Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.3 Indledning af rekonstruktionsbehandling

Indhold

Dette afsnit beskriver indledningen af en rekonstruktionsbehandling.

Afsnittet indeholder:

 • Værneting
 • Begæring om rekonstruktionsbehandling
 • Beskikkelse og afsættelse af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand
 • Sikkerhedsstillelse
 • Møde om forslag til rekonstruktionsplan
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Værneting

En begæring om rekonstruktionsbehandling indgives til skifteretten i den retskreds, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves. Se konkurslovens § 3, stk. 1.

Begæring om rekonstruktionsbehandling

Både skyldneren og en fordringshaver kan anmode skifteretten om en rekonstruktionsbehandling, hvis skyldneren er insolvent. Se konkurslovens § 11, stk. 1.

Er det skyldneren selv, der indgiver begæringen om rekonstruktionsbehandling, antages det, at skyldneren er insolvent. Se konkurslovens § 18, nr. 1.

Er der indgivet flere begæringer om rekonstruktionsbehandling, afgør skifteretten selv, hvilken der skal behandles først. Se henvisningen til konkurslovens § 21, stk. 1, i konkurslovens § 11, stk. 1.

Indledning af rekonstruktionsbehandling er afhængig af, hvem der indgiver begæringen

Har skyldneren indgivet begæringen om rekonstruktionsbehandling, indleder skifteretten rekonstruktionsbehandling straks ved begæringens modtagelse. Se konkurslovens § 11, stk. 3.

Er begæringen indgivet af en fordringshaver, og har skyldneren samtykket i begæringen, kan skifteretten straks indlede rekonstruktionsbehandling. Se konkurslovens § 11, stk. 4, 1. pkt. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, indkalder skifteretten skyldneren til et møde, hvor begæringen behandles. Se konkurslovens § 11, stk. 4, 2. pkt.

Er skyldneren en fysisk person, og samtykker skyldneren ikke senest på det nævnte møde i skifteretten, anses begæringen for en konkursbegæring, der straks behandles. Se konkurslovens § 11, stk. 5, 1. pkt. Det samme gælder, hvis skyldneren er en sammenslutning, hvori mindst én af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser. Se konkurslovens § 11, stk. 5, 2. pkt

En begæring om rekonstruktionsbehandling behandles før en begæring om konkurs, og en konkursbegæring bortfalder, hvis der stadfæstes en rekonstruktion. Se konkurslovens § 24, 2. og 3. pkt.

Skifteretten skal afvise en begæring om rekonstruktion, hvis begæringen indgives tidligere end en måned efter en forudgående rekonstruktions ophør, såfremt den forudgående rekonstruktion ophørt som følge af, at der ikke blev vedtaget en rekonstruktionsplan. Se konkurslovens § 15, stk. 5 og G.A.3.4.2.7 Rekonstruktionens ophør.

Beskikkelse og afsættelse af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand

En begæring om rekonstruktionsbehandling er uden virkning, hvis den ikke indeholder forslag til beskikkelse af en eller flere rekonstruktører. Begæringen skal tillige indeholde en erklæring fra de pågældende om, at opfylder habilitetskravet i konkurslovens § 238. Se konkurslovens § 11, stk. 2.

Beskikkelse af rekonstruktør

Hvis skifteretten imødekommer en begæring om rekonstruktionsbehandling, beskikkes straks en eller flere rekonstruktører. Se konkurslovens § 11 a, stk. 1, 1. pkt. Skifteretten er dog ikke bundet af begæringens forslag til, hvem der skal beskikkes. Se konkurslovens § 11 a, stk. 1, 2. pkt

Rekonstruktørens opgaver

Rekonstruktøren skal sammen med skyldneren undersøge mulighederne for at rekonstruere den nødlidende virksomhed.

Beskikkelse af en regnskabskyndig tillidsmand

En skyldner kan anmode om beskikkelse af en regnskabskyndig tillidsmand. Anmodning kan fremsættes fra begæringen om rekonstruktion og indtil vedtagelsen af rekonstruktionsplanen. Anmodningen skal følges af et forslag til, hvem der skal være regnskabskyndig tillidsmand, samt en erklæring fra vedkommende om, at habilitskravet i konkurslovens § 238 er opfyldt. Se konkurslovens § 11a, stk. 4.

Både rekonstruktøren og en kreditor, der repræsenterer mindst 25 % af det samlede kendte beløb, der vil give stemmeret i rekonstruktionen, kan anmode skifteretten om at beskikke en regnskabskyndig tillidsmand. Anmodningen kan ske efter vedtagelsen af rekonstruktionsplanen. Se konkurslovens § 11 e, stk. 6.

Afsættelse

Skifteretten kan afsætte en rekonstruktør eller en eventuel tillidsmand, hvis særlige grunde taler for det. Den, der har fremsat en begæring om rekonstruktionsbehandling, skal da inden for en frist på normalt højst en uge have lejlighed til over for skifteretten at fremsætte et forslag til beskikkelse af en ny rekonstruktør eller tillidsmand. Det samme gælder, hvis rekonstruktøren eller tillidsmanden selv fratræder. Afsættes samtlige rekonstruktører, og kan der ikke beskikkes en eller flere nye rekonstruktører, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører. Se konkurslovens § 11 g.

Sikkerhedsstillelse

Hvis det er en fordringshaver, der anmoder om rekonstruktionsbehandling, og skyldner ikke indvilliger heri, er indledningen af rekonstruktionsbehandlingen betinget af, at der bliver stillet sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktørens, og en eventuel tillidsmands, virksomhed. En fordringshaver, der har begæret rekonstruktionsbehandling, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen, og kun i det omfang omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler. Se konkurslovens § 11 a, stk. 5.

►Bemærk at en sikkerhedsstillelse efter § 11 a, stk. 5, 1. pkt. ikke er gyldig, hvis den ikke er bestemt af skifteretten. Se konkurslovens § 11 a, stk. 6, 3. pkt., der er tilføjet ved § 1, nr. 7 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.◄

Skifteretten kan undtagelsesvist bestemme, at statskassen indestår for omkostninger, der ikke kan dækkes af skyldnerens midler og en eventuel stillet sikkerhed. Se konkurslovens § 11 a, stk. 7

Møde om forslag til rekonstruktionsplan

Skifteretten indkalder skyldneren og fordringshaverne til et skifteretsmøde for at drøfte rekonstruktørens forslag til en rekonstruktionsplan for virksomheden. Mødet skal holdes senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Se konkurslovens § 11 a, stk. 2

►Fristen på de fire uger er med forbehold for, at man højst har et år inklusiv en eventuel fyldestgørelsesorbudsperiode i en forudgående forebyggende rekonstruktion til at gennemføre rekonstruktionen◄

Bekendtgørelse af mødet

Skifteretten indrykker en bekendtgørelse om mødet i Statstidende, og er skyldneren en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren straks registrere mødeindkaldelsen i Erhvervsstyrelsens it-system.

Meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen

Alle kendte kreditorer, andre berørte af rekonstruktionen og skifteretten skal senest 1 uge efter rekonstruktørens beskikkelse modtage en meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen af rekonstruktøren.

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om skyldnerens aktiver og passiver, en kreditorfortegnelse (hvis muligt), oplysninger om regnskabsføringen, en redegørelse for, og formålet med, rekonstruktionsbehandling og oplysninger om mødetidspunkt for mødet med fordringshaverne.

Se konkurslovens § 11 b, stk. 1 og 2.

Straks efter sin beskikkelse skal rekonstruktøren sende meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til virksomheds- og fordringspanthavere. Se konkurslovens § 11 b, stk. 3

Virksomhedsoverdragelse inden en vedtaget rekonstruktionsplan

Hvis rekonstruktøren samtykker heri, kan der ske overdragelse af virksomheden, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Det kræver, at virksomhedsoverdragelsen er hensigtsmæssig for bevarelse af virksomhedens værdi.

Et flertal af fordringshaverne kan blokere for virksomhedsoverdragelsen, hvis de gør indsigelse mod virksomhedsoverdragelsen, senest fem hverdage efter rekonstruktøren har afsendt meddelelse om virksomhedsoverdragelsen til dem.

Se konkurslovens § 13 g, stk. 1.

Den meddelelse, som rekonstruktøren skal sende til fordringshaverne, skal indeholde oplysninger om

 • Overdragelsessum.
 • Hvilke aktiver, passiver og gensidigt bebyrdende aftaler der omfattes af overdragelsen.
 • Erhververen og information om, hvorvidt erhververen er nærstående.
 • Skyldnerens vigtigste aktiver og passiver (hvis oplysning herom ikke er udsendt tidligere).
 • Oplysninger om skyldnerens regnskabsføring (hvis oplysning herom ikke er udsendt tidligere).
 • Værdiansættelse af skyldners aktiver, hvis en sådan foreligger.
 • Oplysninger om hvortil en fordringshaver kan henvende sig, hvis denne har indsigelser.
 • Oplysninger om fristen for at gøre indsigelse.
 • En redegørelse for hvorfor muligheden for en hurtig virksomhedsoverdragelse anvendes.

Se konkurslovens § 13 g, stk. 3 og stk. 4.

Senest 5 hverdage efter fordringshavernes frist for at gøre indsigelse skal rekonstruktøren sende en meddelelse, hvori der redegøres for, hvorvidt virksomhedsoverdragelsen blev gennemført. Meddelelsen skal sendes til fordringshaverne, skifteretten og andre, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen.

Se konkurslovens 13 g, stk. 5.

Forslag til rekonstruktionsplan

Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplanen til samtlige kendte fordringshavere og til skifteretten. Se konkurslovens § 11 c, stk. 1. Rekonstruktionsplanen skal indeholde:

 1. En begrundet redegørelse for hvilken type rekonstruktionsforslag, der agtes fremsat, og en vurdering af, om der foreligger væsentlige forhold, der kan hindre gennemførelsen af den tilstræbte rekonstruktion. Se konkurslovens § 11 c, stk. 2, nr. 1.
 2. Så vidt muligt oplysning om skyldnerens balance på dagen for rekonstruktionsbehandlingens indledning med angivelse af afvigelser som følge af senere indtrufne ændringer. Se konkurslovens § 11 c, stk. 2, nr. 2.
 3. Oplysning om, hvorvidt der er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport. Hvis der er udpeget en regnskabskyndig tillidsmand, er det denne der skal afgive oplysningerne Se konkurslovens § 11 c, stk. 2, nr. 3.
 4. En redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen. Se konkurslovens § 11 c, stk. 2, nr. 4.

Forslaget til en rekonstruktionsplan skal være tiltrådt af skyldneren (eller rekonstruktøren, hvis denne har overtaget ledelsen) og vedlægges en vurdering af skyldnerens aktiver, samt en erklæring fra rekonstruktøren om, hvorvidt planen efter dennes skøn er mulig at gennemføre. Hvis der er udpeget en regnskabskyndig tillidsmand, skal denne tillige afgive en erklæring om, hvorvidt denne skønner, at rekonstruktionsplanen er gennemførlig. Se konkurslovens § 11 c, stk. 3.

Skifteretten bestemmer, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis

 • forslaget til en rekonstruktionsplan ikke opfylder kravene i konkurslovens § 11 c, stk. 2-3, senest på mødet med fordringshaverne, eller
 • skyldnerens balance ikke foreligger senest på mødet.

Se konkurslovens § 11 c, stk. 4.

Krav om tilstedeværelse på mødet med fordringshaverne

Skyldneren, rekonstruktøren og en eventuel tillidsmand skal være til stede på mødet med fordringshaverne. Se konkurslovens § 11 d, stk. 1. Hvis skyldneren udebliver uden lovligt forfald, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, medmindre skifteretten på mødet bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden. Se konkurslovens § 11 d, stk. 2.

Forslaget til rekonstruktionsplan - drøftelse og afstemning

På mødet med fordringshaverne drøftes forslaget til rekonstruktionsplan. Forslaget kan ændres på mødet. Se konkurslovens § 11 e, stk. 1.

Rekonstruktøren kan anmode skifteretten udsætte mødet hvor rekonstruktionsplanen skal drøftes. Skifteretten udsætter mødet i op til fire uger, medmindre et flertal af fordringshaverne stemmer imod og dette flertal repræsenterer mindst 25 % af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. Se konkurslovens § 11 e, stk. 5. ►Udsættelsen kan dog ikke medføre, at rekonstruktionsbehandlingsperioden overstiger et år.◄

Forslaget er vedtaget, medmindre et flertal af fordringshaverne stemmer imod, og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. Ændringsforslag til forslaget til en rekonstruktionsplan er vedtaget, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer for, og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. konkurslovens § 13 d, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Se konkurslovens § 11 e, stk. 2.

Fordringer, der er overdraget til tredjemand fra en nærstående til skyldner, giver ligeledes ikke stemmeret, jf. UfR 2020.1661 H.

Hvis en rekonstruktionsplan ikke vedtages, ophører rekonstruktionsbehandlingen

Skifteretten bestemmer, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis der ikke på mødet vedtages en rekonstruktionsplan, ligesom skifteretten på mødet kan beskikke en eller flere yderligere rekonstruktører eller en anden tillidsmand. Se konkurslovens § 11 e, stk. 3 og stk. 4.

Skyldners bo skal ikke nødvendigvis tages under konkursbehandling, hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, uden at der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Se konkurslovens § 15, stk. 3, 2. pkt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

UfR 2020.1661 H

Spørgsmålet for Højesteret var herefter, om konkurslovens § 13 d, stk. 3 - hvorefter fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, ikke giver stemmeret - afskar C ApS fra stemmeret vedrørende rekonstruktionsforslaget. Højesteret fandt, at overdragelsen ikke kunne anses for at være sket loyalt, men med det formål at sikre de tre sælgende selskaber indvirkning på afstemningen om rekonstruktion af I ApS. Højesteret fandt, at C ApS allerede derfor ikke havde stemmeret med hensyn til rekonstruktionsforslaget.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at fodringer, der er overdraget fra en nærstående til en ikke nærstående tredjemand, ikke har stemmeret i rekonstruktionen, medmindre overdragelsen er sket loyalt.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.