Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.8.7 Vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke m.v.

Indhold

Dette afsnit omhandler indberetningspligt vedrørende vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lign. og vederlag for reklamemæssig udnyttelse. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Naturalier - værdiansættelse til markedsværdi

Se SIL § 44.

Regel

Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lign. og vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v. Se SIL § 44, stk. 1

Efter SIL § 44, stk. 2, omfatter indberetningspligten efter stk. 1 såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.

Bestemmelsen i SIL § 44 er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 7 A, stk. 2, nr. 2, om indberetning af vederlag for udnyttelse af immaterielle rettigheder, og § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer

§ 7 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 2

§ 44, stk. 1

Efter bestemmelsens stk. 1 skal alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 7 A, stk. 2, nr. 2. Da den gældende bemyndigelse er udnyttet fuldt ud, og der dermed ikke kan fastsættes yderligere indberetningspligter efter bestemmelsen, er bestemmelsen ændret fra at være en bemyndigelse til at være en lovfæstet indberetningspligt.

§ 44, stk. 2

Indberetningspligten omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien, hvilket er en videreførelse af den tidligere § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven, men nu fastsat i loven.

Indberetningen

Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.

Indberetningspligten udløses på retserhvervelsestidspunktet, og indberetningspligten gælder, uanset om modtageren er skattepligtig til Danmark, om modtageren er en fysisk eller juridisk person, eller om vederlaget er momspligtigt.

Det er uden betydning for indberetningspligten, om beløbet udbetales som en løbende ydelse eller som en sum én gang for alle.

Indberetningspligten omfatter vederlag for udnyttelse af alle typer immaterielle rettigheder, herunder udbetaling af royalties for anvendelse af patent, ophavsrettighed, varemærke m.v.

Indberetningspligten omfatter vederlag for udnyttelse af en rettighed. Et egentligt køb af en rettighed er derimod ikke omfattet af indberetningspligten.

Indberetningspligten omfatter således royalties for anvendelse af eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, og vederlag for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer, det såkaldte knowhow.

Indberetningspligten for royalties for ophavsrettigheder omfatter ud over anvendelse af litteratur, musik, film, video og TV også reklame, design og edb-programmer m.v.

Naturalier - værdiansættelse til markedsværdi

Efter SIL § 44, stk. 2, omfatter indberetningspligten såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.

Naturalieydelser skal værdiansættes til markedsværdien i overensstemmelse med de skattemæssige principper for værdiansættelse af naturalier. Markedsværdien er som udgangspunkt den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet i almindelig fri handel. Hvis et vederlag udgøres af varer, skal den indberetningspligtige således opgøre værdien heraf. Den opgjorte værdi skal svare til handelsværdien for en forbruger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.