Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.8.6 Indberetningspligt ved udlejning af bolig og andre aktiver

Indhold

Dette afsnit omhandler indberetningspligten ved udlejning af boliger og andre aktiver, der udlejes og som der skal indberettes om.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Lovændringer i SIL § 43 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021
  • Indberetning pr. 1. januar 2021
  • Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v.
  • ►Lovændringer i SIL § 43 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2023◄
  • ►Bekendtgørelse nr. 975 af 22. juni 2022 om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere◄

Se SIL § 43.

Regel

En virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges bolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, skal hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter udlejning af såvel danske som udenlandske boliger ejet af danske skatteydere. Se SIL § 43, stk. 1.

En virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af LL (ligningsloven) § 15 R, skal hvert år, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Se SIL § 43, stk. 2

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer

§ 11 G, stk. 1

§ 43, stk. 1

Bestemmelsen i § 43 er en videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G. 

Bestemmelsen er dog justeret og ændret siden som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018 og lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Efter bestemmelsens stk. 1 skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges bolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, hvert år skal indberette til indkomstregisteret om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår.

Ny bestemmelse

§ 43, stk. 2

Efter bestemmelsen skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår.

Bestemmelsen i SIL § 43, stk. 2, om indberetning ved udlejning af aktiver omfattet af ligningslovens § 15 R, er indført ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018, og som følge af indførelse af ligningslovens § 15 R.

§ 11 G, stk. 3

§ 43, stk. 3

Efter bestemmelsen, skal indberetningen efter stk. 1 og 2 indeholde oplysninger til identifikation af virksomheden. Indberetningen efter stk. 1 skal tillige indeholde oplysninger til identifikation af boligen. Sker identifikationen af boligen ikke ved brug af ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummer), skal der tillige oplyses om identiteten af den skattepligtige. Indberetning efter stk. 2 skal tillige indeholde oplysning om identifikation af den skattepligtige og aktiver som nævnt i ligningslovens § 15 R, stk. 2 og 3.

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrollovs § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R. Indholdet er endvidere justeret som følge af lov nr. nr. 203 af 13. februar 2021.

§ 11 G, stk. 4, 1. pkt.

§ 43, stk. 4

Efter bestemmelsen skal den, der har indgået en aftale om udlejning eller fremleje efter stk. 1 eller 2 med en virksomhed, give virksomheden oplysninger til identifikation af den pågældende bolig.

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R.

 

§ 43, stk. 5

Efter bestemmelsen kan virksomheder, som ikke er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2, foretage indberetning af de oplysninger, som ville have været omfattet af indberetningen efter stk. 1 og 2, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R.

 

§ 43, stk. 6

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2 og om oplysninger til brug for identifikation af boliger omfatter af stk. 3 og 4. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om indberetning af oplysninger til brug for identifikation af aktiver omfattet af ligningslovens § 15 R, stk. 2 og 3.

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af LL (ligningsloven) § 15 R. Indholdet er endvidere justeret som følge af lov nr. nr. 203 af 13. februar 2021.

►SIL § 43 ændres med lov nr. 902 af 21. juni 2022 om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love, som følge af gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.

Loven træder i kraft den 1. januar 2023 med virkning for indberetninger vedrørende kalenderåret 2023. For indberetninger vedrørende kalenderåret 2022 eller tidligere finder de nugældende regler anvendelse.◄

Lovændringer i SIL § 43 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021

Som konsekvens af den politiske aftale om bedre vilkår for vækst om korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien, er der sket en række ændringer i bundfradraget for deleøkonomiske indtægter, der indberettes gennem en tredjepart. Dette er sket ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019, men hvorefter lovens ny affattelse og udvidelse af bestemmelse om indberetningspligt ved udlejning af bolig og andre aktiver i SIL § 43 først træder i kraft den 1. januar 2021.

Den nye affattelse af bestemmelsen i SIL § 43, har ikke virkning for indberetninger for kalenderåret 2020 og tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Indberetningen pr. 1. januar 2021

Ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019, er der sket en udvidelse af indberetningsbestemmelsen i SIL § 43, således at denne ikke blot omhandler indberetning vedrørende udlejning af fritidsbolig, men også helårsbolig samt biler, lystbåde og campingvogne m.v. Ændringen betyder ligeledes, at indberetningen ændres til at være en indberetning til indkomstregisteret.

Indberetninger til indkomstregisteret indgår i et fællesoffentligt samarbejde om at indhente oplysninger, således at borgerne og virksomhederne ikke skal meddele de samme oplysninger til forskellige myndigheder mv. Disse oplysninger bruges både til skatteformål og af andre myndigheder til andre formål fx ved tildeling af kontanthjælp og boligstøtte.

Efter den nyaffattede SIL § 43, stk. 1, skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges bolig omfattet af LL (ligningsloven) § 15 O eller § 15 Q, hvert år indberette til indkomstregisteret om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Se SIL § 43, stk. 1, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018 og lov nr. nr. 203 af 13. februar 2021.

Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter udlejning af såvel danske som udenlandske boliger ejet af danske skatteydere

Indberetningspligten påhviler den formidler, der formidler udlejningen for den skattepligtige. Udlejningen kan være formidlet gennem en række af formidlere. Det vil alene være den formidler, der er nærmest udlejeren, der vil have de nødvendige oplysninger til at opfylde indberetningspligten, hvorfor indberetningspligten påhviler denne formidler. Ved den formidler, der er nærmest udlejeren, forstås den formidler, der har indgået formidlingsaftalen med udlejeren, og som derfor er den formidler, der udbetaler lejeindtægten til udlejeren.

Efter ligningslovens § 15 O, stk. 1, vil indberetningen kunne sikre skatteyderen et forhøjet bundfradrag på 41.800 kr. (for indkomståret 2020) ved udlejning af sin fritidsbolig.

Efter ligningslovens § 15 Q, vil indberetningen kunne sikre skatteyderen et forhøjet bundfradrag på 29.300 kr. (for indkomståret 2020) ved udlejning af sin bolig.

Se afsnit C.H.3.4 Udlejning af privat bolig Udlejning af privat bolig

Indberetningen skal foretages årligt til indkomstregisteret.

I henhold til bestemmelsen i SIL § 43, stk. 2, skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R, hvert år, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Se SIL § 43, stk. 2, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018 og lov nr. nr. 203 af 13. februar 2021.

Se afsnit C.C.1.1.3 Dele- og platformsøkonomi Dele- og platformsøkonomi. Heri er nærmere beskrivelse af fysiske personers udlejning af visse biler, campingvogne, påhængsvogne og lystbåde og bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 15 R.

Årsagen til, at der skal ske indberetning hvad enten der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller privat udlejning er, at formidleren ikke nødvendigvis er bekendt med, om der er tale om erhvervsmæssig eller privat udlejning.

Indberetningspligten påhviler den formidler, der formidler udlejningen for den skattepligtige. Udlejningen kan være formidlet gennem en række af formidlere. Det vil alene være den formidler, der er nærmest udlejeren, der vil have de nødvendige oplysninger til at opfylde indberetningspligten, hvorfor indberetningspligten påhviler denne formidler.

Indberetningen vil kunne sikre skatteyderen et bundfradrag på 9.100. kr. (2010-niveau), jf. LL (ligningsloven) § 15 R, stk. 2, og 17.100 (2010-niveau), jf. LL (ligningsloven) § 15 R, stk. 3.

I henhold til SIL § 43, stk. 3, skal indberetningen efter stk. 1 og 2 indeholde oplysninger til identifikation af virksomheden. Indberetningen efter stk. 1 skal tillige indeholde oplysninger til identifikation af boligen. Sker identifikationen af boligen ikke ved brug af ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummeret), skal der tillige oplyses om identiteten af den skattepligtige. Indberetning efter stk. 2 skal tillige indeholde oplysning om identifikation af den skattepligtige og aktiver som nævnt i LL (ligningsloven) § 15 R, stk. 2 og 3. Se SIL § 43, stk. 3, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018 og lov nr. nr. 203 af 13. februar 2021.

Disse oplysninger er et supplement til oplysningerne om årets samlede lejeindtægt, som skal indberettes efter SIL § 43, stk. 1 og 2.

Efter bestemmelsen skal indberetningen indeholde oplysning om identifikation af den virksomhed, der foretager indberetningen. Indberetningen skal således ske ved oplysning om den indberetningspligtiges cvr-nummer eller SE-nummer, dvs. den indberetningspligtiges registreringsnummer.

Efter SIL § 43, stk. 4, skal den, der har indgået aftale om udlejning eller fremleje efter SIL § 43, stk. 1 eller 2, med en virksomhed, give virksomheden oplysninger til identifikation af den pågældende bolig.

De oplysninger, der skal afgives, er de oplysninger, der er nødvendige for at den indberetningspligtige virksomhed kan foretage indberetning om identiteten af boligen. Hvis virksomheden ønsker at indberette BBR-nummeret, er det således dette nummer, som skal oplyses. I andre tilfælde er det adressen.

Efter SIL § 43, stk. 5, kan virksomheder, som ikke er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2, foretage indberetninger af de oplysninger, som ville have været omfattet af indberetningen efter stk. 1 og 2, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Bestemmelsen omhandler udenlandske virksomheder, som forestår udlejning af boliger og biler m.v. Efter bestemmelsen kan en virksomhed, der ikke er indberetningspligtig, indberette de samme oplysninger, som er omfattet af indberetningspligten for virksomheder, der er indberetningspligtige.

Indberetningspligten efter SIL § 43, stk. 1, omfatter udlejning af såvel danske som udenlandske boliger ejet af personer, der er skattepligtige til Danmark af udlejningsindtægter. I forbindelse med udenlandske formidleres valg om at foretage indberetning, vil den pågældende - da indberetningen her er frivillig - kunne vælge alene at foretage indberetning om udlejning af danske boliger.

Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter

På skat.dk findes vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter. Vejledningen omhandler obligatorisk indberetning af deleøkonomiske indtægter, som skal ske fra og med indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder/platforme, der har deleøkonomiske aktiviteter.

Vejledningen gælder også for udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, men som vælger at indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/ekapital under deleøkonomi under
"Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter".

Indberetningen om deleøkonomiske indtægter følger reglerne i skatteindberetningslovens § 43 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Bemyndigelse

Efter SIL § 43, stk. 6, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2 og om oplysninger til brug for identifikation af boliger omfatter af stk. 3 og 4. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om indberetning af oplysninger til brug for identifikation af aktiver omfattet af LL (ligningsloven) § 15 R, stk. 2 og 3. Se SIL § 43, stk. 6, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018 og lov nr. nr. 203 af 13. februar 2021.

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v.

Bemyndigelsen i SIL § 43, stk. 6 er udnyttet i § 49 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v., med senere ændringer.

Heraf fremgår det, at indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 43 omfatter følgende oplysninger:

1) Identiteten af den indberettende virksomhed (cvr-nummer eller SE-nummer).

2) Ejendomsnummeret eller ejendommens adresse og om identiteten af udlejeren, jf. stk. 2, ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 43, stk. 1.

3) Identifikation af køretøjer omfattet af ligningslovens § 15 R, stk. 2, nr. 1 eller 2, ved angivelse af køretøjets registreringsnummer.

4) Identiteten af udlejeren, jf. stk. 2, ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 43, stk. 2.

5) Den samlede lejeindtægt, som den skattepligtige har oppebåret i året uden fradrag (bruttolejeindtægten).

Stk. 2. Ved indberetningen af identiteten af udlejeren anvendes en unik identifikationskode. Den unikke identifikationskode genereres af Skatteforvaltningen, efter at udlejerens har samtykket hertil på Skatteforvaltningens hjemmeside, og skal af Skatteforvaltningen kunne forbindes til udlejerens cpr-nummer.

►Lovændringer i SIL § 43 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2023

SIL § 43 ændres ved lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love, jf. lov nr. 902 af 21. juni 2022. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2023 og implementerer Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 (DAC7) for så vidt angår platformsoperatørers pligter til at indberette oplysninger. Se afsnit C.F.8.1.2.4 DAC og andre EU-retlige grundlag.

Lovændringen finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2022 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse◄

►Bekendtgørelse nr. 975 af 22. juni 2022 om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere

Bemyndigelsen i SIL § 43, jf. lov nr. 902 af 21. juni 2022 er udnyttet i bekendtgørelse nr. 975 af 22. juni 2022. Bekendtgørelsen fastlægger bl.a. platformsoperatørers due diligence procedurerne og indberetningspligter samt administrations- og kontrolbestemmelser.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023 og har virkning for indberetninger vedrørende kalenderåret 2023 og senere kalenderår.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.