Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.8.8 Legater nævnt i ligningslovens § 7 K

Indhold

Dette afsnit omhandler indberetningspligt vedrørende legater omfattet af LL (ligningsloven) § 7 K.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Legater omfattet af indberetningspligten efter SIL § 25

Se SIL § 45.

Regel

Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet legater som nævnt i LL (ligningsloven) § 7 K, skal hver måned indberette herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb. Se SIL § 45.

Bestemmelsen i SIL § 45 er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 7 A, stk. 2, nr. 9.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer

§ 7 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 9

§ 45, stk. 1

Efter bestemmelsen skal alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet legater som nævnt i ligningslovens § 7 K, hver måned indberette om beløbene til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende lovgivning.

Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 9, 2. pkt.

§ 45, stk. 2

Efter bestemmelsen omfatter indberetningspligten efter stk. 1 ikke ydelser i form af legater, der er omfattet af indberetningspligt efter § 25.

Bestemmelsen svarer til den tidligere § 11, stk. 1, nr. 9, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. Bestemmelsen sikrer, at der ikke vil ske dobbeltindberetning. Da der er tale om en undtagelse fra indberetningspligten, er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at bestemmelsen findes i loven.

Indberetningen

Indberetningspligten efter SIL § 45 om legater omhandler udbetaling eller godskrivning af legater som nævnt i LL (ligningsloven) § 7 K. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb.

LL (ligningsloven) § 7 K omhandler legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland. Sådanne legater medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet eller til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet.

Indberetningspligten bliver udløst på retserhvervelsestidspunktet.

Legater omfattet af indberetningspligten efter SIL § 25

Indberetningspligten omfatter ikke legater, der er omfattet af indberetningspligt efter SIL § 25. Se SIL § 45, stk. 2.

Bestemmelsen i SIL § 25, omhandler indberetningspligt vedrørende legater eller uddelinger fra fonde eller foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, og hvorefter indberetningspligten efter denne bestemmelse påhviler bestyrelser for fonde og foreninger, der således er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.

Bestemmelsen i SIL § 45, stk. 2, sikrer, at der ikke vil ske dobbeltindberetning for så vidt angår legater og uddelinger fra fonde og foreninger, som har indberetningspligt efter SIL § 25.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.