Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.5.4 Ophør af en forebyggende rekonstruktion

►Indledning

Dette afsnit omhandler ophøret af en forebyggende rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

 • Skifteretten træffer bestemmelse om ophør af den forebyggende rekonstruktion
 • Bekendtgørelse af den forebyggende rekonstruktions ophør

Skifteretten træffer bestemmelse om ophør af den forebyggende rekonstruktion

Bestemmelserne om ophør i konkurslovens § 9 c, § 9f jf. § 13 c, stk. 2 og § 13 f finder også anvendelse i en forebyggende rekonstruktion. Det betyder, at den forebyggende rekonstruktion ophører i følgende tilfælde:

 • Hvis redegørelsen efter konkurslovens § 9 c, stk. 1 ikke fremsendes, kan skifteretten bestemme at den forebyggende rekonstruktion ophører.
 • Hvis skyldner udebliver fra mødet, hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget, jf. konkurslovens § 13 c, stk. 2.
 • Hvis rekonstruktionsforslaget forkastes, hvis stadfæstelse nægtelse eller hvis forslaget stadfæstes, jf. § konkurslovens § 13 f, stk. 1.

Udover i ovenstående tilfælde ophører en forebyggende rekonstruktion tillige i de seks tilfælde, der fremgår af konkurslovens § 9 h, stk. 1, nr. 1 - 6, der er affattet ved lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven. Det drejer sig om følgende tilfælde

 1. når skyldner ikke er insolvent, eller har sandsynlighed for at blive insolvent,
 2. hvis skyldner ikke samarbejder loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare,
 3. hvis skylder begærer det,
 4. hvis den forebyggende rekonstruktion er udsigtsløs,
 5. hvis Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tvangsopløsning af skyldner, eller
 6. hvis der er gået et år siden den forebyggende rekonstruktion blev indledt.

Hvis en skyldner indgiver begæring om en forebyggende rekonstruktion tidligere end en måned efter ophøret af en tidligere forudgående rekonstruktion, skal skifteretten afvise at indlede den forebyggende rekonstruktion. Se konkurslovens § 9 h, stk. 2, der er affattet ved lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Bekendtgørelse af den forebyggende rekonstruktions ophør

Når den forebyggende rekonstruktion er ophørt, skal skifteretten bekendtgøre ophøret i statstidende. Dette gælder dog ikke, hvis skyldners bo tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling efter ophøret af den forebyggende rekonstruktion. Se konkurslovens § 9 i, stk. 1, der er affattet ved lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Rekonstruktøren skal sende en meddelelse til samtlige kendte kreditorer hvori det oplyses, at den forebyggende rekonstruktion er ophørt. Dette gælder dog ikke, hvis skyldners bo tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling efter ophøret af den forebyggende rekonstruktion. Se konkurslovens § 9 i, stk. 2, der er affattet ved lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Konkurslovens § 9 i, stk. 1 og 2 finder alene anvendelse, hvis der har været truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud. Hvis der ikke har været truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, skal meddelelse kun sendes til fordringshavere, der har været orienteret om den forebyggende rekonstruktion.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.