Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.20.5.3.1 Periodisering af momskrav i konkurs

Indhold

Afsnittet beskriver retningslinjerne for, hvilken periode et momskrav og efterfølgende reguleringer skal henføres til.

Afsnittet indeholder:

  • Periodisering af momskravet i konkursordenen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Stiftelsestidspunktet for momskravet i konkursordenen

Momsfradrag skal som udgangspunkt henføres til den periode, hvor fakturaen er udstedt.

Moms af indkøb af varer og ydelser, der er foretaget forud for afsigelse af konkursdekret, skal dog fradrages som købsmoms hos den konkursramte virksomhed i perioden forud for konkursen, uanset om faktura først er udstedt efter konkursens indtræden.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Landsretsdomme

U.1984.615V

Sagen vedrørte et interessentskab, som havde opnået tvangsakkord. Interessentskabet anmeldte et negativt momstilsvar vedrørende moms af honorarer for advokat- og revisorbistand i forbindelse med tvangsakkorden.

Toldvæsenet foretog modregning i beløbet til dækning af sit tilgodehavende for skyldig moms pr. betalingsstandsningsdagen forud for tvangsakkorden.

Toldvæsenet fandtes efter konkurslovens § 163, jfr. § 42, at være berettiget til at modregne sit krav på skyldig moms pr. betalingsstandsningsdagen forud for tvangsakkorden i interessentskabets negative momstilsvar. Honorarkravene ansås for stiftet forud for tvangsakkordforhandlingernes åbning, for den del af honoraret, der svarede til arbejdet udført før dette tidspunkt.

Skatteministeriet

AFG 923, 1985

Der var rejst spørgsmål om periodisering af indgående afgift af advokat- og revisorydelser, der var præsteret under en virksomheds betalingsstandsning og efterfølgende konkursbehandling.

Ministeriet for skatter og afgifter meddelte, at der principielt burde ske en opdeling af vederlaget for de omhandlede ydelser svarende til det arbejde, som den pågældende advokat/revisor havde udført henholdsvis før og efter konkursens indtræden (konkursdekretets afsigelse).

Afgiften af vederlaget for det arbejde, der var udført før betalingsstandsningen, respektive i betalingsstandsningsperioden, blev herefter medregnet til virksomhedens indgående afgift, medens afgiften for det arbejde, der var udført efter konkursens indtræden, blev medregnet til boets indgående afgift.

Modregning over for virksomheden, henholdsvis boet, kunne ske efter de gældende regler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.