Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.7.3 Regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag ML § 37 stk. 4

Indhold

Dette afsnit beskriver muligheden for at regulere fradraget, hvis varer er indkøbt med delvis fradragsret.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.1 Begrebet fællesomkostninger om begrebet fællesomkostninger.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 37, stk. 4 har følgende ordlyd:

"Såfremt indkøb af varer foretaget til blandet momspligtig og momsfrit formål og derfor med delvis fradragsret efter ML (momsloven) § 38, stk. 1, efter købet udelukkende anvendes til momspligtigt formål, kan det oprindelig foretagne fradrag reguleres til fuldt fradragsret. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for reguleringen"

Reglen blev indført ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 § 3 nr. 2 og har virkning fra 1. januar 2009.

Momssystemdirektivets artikel 184 har følgende ordlyd:

"Det oprindeligt foretagne fradrag reguleres, når fradraget er større eller mindre end det som den afgiftspligtige person var berettiget til at foretage."

Momsbekendtgørelsens § 19 har følgende ordlyd:

"En virksomhed, der har foretaget indkøb af varer til blandet momspligtigt og momsfrit formål og derfor har delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, kan for varer, der ikke tidligere er taget i brug i virksomheden, foretage regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret, når varen tages i brug til fuldt fradragsberettigede formål, jf. momslovens § 37, stk. 4.

Stk. 2. Reguleringen kan kun foretages for varer, hvor det i regnskabet kan dokumenteres, hvilket fradrag der er foretaget på købstidspunktet.

Stk. 3. Ved et momspligtigt salg af varen, kan det samlede fradragsbeløb ikke overstige 25 pct. af salgssummen ekskl. afgiften efter momsloven."

Regel

Hvis en virksomhed har indkøbt varer, som skulle anvendes til blandet momspligtig og momsfri virksomhed, kan virksomheden regulere momsfradraget for varerne, hvis de efterfølgende anvendes udelukkende til momspligtig virksomhed. Se ML (momsloven) § 37, stk. 4.

Bestemmelsen skal administreres efter følgende retningslinjer, jf. momsbekendtgørelsens § 19:

  • Bestemmelsen omfatter kun varer, der ikke tidligere har været i brug i virksomheden.
  • Når en vare, der ikke tidligere har været taget i brug, tages i brug til fuldt fradragsberettigede formål, kan momsen fradrages i det omfang, det ikke kunne ske på købstidspunktet.
  • Regulering kan kun foretages for varer, hvor det i regnskabet kan dokumenteres, hvilket fradrag, der er foretaget på købstidspunktet.
  • Består varens anvendelse i et momspligtigt salg, kan det samlede fradragsbeløb ikke overstige 25 % af salgssummen ekskl. moms.

Se SKM2009.379.SKAT.

Reglen tager sigte på lagervarer, som er indkøbt med delvis momsfradragsret efter ML (momsloven) § 38, stk. 1, men efterfølgende faktisk bliver anvendt til fuldt momspligtige aktiviteter. Det betyder, at der ikke er mulighed for at regulere fradraget for varer, herunder driftsmidler, der allerede er taget i brug til blandede aktiviteter og efterfølgende anvendes til fuldt momspligtig virksomhed.

Bemærk

Bestemmelsen omhandler kun varer, som er indkøbt til blandet aktivitet med delvis momsfradragsret efter ML (momsloven) § 38, stk. 1. Der kan derfor ikke fortages regulering vedrørende ydelser, og der kan heller ikke foretages regulering for indkøb, som er sket til fuld momsfri virksomhed og efterfølgende anvendes til momspligtig virksomhed.

Eksempel

En vognmandsvirksomhed med både momspligtig turistbuskørsel og momsfri rutebuskørsel indkøber reservedele til busser. På indkøbstidspunktet er der delvis fradragsret for reservedelene efter ML (momsloven) § 38, stk. 1 på 50 %. Efterfølgende anvendes en reservedel i en bus, som udelukkende kører momspligtig turistbuskørsel. Der kan foretages fradrag for de resterende 50 % af momsen på reservedelene.

Modsat skal der beregnes udtagningsmoms af de reservedele, som udtages til anvendelse i busser, som udelukkende anvendes til momsfri rutekørsel. Se ML (momsloven) § 5, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.203.SR

Spørger driver busoperatørvirksomhed med egne og lejede busser. Spørger fællesregistreres med et serviceselskab (datterselskab) som servicerer både busoperatørens egne busser og leasingselskabets (datterselskab) busser. Serviceselskabet forudfakturerer serviceydelserne til leasingselskabet med moms for en periode på 6-12 år.

Når der er gået 5 år efter, at leasingselskabet har indkøbt de busser, der lejes ud til busoperatøren med moms, indgår leasingselskabet i en fællesregistrering med busoperatøren og serviceselskabet. 

Skatterådet bekræfter, at der ved indkøb af reservedele og forbrugsmaterialer, der skal anvendes til service og reparation i serviceselskabet, skal tages delvist fradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1, og at den delvise fradragsret kan reguleres op til fuldt fradrag, jf. momslovens § 37, stk. 4, for de lagervarer, der anvendes til brug for levering af ydelser til kunder, der ikke er en del af fællesregistreringen.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.