Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.7.1 Kort om regulering af fradrag

Indhold

Dette afsnit indeholder en introduktion til reglerne om regulering af fradrag.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund for reglerne
  • Typer af reguleringsregler
  • Definitive reguleringer
  • Løbende årlige reguleringer (Investeringsgoder).

Baggrund for reglerne

Fradragsretten udøves på det tidspunkt, hvor indkøbet foretages, og det er derfor omstændighederne på dette tidspunkt, der afgør momsfradragets omfang. Se afsnit D.A.11.2 Tidspunktet for fradragsrettens indtræden om tidspunktet for fradragsrettens indtræden.

Der kan efterfølgende ske ændringer i anvendelsen af indkøbet, som bevirker, at fradragsretten bør ændres. Der er derfor indført forskellige typer af regler, som skal sikre, at fradragsretten reguleres, så den bedre svarer til den aktuelle anvendelse af indkøbet.

Typer af reguleringsregler

Reguleringsreglerne kan opdeles i følgende regler:

Definitive reguleringer

I situationer, hvor ændringen er definitiv, foreskriver reglerne engangsreguleringer. Det gælder:

  • Udtagning (ML (momsloven) § 5, stk. 1-6). I udtagningssituationer sker reguleringen af fradraget ved, at udtagningen sidestilles med en momspligtig leverance, som der skal betales udtagningsmoms af. Se afsnit D.A.4.3 Andre momspligtige transaktioner ML § 5. Hvis der ikke er opnået fuldt fradrag, kan der i visse situationer foretages kompenserende momsfradrag. Se afsnit D.A.11.7.2 Kompenserende regulering af fradrag ved udtagning ML § 37 stk. 3.
  • Salg af varer med delvist momsfradrag ved anskaffelsen (ML (momsloven) § 37, stk. 4). Der kan under visse betingelser foretages kompenserende momsfradrag, for den del af momsen som ikke er fratrukket. Se afsnit D.A.11.7.3 Regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag ML § 37 stk. 4.
  • Varers overgang til fuldt momspligtig anvendelse (ML (momsloven) § 37, stk. 4). Se afsnit D.A.11.7.3 Regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag ML § 37 stk. 4.
  • Momspligtige salg af investeringsgoder. Se ML (momsloven) § 43, stk. 3 nr. 3. Salget sidestilles med overgang til fuldt momspligtig anvendelse. Hvis der ikke er opnået fuldt momsfradrag ved købet, sker regulering af det manglende fradrag for den resterende del af reguleringsperioden. Se ML (momsloven) § 44, stk. 2.
  • Momsfrit salg af fast ejendom. Se ML (momsloven) § 43, stk. 3, nr. 4. Salget sidestilles med overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Hvis der er foretaget fuld eller delvist momsfradrag reguleres fradraget for den resterende del af reguleringsperioden, med mindre køber kan overtage reguleringsforpligtelsen. Se ML (momsloven) § 44, stk. 2.
  • Overdragelse af investeringsgoder. Se ML (momsloven) § 43, stk. 3. nr. 5. Hvis der er foretaget momsfradrag reguleres fradraget for den resterende del af reguleringsperioden, med mindre køber kan overtage reguleringsforpligtelsen. Se ML (momsloven) § 44, stk. 2.

Desuden skal køber efter praksis foretage regulering af momsfradraget, hvis der efterfølgende sker regulering af momsgrundlaget, og den moms der oprindeligt blev opkrævet. Det gælder fx ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers, hvor der på visse betingelser er mulighed for at regulere momsgrundlaget. Se afsnit D.A.11.7.5 Regulering af fradrag ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ML § 27, stk. 4 og 5 om regulering af fradrag følge af betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse. Se momsbekendtgørelsens § 80.

Løbende årlige reguleringer (Investeringsgoder)

For investeringsgoder skal der i en reguleringsperiode desuden foretages årlig regulering af fradraget afhængigt af den konkrete fradragsret for indkøbet i det pågældende år. Se afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.