Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.8.3.2 Hvad skal medregnes i momsgrundlaget?

Indhold

Dette afsnit omhandler momsgrundlaget ved import (dvs. indførsel) af varer fra lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Momsgrundlaget
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsgrundlaget

Udgangspunktet for beregning af den såkaldte importmoms er varernes toldværdi og andre afgifter, der følger af importen (dvs. indførslen), bortset fra selve importmomsen. Tolden skal altså medregnes i momsgrundlaget. Se ML § 32, stk. 1.

Punktafgifter indgår kun i momsgrundlaget, hvis de efter den pågældende afgiftslov skal betales ved indførslen. I de fleste tilfælde vil fakturaværdien blive lagt til grund ved fastsættelse af toldværdien. Om toldværdien, se afsnit F.A.10 Varers toldværdi.

Forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, skal også medregnes i momsgrundlaget, når bestemmelsesstedet er kendt på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder, dvs. på fortoldningstidspunktet. Se ML (momsloven) § 32, stk. 1.

De omkostninger, der er både direkte og indirekte knyttet til varetransport ved indførsel, er omfattet af de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der er nævnt i ML (momsloven) § 32, stk. 1, 2. pkt. Som eksempel på omkostninger, der som udgangspunkt er omfattet, kan nævnes speditørens vederlag for at angive til midlertidig oplæggelse og foretage fortoldning. Se SKM2006.99.LSR.

Medregning af de pågældende biomkostninger/forsendelses - og forsikringsomkostninger mv. til afgiftsgrundlaget er ikke betinget af, at ydelsen er leveret momsfrit til importøren. Hvis bestemmelsesstedet er kendt på fortoldningstidspunktet, dvs. tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, er importøren forpligtet til at medregne de pågældende omkostninger til momsgrundlaget. Se SKM2006.99.LSR.

Ydelser i forbindelse med import af varer fra steder uden for EU er fritaget for moms, når ydelsens værdi indgår i momsgrundlaget efter ML (momsloven) § 32, stk. 1. Se ML § 36, stk. 2, (D.A.10.3.7 Ydelser i forbindelse med indførsel af varer ML § 36, stk. 2).

Hvis forsendelses- og forsikringsomkostninger mv. skal medregnes i momsgrundlaget efter ML (momsloven) § 32, stk. 1, og dette ikke er sket, så er det importøren, der er betalingspligtig for den manglende momsafregning. Se ML § 46, stk. 6, (D.A.13.5 Import ML § 46, stk. 6).

Hvis fakturabeløbet er oplyst i fremmed valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner ved bogføringen. Som omregningskurs anvendes valutakursen på indførelsestidspunktet. I stedet for en dagskurs er det muligt at anvende toldkursen. Se momsbekendtgørelsens § 95, stk. 4. Se "Omregning til danske kroner" i afsnit A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura Fakturaens indhold - fuld faktura.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer    

Landsskatteretten

SKM2006.99.LSR

Både direkte og indirekte omkostninger, som knytter sig til varetransport ved import, er omfattet af de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der er nævnt i ML (momsloven) § 32, stk. 1, 2. pkt. Som et eksempel på en omkostning, der som udgangspunkt er omfattet, kan nævnes speditørens vederlag for at angive til midlertidig oplæggelse og foretage fortoldning.

Medregning af de pågældende biomkostninger/forsendelses - og forsikringsomkostninger mv. til momsgrundlaget er ikke betinget af, at ydelsen er leveret momsfrit til importøren.

Hvis bestemmelsesstedet er kendt på fortoldningstidspunktet, dvs. tidspunktet for momspligtens indtræden, er importøren forpligtet til at medregne de pågældende omkostninger til momsgrundlaget.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.