Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.A.10.4.3.13 Nøglepersonsforsikring

Indhold

Dette afsnit handler om nøglepersonsforsikringer og hvordan de behandles skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Nøglepersonsforsikring
  • Skattemæssig behandling
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Nøglepersonsforsikring

En nøglepersonsforsikring dækker en virksomheds tab (omsætningsnedgang) ved en betydende medarbejders død eller tab af arbejdsevne.

Betingelserne er

  • at der er tale om en ren risikoforsikring uden opsparingselement
  • at forsikringssummen er fastsat ud fra en konkret vurdering af virksomhedens forventede økonomiske tab ved medarbejderens død, eller tab af arbejdsevne
  • at erstatningen ikke overstiger det opgjorte tab.

Se TfS 1986, 43 DEP, TfS 1988, 435 DEP, SKM2004.251.LSR og SKM2006.477.ØLR.

Skattemæssig behandling

På de nævnte betingelser er forsikringen en art driftstabsforsikring, hvor præmien til forsikringen bliver anset som en driftsomkostning, der kan fratrækkes efter SL (statsskatteloven) § 6 litra a, selvom ydelsen er fastsat på forhånd. Udbetalingen, der dækker virksomhedens driftsstab, skal på den anden side indtægtsføres efter SL (statsskatteloven) § 4.

I TfS 1986, 43 DEP var der tale om en forsikring, som skulle dække både arbejdsgiverens som medarbejderens tab af erhvervsevne. Ved tab af erhvervsevne blev den på forhånd fastsatte forsikringsydelse udbetalt løbende i 12 eller 24 måneder med en valgfri karensperiode på 1, 3 eller 6 måneder. Forsikringen kunne udvides til også at omfatte en supplerende livsforsikring, der udbetaltes ved nøglepersonens død.

Skatteministeriets Departement udtalte, at hvis forsikringen bliver tegnet af virksomhedens indehaver på egen person, er forsikringen omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 4, litra b. Forsikringen er derfor fradragsberettiget. Ydelserne er skattepligtig indkomst efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 20. Der kan dog i stedet vælges beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A. Om den skattemæssige behandling i denne situation, se afsnit C.A.10.4.2.3.2.3 Livsforsikring, der opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på denne ret (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 2) om livsforsikring, der opfylder betingelserne for fradragsret for præmier og bidrag, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på denne ret.

Hvis forsikringen bliver tegnet af virksomheden eller indehaveren på en medarbejders person, er forsikringen derimod ikke omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven), da der ikke er identitet mellem forsikringstager og forsikrede, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 4, stk. 2 og § 53 A, stk. 1, nr. 5. Der er imidlertid fradragsret for præmierne efter SL (statsskatteloven) § 6, litra a, selv om den løbende forsikringsydelse er fastsat på forhånd. Ydelserne er skattepligtig indkomst og skal medregnes i virksomhedens overskud.

Skatteministeriets Departement har senere i TfS 1988, 435 DEP bekræftet, at hvis forsikringen tegnes som en nøglepersonforsikring på en medarbejders liv, kan den under visse betingelser betragtes som en fradragsberettiget driftsomkostning. Betingelserne er, at

  • der er tale om en ren risikoforsikring uden opsparingselement.
  • forsikringssummen er fastsat ud fra en konkret vurdering af virksomhedens forventede økonomiske tab ved medarbejderens død.
  • erstatningen ikke overstiger det således opgjorte tab.

En udbetaling fra en sådan livsforsikring er skattepligtig indkomst for virksomheden efter SL (statsskatteloven) § 4 idet den dækker et driftstab.

Er de nævnte forudsætninger ikke opfyldt, er ordningen omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) 53 A (evt. § 53 B). Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag om fradrag for og beskatning af præmier/bidrag.

Denne praksis er fulgt op i SKM2004.251.LSR og SKM2006.477.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2006.477.ØLR

Et arbejdsgiverselskab havde i sine årlige selvangivelser fratrukket præmierne for selskabets nøglepersonforsikringer og herunder forsikringen tegnet på A's liv. På denne baggrund var der efter landsrettens opfattelse i det mindste tilvejebragt et grundlag for en formodning for at anse præmiebetalingerne for driftsomkostninger efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, på samme måde som det sagsøgende selskab tilsyneladende havde gjort det, afholdt med henblik på senere muligvis at erhverve indkomst. Arbejdsgiverselskabet blev beskattet af livsforsikring, der kom til udbetaling efter nøglemedarbejders død, jf. SL (statsskatteloven) § 4, fordi de ikke havde afkræftet denne formodning.

Landsskatteretskendelser

SKM2004.251.LSR

En livsforsikringssum fra en forsikring tegnet af et selskab for selskabets afdøde hovedanpartshaver og direktør, hvor præmierne var fratrukket ved selskabets indkomstopgørelse, ansås for skattepligtig indkomst for selskabet, fordi det blev antaget, at forsikringen var tegnet for at dække et driftstab i tilfælde af direktørens død.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.