Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.7.2.2 Organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri

Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænd er objektivt skattefritaget.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ingen fradrag for lønmodtagerudgifter

Med virkning fra og med indkomståret 2016 kan udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det drejer sig typisk om udgifter til befordring, rejser, flytning og dobbelt husførelse. Se LL (ligningsloven) § 9, stk. 2, 3. pkt., indsat ved lov nr. 1888 af 29.12.2015 § 7, nr. 3. Andre lønmodtagerudgifter, der ikke længere kan fradrages er fx udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur, arbejdstøj samt arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

Lovændringen har ingen betydning for fradrag for fagforeningskontingent og bidrag til A-kasse og efterløn. Se L 56/2015, pkt. 3.5.2. 

Liste over internationale organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri

Organisation

Bemærkninger

ADB, Asian Development Bank, Den asiatiske udviklingsbank

Overenskomst af 4. december 1965, artikel 56, stk. 2. Et medlemsland kan dog sammen med ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet deponere en erklæring, der går ud på, at det pågældende medlemsland for sig og sine myndigheder bevarer retten til at beskatte lønninger og emolumenter (tillægsindtægter), der af banken udbetales til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til dette medlemsland

Se BKI nr. 75 af 30/09/1966 om bekendtgørelse af overenskomst af 4. december 1965 om oprettelse af Den asiatiske Udviklingsbank

AfDB, African Development Bank, Den afrikanske udviklingsbank

Overenskomst af 4. august 1963, artikel 57, stk. 2

Se BKI nr. 11 03/02/1989 om bekendtgørelse om overenskomst af 4. august 1963 om oprettelse af Den Afrikanske Udviklingsbank

AFDF, African Development Fund, Den afrikanske udviklingsfond

Overenskomst af 29. november 1972, artikel 49, stk. 4

Se BKI nr. 121 af 13/12/1974 om bekendtgørelse om overenskomst af 29. november 1972 om oprettelse af Den Afrikanske Udviklingsfond

AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank

Overenskomst af 29. juni 2015, artikel 51, stk. 2. Et medlemsland kan dog sammen med sit ratifikations- accept- eller godkendelsesinstrument deponere en erklæring om, at det pågældende medlem for sig selv og sine politiske underafdelinger bevarer retten til at beskatte lønninger og honorarer, der efter de givne omstændigheder udbetales af banken til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til medlemmet

Se BKI nr. 7 af 13/03/2018 om bekendtgørelse af overenskomst af 29. juni 2015 om Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank

CE, Conseil de l'Europe, Europarådet

Se under Europarådet

CEMT, Conférence Européenne des Ministéres des Transport

Se under OECD

CERN, European Organization for Nuclear Research

Organisationens embedsmænd, jf. protokol af 18. marts 2004, artikel 10, stk. 2 (b)

Organisationens generaldirektør, jf. artikel 12

Se BKI nr. 43 af 28/10/2009 om bekendtgørelse af protokol af 18. marts 2004 om rettigheder og immuniteter for Den Europæiske Organisation for Nuklear Forskning

Den Fælles Råvarefond

Overenskomst af 27. juni 1980 om oprettelse af Den fælles Råvarefond, artikel 48, stk. 3.

Se BKI nr. 102 af 01/11/1990 om bekendtgørelse om overenskomsten af 27. juni 1980 om oprettelse af Den fælles Råvarefond

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Det Europæiske Miljøagentur

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Se også BKI nr. 93 af 17/08/1995 om bekendtgørelse af aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted

EASA, European Aviation Safety Agency

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91, artikel 96

EBA, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

ECA, Den Økonomiske Kommission for Afrika

Regional kommission (UNEBA) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN (ECOSOC)

Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

ECB, Den Europæiske Centralbank

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14, jf. artikel 22

ECE, Den Økonomiske Kommission for Europa

Regional kommission (UNECE) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN. (ECOSOC)

Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

ECLAC, Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien

Regional kommission (UNECLAC) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN. (ECOSOC).

Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

ECO, European Communications Office

Indtil 1. juli 2009 ERO - Det europæiske radiokommunikationskontor i København. Værtsoverenskomst. ToldSkat Nyt 1992.7.213 (TfS 1992, 225).

EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Protokol om EU’s privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Se også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 48

EIB, Den Europæiske Investeringsbank

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14, jf. artikel 22

EKSF, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

ELA, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

Protokol om EU’s privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Se også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 af 20. juni 2019 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/344, artikel 34

EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, Artikel 74.

EPTA

FN's udvidede tekniske bistandsprogram for mindre udviklede lande.

ESCAP, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific

Regional kommission (UNESCAP) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN. (ECOSOC).
Bekendtgørelse af nr. 37. af 10. juli 1948, art. V, stk. 18 (embedsmænd).

EU

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

Se også afsnit C.F.7.1 Ansatte i EU om ansatte i EU

EURATOM, Det Europæiske Atomenergifællesskab

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROFISH, Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa

Organisationens tjenestemænd, jf. bekendtgørelse nr. 35 af 23. oktober 2003, artikel VIII.

Europarådet

Det Europæiske Råds embedsmænd, jf. bekendtgørelse nr. 46 af 10. november 1953, artikel 18 (b).

Medlemmer af Kommissionen og medlemmer af Domstolen, jf. bekendtgørelse nr. 53 af 21. maj 1992, artikel 1. Artikel 2 i samme bekendtgørelse definerer "medlemmer af Kommissionen og medlemmer af Domstolen".

Medlemmer af Domstolen udnævnt efter 1998, jf. bekendtgørelse nr. 34 af. 10. december 2004.

FAO

FN's levnedsmiddels- og landbrugsorganisation.
Bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 artikel 19 (b), jf. artikel 1, stk. 1 (b) (embedsmænd).

FN

Bekendtgørelse nr. 37 af 10. juli 1948, jf. artikel V, stk. 18 b.

FN's særorganisationer

Artikel VI, stk. 19(b) i bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 om Danmarks tiltrædelse af FN's plenarforsamling.

FRONTEX, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF, artikel 59

IAEA, Den Internationale Atomenergi Organisation

Bekendtgørelse nr. 37 af 9. oktober 1963, artikel VI, stk. 18 (embedsmænd).
Lov nr. 464 af 17. juni 2008, § 4.

IAPSO, Inter-Agency Procurement Services Office

Afdeling under FN udviklingsprogram (UNDP)

ICM, Intergovernmental Committee for Migration

I dag International Organization for Migration, se "IOM"

IBRD og IMF, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (Verdensbanken) og Den Internationale Valutafond

Bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 om Danmarks tiltrædelse af FN's plenarforsamling, art. VI, stk. 19 (b)

►Se BKI nr. 6 af 15/07/2020 om bekendtgørelse af 24. september 2019 med Verdensbanken om status, immuniteter og privilegier for Verdensbankens medarbejdere, som skal arbejde i det fælles Verdensbank-UNHCR datacenter, art. 11 (1) (j)◄

ICAO, Organisationen for International Civil Luftfart

TfS 1984,423, særorganisation under FN.

ICES, Det Internationale Havundersøgelsesråd

Bekendtgørelse nr. 8 af 16. januar 1969, artikel VIII, afsnit 2 (værtsaftale).

ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes

Bekendtgørelse nr. 92 af 12. august 1968, artikel 24, stk.2: "...medmindre modtagerne af ydelserne er statsborgere i det land, hvor de udøver deres funktioner".

IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank

Aftale af 4. april 1959, artikel XI, afsnit 9,b: "Ingen skat må pålægges lønninger og honorarer, der af banken udbetales til bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere, tjenestemænd eller ansatte, som ikke er indlændinge".

ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICTY, som hører under FN, har den 2. februar 1999 erklæret, at ICTY's embedsmænd er omfattet af den skattefritagelse, som fremgår af artikel V, stk. 18b, i FN-konventionen.

IEA, Det Internationale Energi-agentur

Følger OECD's lempelsesregler. Bekendtgørelse af aftale af 18. november 1974, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 14. september 1948, tillægsprotokol nr. 1.

IFAD, International Fund for Agricultural Development

Bekendtgørelse nr. 6 af 19. januar 1978, artikel 10, afsnit 2.

IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution

Bekendtgørelse nr. 50 af 7. september 1956, artikel VI, afsnit 9.

ILO, Den Internationale Arbejdsorganisation

Særorganisation under FN, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950, jf. artikel I, stk. 1, (a).

IMO, Den Internationale Rådgivende Søfartsorganisation

Særorganisation under FN, jf. bekendtgørelse nr. 51 af 7. oktober 1959, artikel 45. 

INMARSAT, Den Internationale Maritime Satellitorganisation

Bekendtgørelse nr. 89 af 27/10 1980, art. 26.

IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission

Underafdeling til UNESCO, som er omfattet af FN-konventionen om privilegier og immuniteter. 
Bekendtgørelse nr. 37 af 10. juli 1948, jf. bekendtgørelse nr. 19 af 18. december 1946 artikel XII.

IOM, International Organization for Migration

Særorganisation under FN.
Bekendtgørelse nr. 47 af 20. august 2010, artikel 2., jf. bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950, artikel VI, stk. 19 (b).

ITU, International Telecommunications Union

Den Internationale Telekommunikations Union. Værtsoverenskomst.
Særorganisation under FN.
Bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950. 

IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

MINUGUA, United Nations Verification Mission in Guatemala

Mekong River Commission

Organisation der arbejder sammen med ESCAP (The United Nations Economis and Social Commission for Asia and the Pacific).

Multinational Corps Northeast

Fælles dansk-tysk-polsk korps. Skattefrihed efter artikel 8, stk. 1 i Multinational Corps Northeast Convention.

NATO

Bekendtgørelse nr. 44 af 11. august 1955 artikel X samt bekendtgørelse nr. 45 af 11. august 1955, artikel 7.

En person blev under en udstationering til en Natobase i Tyskland ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i artikel 10, da han ikke direkte var ansat under Nato. Se Skat 1990.4.226. Den nordatlantiske traktat mellem regeringerne i Danmark og USA om forsvaret af Grønland.

OECD

Følger FNs særorganisationer.

OHCHR, United Nations Centre for Human Rights

UNAIDS, Joint United Nations Programme on AIDS

Følger FNs beskatningsregler. 
Cosponsors: UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WHO, UNHCR, WFP, UNODC, ILO and World Bank

UNCDF, United Nations Capital Development Fund

UNCHS, United Nations Centre for Human Settlement (Habitat)

UNCTC, United Nations Centre on Transnational Corporations

UNDCP, United Nations Drug Control Programme

UNDP, United Nations Development Programme

skd 55.302

UNEP, United Nations Environment Programme

skd 67.374

Værtskabsaftale. Se BKI nr. 20 af 18/10/2013, artikel 11, stk. 1, litra c.

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Bekendtgørelse nr. 19 af 18. december 1946.

UNFPA, United Nations Fund for Population Activities

Værtskabsaftale. Se BKI nr. 4 af 06/02/2012, artikel 11, stk. 1, litra c.

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees

FN's Højkommissariat for Flygtninge.

Værtskabsaftale. Se BKI nr 7 af 07/04/2015 artikel 11, stk. 1, litra c.

UNIC, United Nations Information Centre for the Nordic Countries

UNIDO, United Nations Industrial Development Organization

UN-Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNICEF, United Nations Childrens' Fund

Værtskabsaftale. Se BKI nr. 94 af 22/09/1983 og BKI nr. 33 af 04/10/2007. Artikel VIII, stk. 1: "Embedsmænd ved UNICEF i København skal i Danmark nyde følgende privilegier og immuniteter: ... d) Fritagelse for skat på gager og alle andre vederlag betalt til dem af De forenede Nationer, inklusiv værditilvækst på FN-pensionsordninger."

UNOPS, United Nations Office for Project Services

FN's kontor for projektledelse. Hovedkvarter i København.
Værtskabsaftale. Se BKI nr. 15 af 28/08/2008, Artikel XI, 1 (c). Aftalen omfatter personale på ICA-kontrakt (Individual Contractors Agreement), der tilhører den faste medarbejderstab. 

UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNSO, United Nations Sudano-Sahelian Office

UPU, Universal Postal Union

Verdenspostunionen. Værtsoverenskomst.

►Verdensbanken◄

►Se under IBRD og IMF◄

WCO, World Customs Organization

Annex to the convention establishing a customs co - Legal capacity, privileges and immunities of the council, article VI, section 17 b.

WFP, World Food Programme

WHO

Artikel VIII, stk. 22(1): "Embedsmænd ... fritages for beskatning af de lønninger og ydelser, der betales dem af organisationen.. ". Art. 24, generaldirektøren mv.: "Foruden immuniteter og rettigheder, som er angivet i stk. 22 og 23 tilstås der generaldirektøren mv. ... de samme forrettigheder og immuniteter, fritagelser og lettelser, som efter folkeretten tilstås diplomatiske udsendinge". Værtsoverenskomst.

WMO - World Meteorological Organization

Den Meteorologiske Verdensorganisation. Konvention af 11. april 1947.

WTO - Verdenshandelsorganisationen

Overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, artikel VIII, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2019.485.BR

 Pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbank skulle beskattes efter danske skatteregler.

Tidligere instans: SKM2018.144.LSR.
Byretsdommen er anket til Østre Landsret.

Landsskatteretten

SKM2013.296.LSR

En skatteyder, der arbejdede i en international organisation i Danmark, hvor lønnen var objektivt skattefritaget, havde adgang til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde, som skatteyderen kunne udnytte i anden indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2016 kan udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL (ligningsloven) § 9, stk. 2, 3. pkt., indsat ved lov nr. 1888 af 29.12.2015 § 7, nr. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.