Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.20.5.3.2 Reguleringsforpligtelse vedrørende investeringsgoder

Indhold

Dette afsnit handler om stiftelsestidspunktet for krav om betaling af momsreguleringsforpligtelser vedrørende investeringsgoder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når et konkursbo sælger aktiver, der efter momsloven betragtes som investeringsgoder, skal der i nogle situationer ske en regulering af det momsfradrag, som virksomheden tidligere har opnået vedrørende det pågældende aktiv. Reglerne om regulering for investeringsgoder er beskrevet i afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Hvis reguleringsforpligtelsen vedrører et fradrag, som den konkursramte virksomhed har foretaget før konkursen, skal reguleringen foretages i perioden før konkursen. Kravet er dermed et simpelt krav i boet, uanset at kravet først kan gøres gældende ved konkursboets salg af investeringsgodet, jf. UfR.1981.163 ØLD.

Reguleringsforpligtelsen skal opgøres på blanket 49.026 Erklæring/samlet opgørelse ved overdragelse (investeringsgoder): https://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=13967&newwindow=true.

Desuden skal blanketten: Delskema ved overdragelse (investeringsgoder) (49.040) udfyldes: https://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=13969&newwindow=true.

I visse tilfælde kan reguleringsforpligtelsen overdrages til køberen af investeringsgodet. I den forbindelse skal køber afgive erklæring om, at denne vil overtage reguleringsforpligtelsen. Erklæringen afgives ved købers underskrift på ovennævnte blanketter.

Bemærk

Hvis konkursboet foretager indkøb, der er omfattet af reglerne om fradrag for købsmoms af investeringsgoder i ML (momsloven) §§ 43 - 44, vil eventuelle reguleringer få massekravsstatus, idet momskravet i dette tilfælde ikke relaterer sig til tiden før konkursdekretets afsigelse, men derimod til konkursperioden.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

U.1981.163/2Ø

Et momsregistreret anpartsselskab, der havde fradragsret for indgående afgift vedrørende et fabriksbyggeri, blev efter kort tids forløb erklæret konkurs. Boet fortsatte virksomhedens drift og blev momsregistreret.

Efter en begæring, der var indgivet på boets vegne, solgtes den pågældende fabriksbygning på tvangsauktion med den følge, at regulering skulle foretages efter bekendtgørelse nr. 312 af 26. maj 1978.

Reguleringsforpligtelsen kunne ikke anses som en gæld, der var pådraget boet under dets behandling, og kunne derfor ikke anerkendes som massekrav.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.