Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.14.1.3 Tidsmæssige krav ML § 47, stk. 6

Indhold

Dette afsnit omhandler de tidsmæssige krav i relation til registrering. Se ML (momsloven) § 47, stk. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overskridelse af det tidsmæssige krav
  • Sikkerhedsstillelse.

Se også

Bemærk

Bemærk, at ML (momsloven) 47, stk. 5, blev stk. 6 den 1. juli 2021. Se § 1, nr. 16, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Regel

Virksomheden skal anmelde sig til registrering senest 8 dage før den momspligtige virksomhed går i gang. Se ML (momsloven) § 47, stk. 6.

Bestemmelsen er en ordensforskrift, der stiller krav om, at registreringspligtige virksomheder skal anmelde sig til registrering, inden den registreringspligtige virksomhed begynder. Selve registreringen skal imidlertid ske med virkning fra det tidspunkt, hvor den registreringspligtige virksomhed efter en konkret vurdering må anses for at være startet. Dette gælder også, selvom virksomheden anmelder sig for sent i forhold til tidskravet.

Hvis registreringsforholdene bliver ændret (fx ejerforhold, beliggenhed eller ansvarlig ledelse), skal dette meddeles til Erhvervsstyrelsen senest 8 dage efter ændringen.

Overskridelse af det tidsmæssige krav

Forsætlig eller groft uagtsom overskridelse af tidskravet til selve anmeldelsen straffes med bøde, jf. ML (momsloven) § 81. Se A.C.3.2.1.8.1 Den indeholdelsespligtiges strafansvar, KSL § 74 og § 74 A Generelt om straffebestemmelser i afgiftslovgivningen.

Påbud

Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve kravet om registrering. Se ML (momsloven) § 47, stk. 8.

Skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter ML (momsloven) § 77, indtil påbuddet efterleves. Se D.A.14.1.4 Indsats mod uregistreret virksomhed ML § 47, stk. 7-9.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, der anmeldes til registrering, kan blive pålagt at stille sikkerhed for momskrav efter reglerne i ML (momsloven) § 62a.

Virksomheden kan herefter ikke blive registreret, før der er stillet sikkerhed.

Se også

Om Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer for at forebygge restancer: Forkortet afregningsperiode, krav om sikkerhedsstillelse samt nægtelse og inddragelse af virksomhedsregistrering. Se afsnit G.A.3.3.1, G.A.3.3.2 Hæftelse for parkeringsafgifter, G.A.3.3.3 og G.A.3.3.4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.