Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.8.6 Kendetegn C 1 d - betaling genstand for præferentiel skatteordning hos modtager

Kendetegn C 1 d er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 17, stk. 2, nr. 4, og lyder således:

"En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor betalingerne er genstand for en præferentiel skatteordning i den jurisdiktion, hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende."

For at opfylde kendetegnet, skal følgende betingelser således være opfyldt:

  1. Der skal foretages grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender,
  2. Betalingerne skal være fradragsberettigede for betaleren, og
  3. Betalingerne skal være genstand for en præferentiel skatteordning i den jurisdiktion, hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende.

Det bemærkes, at kriteriet om det primære formål ligeledes skal være opfyldt for dette kendetegn. Opfyldelsen af ovennævnte betingelser kan ikke i sig selv være grund til at konkludere, at kriteriet om det primære formål er opfyldt. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 20, stk. 3.

Betingelse 1 og 2 er gennemgået ovenfor i afsnit A.B.1.2.9.4.8.1 Kendetegn C 1 - Fradragsberettigede betalinger mellem forbundne foretagender.

Betingelse 3 vedrører den situation, hvor modtageren af betalingen beskattes af betalingen, men betalingen er omfattet af en præferentiel (begunstigende) skatteordning i modtagerens jurisdiktion.

En præferentiel skatteordning er en ordning, hvor der opnås en skattefordel i forhold til den generelle beskatning i det pågældende land.

En præferentiel skatteordning kan således antage forskellige former. Det kunne f.eks. være en reduceret skattesats eller et reduceret beskatningsgrundlag i særlige sektorer eller regioner eller fordelagtige betingelser i forbindelse med betaling eller tilbagebetaling af skatter. Eksempelvis at udenlandsk indkomst beskattes lempeligere end indenlandsk indkomst.

En præferentiel skatteordning forudsætter ikke nødvendigvis individuel særbehandling, men kan også basere sig på objektive kriterier.

Det er således ikke tilstrækkeligt for at opfylde kendetegnet, at det generelle beskatningsniveau i det pågældende land er lavere end i Danmark.

En præferentiel skatteordning i udlandet kan fx være en patentboks, hvorefter indtægter fra patenter m.v. beskattes lempeligere end øvrige erhvervsindtægter.

Betalingen behøver dog ikke ske fra Danmark til udlandet. Der kan også være tale om betalinger fra udlandet til Danmark, hvor betalingen er omfattet af en præferentiel skatteordning i Danmark. Dette kunne fx være tonnageskatteordningen, andelsbeskatning eller andre regler, der beskatter bestemte typer indkomst lempeligere end almindelig erhvervsindkomst. Beskatning af pensionsafkast efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL (pensionsafkastbeskatningsloven)) anses ikke som en præferentiel skatteordning.

En præferentiel skatteordning behøver heller ikke relatere direkte til den konkrete indtægt. Det kan fx være, at modtageren af betalingen er omfattet af et regelsæt, der giver adgang til særlige fradrag, som andre skatteydere ikke har adgang til.

Kriteriet om det primære formål skal dog stadigvæk være opfyldt.

Hvis et udenlandsk koncernselskab har adgang til lokale, skattemæssige incitamentsordninger som fx R&D credits eller andre skatterabatordninger, så kan dette være udtryk for en præferentiel skatteordning. Som udgangspunkt vil kriteriet om det primære formål dog ikke være opfyldt, hvis koncernselskabet driver reel økonomisk virksomhed, og transaktionerne med selskabet har karakter af almindelige, forretningsmæssige vareleverancer eller levering af tjenesteydelser. 

Nogle lande, fx Estland og Letland, pålægger først selskabsskat, når beløb udloddes til aktionærerne. Der opkræves således en virksomhedsskat, men først ved udlodning til aktionærerne. Hvis der er tale om en generel skatteregel, som gælder for alle selskaber i det pågældende land, er der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke tale om en præferentiel skatteordning i de pågældende lande.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.