Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.10.1.8.3.1 Fritagelse for levering af oplagte varer mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Levering af følgende varer er fritaget for moms;

  • varer bestemt til toldbehandling og omfattet af midlertidig opbevaring,
  • varer bestemt til at skulle anbringes i Københavns Frihavn,
  • varer, der er oplagt i Københavns Frihavn,
  • varer bestemt til anbringelse på eller oplagt på toldoplag,
  • varer bestemt til eller omfattet af aktiv forædling,
  • og varer, der er bestemt til at skulle henføres til eller er henført til et afgiftsoplag.

Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 19 og 21, og Momssystemdirektivets artikel 156, stk. 1, litra a)-c), og stk. 2, og artiklerne 157 og 160.

Bemærk

Bemærk, at EU-varer alene kan anbringes i (blive oplagt i) Københavns Frihavn eller henføres til et afgiftsoplag for råvarer, der er oprettet i medfør af ML (momsloven) § 34, stk. 4.

Ikke-EU-varer, der henføres til et afgiftsoplag, jf. ML (momsloven) § 34, stk. 4, skal toldmæssigt bringes i fri omsætning, og der skal betales importmoms af varen. Der skal dog betales importmoms til 0-sats, se afsnit D.A.10.1.8.4 Fritagelse ved indførsel og erhvervelse. Varerne bliver derved EU-varer i den forstand, hvori udtrykket anvendes i ML (momsloven) § 11 a, se afsnit D.A.4.8.4 Fraførsel fra Københavns Frihavn og afgiftsoplag.

Se også

For en beskrivelse af de omfattede ordninger, se D.A.10.1.8.5 Beskrivelse af ordningerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-272/13, Equoland Soc. coop. arl

Artikel 16, stk. 1, i sjette momsdirektiv skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, der betinger fritagelse for moms ved indførsel af, at de varer, der indføres, og som i momsmæssig henseende er bestemt til et afgiftsoplag, fysisk anbringes på afgiftsoplaget. Sjette momsdirektiv skal endvidere fortolkes således, at det i overensstemmelse med princippet om momsens neutralitet er til hinder for en national lovgivning, hvor en medlemsstat kræver betaling af moms ved indførsel, selv om denne allerede er berigtiget i henhold til ordningen for omvendt betalingspligt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.