Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.7.2 Kendetegn B 2 - omdannelse af indtægt

Kendetegn B 2 er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 16, nr. 2 og lyder således:

"En ordning, der bevirker, at en indtægt omdannes til kapital, gaver eller andre former for indkomst, som beskattes lavere eller helt er fritaget fra beskatning."

For at kendetegnet er opfyldt, skal der således være tale om en ordning, hvor én form for indtægt omdannes til en anden form for indtægt, som beskattes lavere end den oprindelige form eller er helt skattefri.

Herudover skal kriteriet om det primære formål ligeledes være opfyldt.

Der kan fx være tale om ordninger, hvor almindelig erhvervsindkomst omdannes til lavere beskattet kapitalindkomst, aktieindkomst, udbytter el.lign.

Der skal være tale om en form for indtægt, som ved hjælp af en ordning omdannes til en anden form for indtægt, fx en renteindtægt, der omdannes til en udbytteindtægt. Kendetegnet omfatter således ikke ordninger, hvor rådgivningen fx går ud på, om skatteyderen skal vælge at investere i én type værdipapir, hvor afkastet beskattes på én måde, eller en anden type værdipapir hvor afkastet beskattes på en anden måde, da der i et sådant tilfælde ikke er tale om omdannelse fra en form for indkomst til en anden.

Kendetegnet omfatter heller ikke ordninger, hvor almindelig erhvervsindkomst i fx Danmark omdannes til almindelig erhvervsindkomst i et andet land, hvor beskatningen er lavere, fx ved en overførsel af aktivitet, da der er tale om samme form for indkomst. En sådan situation kan dog efter omstændighederne være omfattet af andre kendetegn.

Kendetegnet kan fx omfatte en situation, hvor en ansat får en del af sin løn i form af aktier i et udenlandsk koncernselskab, som ikke indeholder kildeskat af udbytter, og den ansatte i øvrigt beskattes lempeligere af udbytter fra udenlandske aktier end almindelig lønindkomst. Det forudsætter dog, at det primære formål eller et af de vigtigste formål med ordningen er at opnå denne skattefordel.

Kendetegnet kan også omfatte finansielle transaktioner eller instrumenter, som medfører en ændret skattemæssig kvalifikation af konkrete indtægter, eller en ændring i hvem, der anses for modtager af indtægten, fx fra aktionær til selskab.

Eksempel

Et dansk moderselskab har et rentebærende tilgodehavende mod et udenlandsk datterselskab, som beskattes med en skattesats, der er lavere end den danske. Moderselskabet beslutter at eftergive datterselskabets gæld for at eliminere den skattemæssige asymmetri, hvor renteindtægten beskattes højere end skatteværdien af datterselskabets rentefradrag. Datterselskabet begynder herefter at udlodde skattefri udbytter til moderselskabet.

Der er tale om en grænseoverskridende ordning, hvor det primære formål er at opnå en skattebesparelse. Hvorvidt den tidligere, skattepligtige renteindtægt kan siges at være "omdannet" til en skattefri udbytteindtægt for moderselskabet, afhænger efter Skattestyrelsens opfattelse af, om der er en klar sammenhæng mellem de tidligere rentebetalinger og de fremtidige udbyttebetalinger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.