Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.8.1 Kendetegn C 1 - Fradragsberettigede betalinger mellem forbundne foretagender

Kendetegn C 1 er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 17, stk. 2, og består reelt af fem separate kendetegn.

Fælles for alle kendetegnene under C 1 er dog, at der skal være tale om "en ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender". Heri ligger således navnlig to betingelser:

  1. Der skal foretages grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og
  2. Betalingerne skal være fradragsberettigede for betaleren.

Betalinger

Hvad der skal forstås ved en betaling, er ikke særskilt defineret i DAC 6 eller BEK nr. 1634 af 27/12/2019. Det må derfor antages, at begrebet omfatter enhver vederlæggelse for en modydelse i henhold til en gensidigt bebyrdende aftale, hvad enten dette sker i form af kontant betaling eller anden form for vederlag.

Er der tale om fx en licensaftale, hvor et dansk selskab løbende betaler royalties til et udenlandsk koncernselskab, så skal hver enkelt betaling i princippet vurderes individuelt efter kendetegnet.

Hvis der i sådanne tilfælde er tale om en indberetningspligtig ordning, vil det dog efter omstændighederne kunne accepteres, at kun den første betaling indberettes som en ordning, hvorefter der kun foretages fornyet indberetning, hvis der sker ændringer i grundlaget for betalingerne. Er licensaftalen etableret før 25. juni 2018, skal der ske indberetning af betalinger foretaget efter den 25. juni 2018.

Indbyrdes forbundne foretagender

Hvad der skal forstås ved indbyrdes forbundne foretagender, er defineret i bistandsdirektivets artikel 3, nr. 23, som affattet ved DAC 6, samt BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21. Se herom afsnit A.B.1.2.9.4.11 Definition af forbundne foretagender

Se også afsnit A.B.1.2.9.4.10 Kendetegn i kategori E om kendetegn i kategori E vedrørende transfer pricing.

Fradragsberettigede betalinger

Det er en betingelse efter kendetegn C 1, at de omhandlede betalinger er fradragsberettigede for betaleren.

Hvis betalingerne som udgangspunkt er fradragsberettigede, fx fordi der er tale om renteudgifter eller driftsomkostninger, men fradrag for den konkrete udgift alligevel nægtes som følge af særlige værnsregler el.lign., fx regler om hybride mismatch, vil der ikke være tale om fradragsberettigede betalinger.

Hvis der alene er tale om, at fradraget udskydes til senere udnyttelse, fx på grund af regler om kildeartsbegrænsede tab, eller hvis der ikke er tilstrækkelig indkomst til at udnytte fradraget, vil der stadigvæk være tale om fradragsberettigede betalinger, så længe omkostningen i sig selv er fradragsberettiget.

I de situationer, hvor kriteriet om det primære formål også skal være opfyldt, kan en væsentlig udskydelse af et fradrag indikere, at formålet med ordningen ikke har været at opnå en skattefordel. Hvis der derimod kun er tale om en kortvarig udskydelse af udnyttelsen af fradraget, vil dette som udgangspunkt ikke have betydning for vurderingen af, om formålet med ordningen er at opnå en skattefordel.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.