Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.7.4.5.5 Overdragelse af investeringsgoder - virksomhedsoverdragelse ML § 43, stk. 3, nr. 5

Indhold

Der skal ske regulering af købsmomsen ved salg af investeringsgoder som led i virksomhedsoverdragelse, medmindre køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omdannelse AS/ApS
  • Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

Det fremgår af ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 5, at der skal ske regulering for momsfradraget, når et investeringsgode overdrages som led i hel eller delvis overdragelse af virksomheden. En sådan overdragelse skal nemlig ske uden moms. Se ML (momsloven) § 4, stk. 5. Overdragelsen sidestilles derfor med investeringsgodets overgang til ikke-fradragsberettiget formål. Regulering kan dog undlades i det omfang, køberen overtager reguleringsforpligtelsen. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Det fremgår af ML (momsloven) § 4, stk. 5, at der ved hel eller delvis virksomhedsoverdragelse ikke er sket nogen levering af varer og ydelser, og at køber succederer i sælgerens momsmæssige status. Se afsnit D.A.4.1.8 Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse om virksomhedsoverdragelse ML (momsloven) § 4, stk. 5.

Der kan ikke opnås kompenserende momsregulering efter ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 3, når et investeringsgode overdrages som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, og overdragelsen af virksomheden skal ske uden beregning af moms ifølge ML (momsloven) § 4, stk. 5. ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 5, er en særregel i forhold til ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 3. Overdragelse af investeringsgoder kan derfor ikke også anses for omfattet af retten til regulering efter ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 3, om kompenserende momsregulering. Se SKM2001.547.LSR.

Omdannelse AS/ApS

Hvis et anpartsselskab omdannes til et aktieselskab efter selskabsloven, anses selskabet for at fortsætte som den samme juridiske person med samme privatretlige interesser og forpligtelser som før omdannelsen. Omdannelsen kan derfor ikke anses for en virksomhedsoverdragelse, der udløser en forpligtelse til at foretage regulering efter ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 5. Tilsvarende gælder ved en omdannelse fra aktieselskab til anpartsselskab efter selskabsloven.

Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse

Ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse sker der derimod en overdragelse af investeringsgoder fra en juridisk (eller fysisk) person til en anden. Dog kan man ud fra en konkret vurdering undlade at opgøre den opståede reguleringsforpligtelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Den nye virksomhed har samme fradragsret som den eller de gamle virksomheder havde i forbindelse med anskaffelsen eller ibrugtagningen.
  • Den nye virksomhed erklærer, at den overtager reguleringsforpligtelsen.
  • Regnskabsmaterialet altid vil være tilgængeligt for det nye selskab, så reguleringsforpligtelsen altid senere vil kunne opgøres.

Det samme gælder for fast ejendom, som overdrages ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.547.LSR

Landsskatteretten finder, at virksomhedens overdragelse af driftsmidlerne har været omfattet af reguleringsforpligtelsen i ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 5. Da køberen har overtaget reguleringsforpligtelsen, er regulering for virksomhedens vedkommende dog undladt. Da ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 5, er en særregel i forhold til ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 3, kan overdragelsen ikke også anses for omfattet af retten til regulering efter ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 3, og virksomheden kan derfor ikke anses for berettiget til momsregulering.

Skatterådet

SKM2017.692.SR

Skatterådet bekræftede, at den selskabsretlige omdannelse af A ApS til A A/S og den efterfølgende selskabsretlige omdannelse af A A/S til A P/S efter reglen i selskabslovens § 323 ikke anses for en virksomhedsoverdragelse, der udløste forpligtelse til at foretage regulering efter ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.