Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.3.3.1.8 Opbevaring af fakturakopier mv.

Indhold

Dette afsnit handler om virksomhedens forpligtelse til at opbevare fakturakopier og regler om muligheden for at opbevare elektroniske fakturaer i udlandet.

Afsnittet indeholder:

 • Pligt til opbevaring af fakturakopier
 • Opbevaring af elektroniske fakturaer i udlandet.
 • Kontrol af elektronisk opbevarede fakturaer i et andet EU-land

Bemærk

Reglerne er en følge af momssystemdirektivet. Bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale, herunder fakturaer, gælder overordnet.

Pligt til at opbevare fakturakopier

Enhver momsregistreret virksomhed skal sørge for opbevaring af kopier af fakturaer, som udstedes af virksomheden selv, virksomhedens kunde eller af en tredjeperson, og for opbevaring kreditnotaer samt af fakturaer, som virksomheden har modtaget efter ML (momsloven) § 52 a. Se om pligt til opbevaring af fakturaer i ML (momsloven) § 52 c. Se også momssystemdirektivets art. 244.

Bestemmelsen omfatter også afregningsbilag.

En faktura, kreditnota eller et afregningsbilag skal altid udstedes i mindst 2 eksemplarer

 • et til fakturamodtager og
 • et til opbevaring hos fakturaudsteder.

Bemærk

Det er altid virksomhedens ansvar, at fakturaerne opbevares i hele opbevaringsperioden på 5 år efter udløbet af et regnskabsår. Dette gælder uanset, om fakturaerne opbevares hos tredjemand, fx hos en revisior, eller elektronisk på en server, fx hvis virksomheden benytter en cloud-løsning til elektronisk opbevaring af fakturaer.

Se også

Se også afsnit A.B.3.3.3.4 Opbevaring og lageropgørelse om de generelle bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale.

Opbevaring af elektroniske fakturaer i udlandet

En virksomhed kan opbevare udstedte eller modtagne elektroniske fakturaer i et andet land på betingelse af, at

 • virksomheden meddeler Skatteforvaltningen opbevaringsstedet
 • Skatteforvaltningen efter anmodning til enhver tid og uden unødig forsinkelse har ret til fuldstændig online adgang, downloading og anvendelse af udstedte og modtagne elektroniske fakturaer, som virksomheden opbevarer i et andet land. 

Hvis Skatteforvaltningen ikke kan få elektronisk onlineadgang og adgang til at downloade og anvende disse elektronisk opbevarede fakturaer i udlandet, kan opbevaring ikke ske i et land uden for EU, med hvilket der ikke findes noget retligt instrument om gensidig bistand, der svarer til reglerne i EU, idet der med "reglerne i EU" navnlig tænkes på Rådets direktiv 2010/24/EU (inddrivelsesdirektivet) og Rådets forordning (EU) 904/2010 (momssamarbejdsforordningen). Dette indebærer i praksis, at der er mulighed for opbevaring i de nordiske lande og selvstyreområder uden for EU's afgiftsområde: Norge, Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Se ML § 52 c, stk. 5, der gennemfører momssystemdirektivets art. 247 og 249. 

Kontrol af elektronisk opbevarede fakturaer i et andet EU-land

Skatteforvaltningen har af hensyn til kontrol ret til at få elektronisk online adgang og adgang til at downloade og anvende fakturaer over leverancer af varer og ydelser

 • når den danske afgiftspligtige person, der har udstedt eller modtaget fakturaerne, elektronisk opbevarer fakturaerne i Danmark eller udlandet, og
 • når der skal betales dansk moms af varer eller ydelserne. 

Ved online adgang skal Skatteforvaltningen have direkte terminaladgang i samme omfang som virksomheden selv, uanset om adgangen til materialet er belagt med adgangsbeskyttelse i form af passwords, krypteret indhold eller lignende.

Et andet EU-lands skattemyndighed har mht. kontrol tilsvarende ret til få elektronisk online adgang og adgang til at downloade og anvende fakturaer over leverancer af varer og ydelser,

 • når den danske afgiftspligtige person, der har udstedt eller modtaget fakturaerne, elektronisk opbevarer fakturaerne i Danmark eller udlandet, og
 • når der skal betales moms af varer eller ydelserne i det andet EU-land.

Se ML § 52 c, stk. 3-4 samt momssystemdirektivets art. 249.

Bemærk

Når en virksomhed opbevarer købs- og salgsfakturaer i et andet land, skal den ud over de danske regler også følge reglerne om opbevaringsperiode i det land, hvor de elektroniske fakturaer opbevares. Efter de danske regler er opbevaringsperioden 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. For investeringsgoder vedrørende byggeri er opbevaringsperioden dog 10 år.

De særlige opbevaringsregler i udlandet for elektroniske fakturaer gælder kun i forhold til momsreglerne. Bogføringslovens strammere opbevaringsregler for opbevaring i udlandet af regnskabsmateriale og dokumentation for registreringer, herunder opbevaring af elektroniske fakturaer, gælder fortsat.

Se momsbekendtgørelsens § 90.

Se også

Se også afsnit A.B.3.3.3.4 Opbevaring og lageropgørelse om de generelle momsbestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale samt afsnit A.B.3.1.3 Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale om opbevaringsreglerne efter bogføringsloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.