Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.10.1.8.4 Fritagelse ved indførsel og erhvervelse

Indhold

Afsnittet omhandler fritagelse for moms ved indførsel (importmoms) og fritagelse for moms ved erhvervelser (erhvervelsesmoms) i forbindelse med varer, der er bestemt til at blive eller er oplagt i Københavns Frihavn, oplagt på et afgiftsoplag, et toldoplag, eller omfattet af visse særlige toldordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Udskydelse af pligten til at betale importmoms (suspension)

  • Fritagelse for importmoms ved henførsel til et afgiftsoplag

  • Fritagelse for erhvervelsesmoms ved henførsel til et afgiftsoplag.

Se også

For en beskrivelse af de omfattede ordninger, se D.A.10.1.8.5 Beskrivelse af ordningerne.

Udskydelse af pligten til at betale importmoms (suspension)

Når en vare ved indførsel henføres under følgende toldordninger, indtræder pligten til at betale moms ved indførsel (importmoms) først, når varen ikke længere er omfattet af en af disse ordninger;

  • midlertidig opbevaring,

  • intern fællesskabsforsendelse,

  • ekstern forsendelse,

  • aktiv forædling,

  • midlertidig indførsel, hvor der indrømmes fuldstændig toldfritagelse ved indførslen,

  • oplæggelse i Københavns Frihavn eller på toldoplag.

Se momssystemdirektivets artikel 71, ML (momsloven) § 12, stk. 2, afsnit D.A.4.9.3 Varer, som er omfattet af toldordninger og afsnit D.A.7.5 Indførsel ML § 26.

Fritagelse for importmoms ved henførsel til et afgiftsoplag

Ikke-EU-varer, der ved indførslen henføres til et afgiftsoplag, skal toldmæssigt bringes i fri omsætning, og der skal betales importmoms af varen. Imidlertid er indførsel af varer fritaget for moms, når leverancer af tilsvarende varer her i landet kan foretages momsfrit. Se Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra a), ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 4, og afsnit D.A.10.3.4 Indførsel af varer, hvor leverancer af tilsvarende varer her i landet er fritaget for moms ML § 36, stk. 1, nr. 4.

Fritagelsen for levering af varer, der er bestemt til at skulle henføres til eller er henført til et afgiftsoplag, i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 21, jf. stk. 4, se evt. afsnit D.A.10.1.8.3.1 Fritagelse for levering af oplagte varer mv., betyder derfor, at der skal betales importmoms til 0-sats i forbindelse med indførslen.

Fritagelse for erhvervelsesmoms ved henførsel til et afgiftsoplag

Der skal ikke betales moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, når momsregistrerede virksomheders indenlandske salg af tilsvarende varer er fritaget for moms. Se Momssystemdirektivets artikel 140, litra a), og artikel 162, ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 1, og afsnit D.A.10.2 Erhvervelser ML § 35.

Fritagelsen for levering af varer, der er bestemt til at skulle henføres til eller er henført til et afgiftsoplag i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 21, jf. stk. 4, se evt. afsnit D.A.10.1.8.3.1 Fritagelse for levering af oplagte varer mv., betyder derfor, at der ikke skal betales erhvervelsesmoms, når varerne i forbindelse med erhvervelsen henføres til et afgiftsoplag.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.