Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.1.8.2 Skader udbedret af skadelidte

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis om fradrag, for skadelidtes indkøb til udbedring af skader.

Afsnittet indeholder:

  • Skadelidtes indkøb til udbedring af skader
  • Skadelidtes egen udbedring af skader
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skadelidtes indkøb til udbedring af skader

Skadelidte virksomheder kan fradrage momsen på indkøb til udbedring af skader efter de almindelige regler om momsfradrag i ML (momsloven) §§ 37-42. Dette gælder, uanset om den skadelidte virksomhed selv må bære tabet, eller om den kan få tabet dækket af skadevolder eller et forsikringsselskab.

Hvis skadelidte har fuld fradragsret for momsen på indkøb til at genoprette en skade, er det tab, der eventuelt skal erstattes af skadevolder eller forsikringsselskab, derfor genanskaffelses-/reparationsprisen uden moms.

Skadelidte skal som udgangspunkt ikke betale moms af eventuelle erstatninger, da skadelidte ikke anses for at have leveret en ydelse mod vederlag til skadevolder/forsikringsselskab. Se afsnit D.A.11.1.8.5 Erstatninger om erstatninger.

►Vedrørende fakturaer for udbedring af forsikringsskader er det fastsat, at automobilreparatører skal udstede en faktura til forsikringsselskaber. Fakturaen skal indeholde det fulde reparationsbeløb med tillæg af moms og med oplysning om et eventuelt modtaget selvrisikobeløb. Den udstedte faktura kan forsikringstageren fremlægge til dokumentation for købsmomsen, hvis det fremgår af fakturaen, at reparationen er udført med den skadelidtes virksomhed som modtager. Tilsvarende regler gælder også for skader på andre aktiver. Se afsnit A.B.3.3.3.2.2 Købsmoms Købsmoms.◄

Hvis skadelidte har delvis fradragsret

Hvis skadelidte kun har delvis fradragsret for momsen på indkøb til at genoprette en skade, indgår den del af momsen, som skadelidte ikke kan fradrage, i det tab, der eventuelt skal erstattes af skadelidtes forsikringsselskab. Erstatningens omfang beror dog ikke på momsreglerne, men på parternes civilretlige aftale.

Bemærk

Hvis skadelidte ikke har fuldt fradrag, kan skadevolder i stedet foretage fradrag. Betingelserne herfor er uddybet i afsnit D.A.11.1.8.3 Skader dækket/udbedret af skadevolder om skader udbedret af skadevolder.

Skadelidtes egen udbedring af skader

Hvis skadelidte selv udbedrer skader på egne varer, driftsmidler eller fast ejendom, hvor der er fradrag, skal der ikke beregnes salgsmoms af erstatningskrav mod skadevolder eller udbetalinger fra forsikringsselskab, fordi skadelidte ikke anses for at have leveret en ydelse til skadevolder/forsikringsselskab.

Entreprisearbejder ved opførelse af fast ejendom anses momsmæssigt som "egne varer", hvis risikoen for skader påhviler leverandøren. Det ændrer ikke på vurderingen, at bygherren har forsikret byggeriet under opførelsen, fx for at få byggelån.

Bemærk

Skadelidte virksomheder, som selv udbedrer skader på ejendomme, skal være opmærksomme på reglerne om byggemoms. Se afsnit D.A.21.3 Byggeri for egen eller fremmed regning ML §§ 4, 6 og 7 om byggeri for egen regning og D.A.21.4 Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 6 om udtagning i forbindelse med byggeri mv. Hvis der skal betales byggemoms, kan denne fradrages efter momslovens almindelige regler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.1043.SR

Spørgsmålet vedrørte fradragsret for udgifter til genopførelse af en landbrugsejendom efter en brand. Ejendommen var inden branden blevet solgt til en ikke momsregistreret køber, men køberen havde ikke overtaget ejendommen på tidspunktet for branden.

Skatterådet svarede, at den hidtidige ejer, som drev landbrugsvirksomhed, havde fradrag for udgifterne til genopførelse af driftsbygningerne, frem til overtagelsesdagen.

Ved genopførelsen af ejendommen opstod en regulerings-
forpligtelse
.

Køber var ikke momsregistreret og kunne derfor ikke overtage regulerings-
forpligtelsen.

Da genopførelsen skete i samme regnskabsår som overdragelsen til køber, skulle hele regulerings-
forpligtelsen indbetales.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.