Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan skal elektroniske fakturaer sikres? Hvornår kan der anvendes elektroniske fakturaer?

A.B.3.3.1.7 Papirfakturaer og elektroniske fakturaer

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan virksomheder skal sikre og opbevare papirfakturaer og elektroniske fakturaer i hele opbevaringsperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Sikring af papirfakturaer og elektroniske fakturaer
  • Elektroniske fakturaer

Regel

Reglerne om elektronisk fakturering bygger på et EU-fakturadirektiv, som har til formål at fjerne barrierer for en større udbredelse af elektronisk fakturering og dermed lempe virksomhedernes administrative byrder. Reglerne medfører en ligestilling af papirfakturaer og elektroniske fakturaer - uanset om det drejer sig om fakturaer for indenlandske leverancer af varer og ydelser, grænseoverskridende leverancer af varer og ydelser til andre EU-lande eller til steder uden for EU. Se momsbekendtgørelsens § 66.

Det betyder desuden, at der ikke stilles særlige teknologiske krav i form af avanceret elektronisk signatur eller EDI ved elektroniske fakturering. Virksomheder kan ved almindelige generelle interne kontrolforanstaltninger sikre, at elektroniske fakturaer er autentiske og bevarer deres integritet på tilsvarende måde som papirfakturaer.

Se også momssystemdirektivets art. 233 - 236.

Sikring af papirfakturaer og elektroniske fakturaer

En virksomhed er forpligtet til at sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for såvel papirfakturaer som elektroniske fakturaer fra udstedelsestidspunktet til udgang af opbevaringsperioden.

Om fakturaens oprindelsesægthed menes sikring af oplysninger om leverandørens eller fakturaudstederens identitet.

Om fakturaens indholdsintegritet menes sikring af oplysninger om, at fakturaens indhold ikke skal kunne ændres eller slettes.

Om opbevaringsperioden gælder, at fakturaer som en del af virksomhedens regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, som fakturaerne vedrører.

Virksomheden fastlægger efter eget valg en procedure, hvorefter virksomheden sikrer, at oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for både papirfakturaer og elektroniske fakturaer sikres i hele opbevaringsperioden.

Sikringen kan ske ved enhver form for egenkontrol af, at virksomheden i overensstemmelse med bogføringsloven og momsbekendtgørelsens kap. 13 i virksomhedens regnskab etablerer et pålideligt revisionsspor mellem de fakturaer, som virksomheden udsteder, og de leverancer som virksomheden foretager.

Elektroniske fakturaer

Ved elektronisk fakturering forstås fakturaer, der opfylder indholdskravene til enten en fuld faktura eller forenklet faktura, og som er udstedt og modtaget i hvilket som helst elektronisk format.

Fakturamodtageren skal være indforstået med at modtage en elektronisk faktura. Denne accept anses at foreligge ved enhver form for accept, hvad enten denne er

  • formel eller ej, eller
  • stiltiende,
  • hvis en elektronisk faktura indgår i modtagerens bogføring og regnskab, eller
  • hvis modtageren betaler det fakturerede beløb ifølge en elektronisk faktura.

Ved fremsendelse af flere fakturaer ad elektronisk vej til samme registrerede kunde kan oplysninger, som er fælles for de forskellige fakturaer, fx sælgers og kundens navn og adresse, registreringsnummer, mv., blot angives en gang, hvis der for hver faktura er adgang til samtlige oplysninger. Se momsbekendtgørelsens § 68, stk. 5. 

Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, der benyttes. Opbevaringen af elektroniske fakturaer skal ske på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og sådan, at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser. Det gælder, uanset om data opbevares i virksomheden eller hos en tredjepart

De hidtil gældende teknologiske krav til sikkerhed for både ægtheden af fakturaernes oprindelse og integriteten af fakturaernes indhold kan fortsat benyttes, men disse metoder er ikke længere et krav. Det gælder bl.a. den sikkerhed, der kan opnås gennem enten

  • en elektronisk signatur, eller
  • elektronisk dataudveksling (EDI).

Se også Erhvervsstyrelsens supplement til den gældende bogføringsvejledning om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang hertil.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.