i boet inden otte uger. Hvis kravene ikke anmeldes inden udløbet af denne frist, bortfalder kravene (kravene prækluderes).

Regel

Der er fire former for dødsboskifte, hvor der skal udstedes præklusivt proklama:

  • Privatskiftede boer. Se DSL § 25, stk. 4, og § 81, stk. 2.
  • Boer, der skiftes ved bobestyrer. Se DSL § 46 og § 81, stk. 2.
  • Udlæg til længstlevende ægtefælle. Se DSL § 22, stk. 4 og § 81, stk. 2.
  • Uskiftet bo. Se DSL § 24, stk. 4, og § 81, stk. 2.

RIM skal inden udløbet af proklamafristen på otte uger anmelde krav. En række krav, herunder skatte- og afgiftskrav i det omfang det er bestemt i anden lovgivning, er dog undtaget fra præklusion. Se DSL § 83, stk. 2.

Et krav anmeldes opgjort per dødsdagen. Kravet kan eventuelt anmeldes foreløbigt. Se UfR 2001.1963.ØLD.

Ved anmeldelse i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama afbrydes den 3-årige forældelsesfrist. Se forældelsesloven § 17, stk. 1, nr. 4.

Skattekrav under klagebehandling på proklamatidspunktet anses for opgjort inden dette tidspunkt og er derfor omfattet af et eventuelt proklama.

Bemærk        

RIM skal ved anmeldelsen i et dødsbo huske at tage forbehold for eventuelle efterbetalinger. Se SKM2001.433.ØLR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 2001.1963.ØLD

En kreditor anmeldte i et dødsbo en fordring på "minimum 739.600 kr." Kreditor fulgte imidlertid ikke rettidigt op med en endelig anmeldelse. Boet gjorde gældende, at kravet herefter var prækluderet.

Retten udtalte, at kreditors anmeldelse af kravet fandtes at være en foreløbig anmeldelse, efter DSL § 82, stk. 3. Det forhold, at den foreløbige anmeldelse ikke var fuldt op af en endelig opgørelse af kravet, indebar ikke, at kravet var prækluderet, men at kreditor var bundet inden for det beløb, der foreløbigt var anmeldt.

 

SKM2001.433.ØLR

Skattemyndighederne havde ved anmeldelse af krav i et dødsbo inden proklamafristens udløb taget forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelser for investeringsgoder.

Byretten anså skattemyndighedernes krav om renter for prækluderet, da myndighederne ikke med anmeldelsen havde taget udtrykkeligt forbehold for renter eller havde godtgjort, at forbeholdet om renter på anden måde var fremsat inden proklamafristens udløb.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med en bemærkning om, at dødsboskifteloven ikke var gældende i sagen.

Den omstændighed, at det i dommen nævnes, at dødsboskifte-
loven ikke var gældende i den pågældende sag, må skyldes, at loven kun gælder for dødsfald indtrådt efter den 1. januar 1997, og at det i sagen foreliggende dødsfald var indtrådt tidligere.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.