Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.8.9 Præmier og gevinster ved underholdningsprogrammer i elektroniske medier

Indhold

Dette afsnit omhandler indberetningspligten ved udbetaling af præmier og gevinster i forbindelse med spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Naturalier, værdiansættelse til markedsværdi

Se SIL § 46.

Regel

Virksomheder, der i en kalendermåned har ydet præmier og gevinster i forbindelse med spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v. Se SIL § 46.

Indberetningspligten omfatter alene præmier og gevinster, hvis værdi overstiger 300 kr., og som ikke er afgiftspligtige efter lov om afgifter af spil.

Efter SIL § 46, stk. 3 omfatter indberetningspligten efter regler udstedt i medføre af SIL § 46, stk. 1 såvel pengeydelser som naturalier.

Bestemmelsen i SIL § 46 er en videreførelse af den tidligere SKL (skattekontrolloven) § 7 A, stk. 2, nr. 14 og § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL (skattekontrolloven)

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer

§ 7 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 14

§ 46, stk. 1 og 2

Efter bestemmelsens stk. 1 skal virksomheder, der i en kalendermåned har ydet præmier og gevinster i forbindelse med spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere lovgivning, men hvor bestemmelsen er ændret fra at være en bemyndigelse til at være en lovfæstet indberetningspligt.

Efter bestemmelsens stk. 2 omfatter indberetningspligten efter stk. 1 alene præmier og gevinster, hvis værdi overstiger 300 kr., og som ikke er afgiftspligtige efter lov om afgifter af spil.

Bekendtgørelsens § 11, stk. 2

§ 46, stk. 3

Efter bestemmelsen omfatter indberetningspligten efter regler udstedt i medfør af stk. 1 såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven, og hvorefter det nu fremgår af loven.


Indberetningen

Virksomheder, der i en kalendermåned har ydet præmier og gevinster i forbindelse med spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb.

En række spil og konkurrencer, der afholdes i underholdningsprogrammer i de elektroniske medier, og hvor præmierne ofte har en væsentlig værdi, må anses for spil, hvor der vil skulle betales afgift af præmierne efter § 15 i lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 13. august 2020 med senere ændring.

Det fremgår heraf, at der af gevinster vundet i spil, der i henhold til § 3, stk. 2, i lov om spil kan udbydes uden tilladelse eller anmeldelse til spillemyndigheden, og som må anses for offentlige, skal betales en afgift på 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Den afgiftspligtige er den person eller det selskab m.v. (juridisk person), der afholder spillet.

Spil og konkurrencer, som ikke er offentlige, og konkurrencer, hvor vinderchancen udelukkende beror på deltagernes personlige færdigheder, er derimod ikke omfattet af lov om afgifter af spil, og gevinster og præmier er indkomstskattepligtige for vinderne efter statsskattelovens § 4, litra f. Da denne type gevinster og præmier ikke er omfattet af lov om afgifter af spil, vil de være omfattet af indberetningspligten efter SIL § 46.

Omfattet af bestemmelsen vil også være konkurrencer, hvor deltagerne er udvalgt - f.eks. reality-shows, talentkonkurrencer og gættekonkurrencer, hvor deltagerne er udvalgt ved casting eller lignende.

Virksomheder, der udbetaler eller uddeler præmier eller gevinster ved sådanne spil og konkurrencer, vil skulle indberette præmier og gevinster for hver enkelt modtager, hvis gevinsten overstiger 300 kr.

Ikke indberettede præmier og gevinster, der hver især er under 300 kr., er fortsat skattepligtige for modtagerne efter statsskattelovens § 4, litra f. Dermed skal modtageren selv sørge for at oplyse om disse gevinster til Skatteforvaltningen.

Naturalier - værdiansættelse til markedsværdi

Efter SIL § 46, stk. 3, omfatter indberetningspligten efter regler udstedt i medfør af stk. 1 såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien. Naturalieydelser skal værdiansættes til markedsværdien i overensstemmelse med de skattemæssige principper for værdiansættelse af naturalier. Markedsværdien er som udgangspunkt den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet i almindelig fri handel.

Hvis en gevinst udgøres af varer, skal den indberetningspligtige skulle opgøre værdien heraf. Den opgjorte værdi skal svare til handelsværdien for en forbruger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.