Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.5.3 Gennemførelse af rekonstruktion under forebyggende rekonstruktionsbehandling

►Indhold

Dette afsnit omhandler, hvordan der kan ske rekonstruktion under en forebyggende rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

  • Rekonstruktionsforslag
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Skifterettens stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget

Rekonstruktionsforslag

Når en forebyggende rekonstruktion er indledt, kan skyldner fremsætte et rekonstruktionsforslag. Reglerne i konkurslovens § 10 der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, § 10 a, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, § 10 b og 10 c, § 13, stk. 2-4, og §§ 13 b - 13 f finder også anvendelse ved fremsættelsen af et rekonstruktionsforslag under en foreløbig rekonstruktion. Se konkurslovens § 9 f, stk. 1, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

At konkurslovens §§ 10 - 10 c ligeledes finder anvendelse betyder, at indholdet af et rekonstruktionsforslag fremsat under en forebyggende rekonstruktion, skal svare til indholdet af et rekonstruktionsforslag fremsat under en almindelige rekonstruktion. Se derfor afsnit G.A.3.4.2.2 Indholdet af en rekonstruktion Indholdet af en rekonstruktion.

At konkurslovens § 13, stk. 2-4 samt §§ 13 b - 13 f tillige finder anvendelse betyder, at de fleste af konkurslovens regler om, hvordan en rekonstruktion gennemføres, tillige gælder i en forebyggende rekonstruktion. Seksmåneders-reglen i § 13, stk. 1, og fristudsættelsesreglerne i § 13 a finder ikke anvendelse, da der gælder særlige regler for varigheden af en forebyggende rekonstruktion.

Virksomhedsoverdragelse

Den særlige regel om hurtig virksomhedsoverdragelse i konkurslovens § 13 g, kan også anvendes i forbindelse med en forebyggende rekonstruktion. Dette kræver dog, at der er truffet bestemmelse om et fyldestgørelsesforbud. Se konkurslovens § 9 f, stk. 2, der er affattet ved § 1, nr. 6,i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Se også

Afsnit G.A.3.4.2.3 Indledning af rekonstruktionsbehandling Indledningen af rekonstruktionsbehandling for yderligere om muligheden for en hurtig virksomhedsoverdragelse efter konkurslovens § 13 g.

Skifterettens stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget

Hvis skifteretten stadfæster et rekonstruktionsforslag, finder konkurslovens §§ 14 - 14 b, § 14 c, stk. 1 og §§ 14 d - 14 e, tilsvarende anvendelse. Se konkurslovens § 9 g, stk. 1, der er affattet ved § 1, nr. 6, i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

  • §§ 14 - 14 b omhandler retsvirkningerne af, at et rekonstruktionsforslag indeholder en bestemmelse om tvangsakkord
  • § 14 c omhandler retsvirkningerne af en virksomhedsoverdragelse
  • § 14 d omhandler rekonstruktørens tilsyn med skyldner
  • § 14 e omhandler muligheden for ophævelse af en rekonstruktion

Ovenstående betyder, at konkurslovens regler om retsvirkningerne af et stadfæstet rekonstruktionsforslag tillige finder anvendelse, når et rekonstruktionsforslag i en forebyggende rekonstruktion vedtages.

Hvis skifteretten stadfæster et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelser om en tvangsakkord, finder konkurslovens §§ 12 h - 12 m tilsvarende anvendelse. Ved anvendelse af § 12 h træder tidspunktet for skifterettens bestemmelse om fyldestgørelsesforbud i stedet for rekonstruktionsbehandlingens indledning. Se konkurslovens § 9 g, stk. 2, der er affattet ved § 1, nr. 6, i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Ovenstående betyder, at en række af konkurslovens regler om retsvirkningerne af rekonstruktionsbehandlingen tillige finder anvendelse, når et rekonstruktionsforslag i en forebyggende rekonstruktion stadfæstes.

  • § 12 h sidestiller indledningen af rekonstruktionsbehandlingen med afsigelsen af et konkursdekret ift. reglerne om sikringsakters foretagelse
  • §§ 12 i - 12 m omhandler anvendelsen af konkurslovens regler om omstødelse, herunder anlæggelse af omstødelsessag og hvem der kan anlægge en omstødelsessag.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.