Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.7.2.3 Organisationer, hvor løn skattelempes med exemption - ny metode

Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænds løn bliver skattelempet med exemption - ny metode.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer - ny exemption.

Liste over internationale organisationer - ny exemption

Organisation

Bemærkninger

ECMWF, European Centre forMediumRange Weather Forecast

ESA, European Space Agency

ESO, European Southernhemisphere Observatory

ESRO, European Space Research Organisation

ETO - European Telecommunications Office

Det Europæiske Telekommunikationskontor i København. Værtsoverenskomst. TfS 1994,282.

EUMESAT, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

EUROCONTROL

Organisationens formål er beskrevet som: "With our partners we serve air traffic in Europe, ensuring safety, fluidity and economy for all airspace users, and developing European solutions to common problems." Additional Protocol, art. 1.

GBIF, Global Biodiversity Information Facility

Aftale (værtsoverenskomst) mellem den danske regering og bestyrelsen for the Global Biodiversity Information Facility vedrørende lokaliseringen af organisationens sekretariat i København. Sekretariatet skal nyde de samme immuniteter og rettigheder, som gælder for FN efter overenskomstens artikel I. Lønnen til de ansatte ved sekretariatet skal lempes med exemption ny metode efter artikel IX, litra d.

Helsingforskommissionen

Konvention om beskyttelse af havmiljøet i Østersø-området af 22. marts 1974 og 2. februar 1998, artikel 8.

Nordisk Ministerråds Sekretariat

Se afsnit C.F.7.2.7 om Nordisk Ministerråds sekretariater.

Nordisk Råds Sekretariat

Se afsnit C.F.7.2.7 om Nordisk Ministerråds sekretariater.

OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe

Konferencen for sikkerhed og samarbejde i Europa. Værtsoverenskomst. ToldSkat Nyt 1993.6.224 (TfS 1993, 169).

Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, og dennes sekretariat i København

Værtsoverenskomst artikel X. Bestemmelsen har virkning fra 1. oktober 1994. TfS 1995, 533.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.