Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.14.1.4 Indsats mod uregistreret virksomhed ML § 47, stk. 7-9

Indhold

Dette afsnit handler om pligt til at anmelde ophør af momspligtig virksomhed og forbud mod at indlede eller fortsætte driften af momspligtig virksomhed, der ikke er registreret for moms, samt om Skatteforvaltningens adgang til at gennemtvinge disse regler ved hjælp af påbud og daglige bøder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Påbud
  • Daglige bøder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bemærk, at ML (momsloven) 47, stk. 6-8, blev stk. 7-9 den 1. juli 2021. Se § 1, nr. 16, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Regel

Ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed for moms, skal underrette Skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret. Ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed må ikke fortsætte eller indlede driften af momspligtig virksomhed, hvis virksomhedens registrering er ophørt, inddraget eller nægtet efter reglerne i momsloven eller opkrævningsloven. Se ML (momsloven) § 47, stk. 7.

Om inddragelse eller nægtet registrering af virksomhed efter momsloven. Se ML (momsloven) § 62 a, stk. 1 og 5.

Om inddragelse eller nægtet registrering af virksomhed efter opkrævningsloven. Se OPKL § 4, stk. 3, og § 11, stk. 9.

Påbud

Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige person et påbud om at efterleve reglerne om registrering efter ML (momsloven) § 47, stk. 1-3, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7. Skatteforvaltningen kan pålægge ►ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf◄ bøder efter ML (momsloven) § 77, indtil påbuddet efterleves.

Skatteforvaltningens påbud skal i givet fald henvise til de relevante regler og anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde disse regler. Skatteforvaltningen skal meddele påbuddet skriftligt, og det skal fremgå af den skriftlige meddelelse, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan Skatteforvaltningen pålægge modtageren af påbuddet daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se ML (momsloven) § 47, stk. 7 og 8, ►(stik. 8, som ændret ved lov nr. 288 af 7. marts 2022)◄.

Daglige bøder

Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed daglige bøder, hvis ejeren eller ledelsen af virksomheden ikke efterlever Skatteforvaltningens påbud efter ML (momsloven) § 47, stk. 8 og 9. De daglige bøder skal i givet fald udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

Se ML (momsloven) § 77.

Se også

Om det generelle forbud mod at indlede eller fortsætte driften af en virksomhed, hvis virksomhedens registrering er ophørt, nægtet eller inddraget efter OPKL § 11, stk. 9, eller efter en eller flere andre skatte- og afgiftslove, og om Skatteforvaltningens adgang til at gennemtvinge forbuddet ved hjælp af påbud og daglige bøder:

  • Se OPKL § 11, stk. 11, og § 18 a indsat og ændret ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 og yderligere præciseret ved lov nr. 1354 af 21. december 2012.

Om Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer for at forebygge restancer: Forkortet afregningsperiode, krav om sikkerhedsstillelse samt nægtelse og inddragelse af virksomhedsregistrering:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2013.509.BR

Stadfæstelse af et fogedforbud mod udøvelse af registreringspligtig virksomhed uden momsregistrering.

Sagsøgte havde ikke stillet den af SKAT krævede sikkerhed for momsregistrering, og SKATs afgørelse herom var endelig, da den ikke rettidigt var indbragt for Landsskatteretten.

Byretten fandt det videre bevist, at sagsøgte på tidspunktet for fogedforbuddets nedlæggelse havde drevet registreringspligtig virksomhed uden tilladelse. Retten lagde i den forbindelse vægt på sagsøgtes hjemmeside, hans egne vidneforklaring om, at han på baggrund af hjemmesiden modtog henvendelser fra potentielle kunder, samt at han havde udfærdiget et tilbud i en konkret sag påført eget logo.

På den baggrund fandt byretten, at fogedforbuddet var lovlig foretaget, ligesom sagsøgte blev tilpligtet ikke at udøve momspligtig virksomhed uden momsregistrering.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.