Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.11 Definition af forbundne foretagender

Hvad der skal forstås ved indbyrdes forbundne foretagender, er defineret i bistandsdirektivets artikel 3, nr. 23 som indsat ved DAC 6, samt BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21.

Som forbundne foretagender forstås en person, der er knyttet til en anden person på mindst en af følgende måder:

  1. En person medvirker ved forvaltningen af en anden persons sager i kraft af sin mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på den anden person.
  2. En person har en del af kontrollen over en anden person, da førstnævnte besidder en aktiebeholdning, der giver vedkommende mere end 25 pct. af stemmerettighederne.
  3. En person deltager i en anden persons kapital i kraft af en ejendomsret, som direkte eller indirekte overstiger 25 pct. af kapitalen.
  4. En person er berettiget til mindst 25 pct. af en anden persons fortjenester.

En række nærmere betingelser er knyttet til denne regel.

Hvis mere end én person deltager i ledelsen af, kontrollen med, kapitalen eller fortjenesterne i samme person, skal alle disse personer anses for forbundne foretagender. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21, stk. 2.

Hvis de samme personer deltager i ledelsen af, kontrollen med, kapitalen eller fortjenesterne i mere end én person, skal alle disse personer anses for forbundne foretagender. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21, stk. 3.

En person, der handler sammen med en anden person, for så vidt angår stemmerettigheder eller kapitalejerskab af en enhed, anses som indehaver af alle de stemmerettigheder eller den kapital i den pågældende enhed, der er ejet af en anden person. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21, stk. 4.

Ved indirekte deltagelse fastsættes opfyldelsen af kravene vedrørende ejerskab af kapitalen ved at gange procenterne i alle successive led. Desuden skal en person, der råder over mere end 50 pct. af stemmerettighederne, anses for at råde over alle stemmerettighederne. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21, stk. 5.

Endelig skal en fysisk person, dennes ægtefælle og dennes slægtninge i opstigende eller nedstigende linje behandles som én person. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 21, stk. 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.