Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.7.2.4 Organisationer, hvor løn skattelempes med exemption - gammel metode eller hvor særlig dokumentation er påkrævet

Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænds løn bliver skattelempet med exemption - gammel metode. Afsnittet indeholder også en liste over organisationer, hvor særlig dokumentation er påkrævet, før der kan gives skattelempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer - gammel exemption
  • Liste over organisationer, hvor særlig dokumentation er påkrævet

Liste over internationale organisationer - gammel exemption

Organisation

Bemærkninger

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Det Europæiske Universitet i Firenze

LSR 1981.194

EPO, European Patent Office

Den europæiske patentorganisation, artikel 16: "De kontraherende stater kan dog tage de således fritagne lønninger i betragtning ved beskatningen af indkomster fra andre kilder".

Europol

Art. 8, stk. 2, jf. art. 10, stk. 1, i protokollen til Europol-konventionen (Protokol udarbejdet på grundlag af art. K. 3 i traktaten om den Europæiske Union og art. 41, stk. 3, i Europolkonventionen om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale, EF-tidende nr. C 221 af 19/07/1997 s. 0002-0010).

INTELSAT, International Telecommunications Satellite Organization

Den Internationale Telekommunikationssatellit Organisation. Overenskomst af 20. august 1971. Bekendtgørelse nr. 106 af 19. november 1973. Artikel XV, jf. artikel 7e i protokollen om immuniteter og rettigheder.

Liste over organisationer, hvor særlig dokumentation er påkrævet

Ansatte i

  • organisationer eller institutioner, der ikke er nævnt og som ikke er FN-organisationer
  • organisationer eller institutioner, der er nævnt nedenfor

skal fremlægge en kopi af artiklen om de immuniteter og rettigheder, der gælder for den pågældende organisation eller institution for at få den rigtige skattelempelse i den aktuelle situation.

Organisation

Bemærkninger

Den Internationale Domstol

EAC, European Association for Cooperation

Europafonden

Protokol om Europafondens Immuniteter.

Haager-konventionen

Honorarer til medlemmer af Den Permanente Voldgiftsret

ITO, Den Internationale Handelsorganisation

NORSAD

Fond til støtte for drift af joint-ventures og andre samarbejdsprojekter i SADCC-lande oprettet 31. januar 1990.

Paris-kommission

Konvention til forhindring af landsbaseret havforurening af 4. juni 1974.

UN’s International School, New York

Sekretariatet for Europæisk Politisk Samarbejde

Medlemmer af sekretariatet for europæisk politisk samarbejde skal have samme privilegier, herunder skattelempelse, som medarbejderne ved de diplomatiske repræsentationer på det sted, hvor sekretariatet er placeret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.