Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.1.2.4 DAC og andre EU-retlige grundlag

Indhold

Dette afsnit handler om det EU-retlige grundlag om udveksling af oplysninger og anden administrativ bistand.

Afsnittet indeholder:

 • Bistandsdirektivet
 • Andre direktiver og forordninger (moms, punkafgifter).

Bistandsdirektivet

Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, gælder for samarbejde om alle former for skatter og afgifter undtagen de, som er omfattet af de specifikke direktiver og forordninger om moms og visse punktafgifter, se nedenfor. Dette direktiv omtales også som "DAC" eller "DAC1". Direktivet er gennemført i dansk ret lov nr. 118 af 7. februar 2012.

Direktivet er ændret 7 gange:

 • Ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC2". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1884 af 29. december 2015.
 • Ved Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC3". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1554 af 13. december 2016.
 • Ved Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC4". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1554 af 13. december 2016.
 • Ved Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC5". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017.
 • Ved Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC6". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1573 af 27. december af 2019.
 • Ved Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020 for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien. Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1521 af 27. oktober 2020. 
 • Ved Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC7". Ændringsdirektivet ►er gennemført i dansk ret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022. ◄

Ændringsdirektivet 2014/107/EU (DAC2) integrerer OECD`s fælles indberetningsstandard for automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger i EU-retten med få afvigelser. Se afsnit C.F.8.1.2.3.3 Gennemgang af aftalen om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti om den fælles indberetningsstandard og den internationale aftale, der er knyttet dertil. 

Ændringsdirektiv 2015/2376/EU (DAC3) indfører en obligatorisk ordning om automatisk udveksling af oplysninger inden for EU af grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger. Se afsnit A.A.3.14 Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere om udveksling af oplysninger om bindende svar mv.

Ændringsdirektiv 2016/881/EU (DAC4) indfører obligatorisk automatisk udveksling af land for land-rapporter blandt EU-landene. Regler og procedurer er i betydelig grad parallelle med OECD´s standard for automatisk udveksling af land for land-rapporter. Se afsnit C.F.8.1.2.3.4 Gennemgang af aftalen om udveksling af land for land-rapporter. om den internationale aftale og afsnit C.D.11.13.2 Land for land-rapporteringspligten for multinationale koncerner - regel og omfang om dansk land for land-rapporteringspligt for multinationale koncerner.   

Ændringsdirektiv 2018/822/EU (DAC6) indfører obligatorisk automatisk udveksling af grænseoverskridende ordninger (potentielt aggressiv skatteplanlægning) inden for EU. Se afsnit A.B.1.2.9 Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 / MDR. om dansk indberetningspligt.

►Ændringsdirektiv 2021/514/EU (DAC7) indfører fra den 1. januar 2023 indberetningspligt vedrørende og obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om aktiviteter, der formidles via digitale platforme. Se afsnit A.B.1.2.8.6 Indberetningspligt ved udlejning af bolig og andre aktiver.◄

Se også skat.dk om udvekslingsaftaler ad DAC2, DAC6 ►og DAC7.◄

Andre direktiver og forordninger (moms, punktafgifter)

Der foregår udveksling af oplysninger om moms og visse punktafgifter mellem EU-medlemslandene. Udvekslingen sker på:

Momsområdet med hjemmel i:

 • Rådets Forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.
 • Kommissionens Forordning (EU) nr. 79/2012 af 31. januar 2012 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i rådets forordning 904/2010 om administrativt samarbejde om bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.

Området for visse punktafgifter med hjemmel i:

 • Rådets Forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet.
 • Rådets Direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

Se også

Se også afsnit A.C.2.3.7 Internationalt kontrolsamarbejde om internationalt kontrolsamarbejde.

Bemærk

Al udveksling af oplysninger efter disse retsgrundlag foregår gennem den kompetente myndighed:

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, CEBIS 2 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.