Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.7.3 Kendetegn B 3 - round-tripping

Kendetegn B 3 er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 16, nr. 3, og lyder således:

"En ordning, der omfatter cirkulære transaktioner, som fører til round-tripping af midler, navnlig ved at inddrage mellemliggende enheder uden andre primære kommercielle funktioner eller transaktioner, der udligner hinanden eller har andre lignende egenskaber."

Kendetegnet omfatter således to situationer:

  1. En ordning, der omfatter cirkulære transaktioner, som fører til round-tripping af midler, navnlig ved at inddrage mellemliggende enheder uden andre primære kommercielle funktioner, eller
  2. En ordning, der omfatter transaktioner, der udligner hinanden eller har andre lignende egenskaber.

Herudover skal kriteriet om det primære formål ligeledes være opfyldt i begge situationer.

Den første situation omfatter tilfælde, hvor midler overføres mellem enheder for at ende op, hvor de oprindeligt kom fra, men hvor de mellemliggende enheder ikke har andre primære kommercielle funktioner.

Ved round-tripping forstås en praksis bestående i at investere kapital i udlandet og derefter geninvestere kapitalen i sit oprindelsesland, fx for at udnytte gunstige skattesatser m.v. givet til udenlandske investorer.

Den anden situation omfatter tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis overføres midler mellem enheder, men hvor transaktionerne i stedet for udligner hinanden eller har andre lignende egenskaber, fx hvor transaktionerne ikke formelt udligner hinanden, men reelt fører til samme resultat.

Et eksempel på dette er behandlet i Højesterets dom i SKM2014.422.HR. To sambeskattede moderselskaber ønskede at få tabsfradrag på aktier efter den dagældende 3 års regel, hvorefter fortjeneste på aktier, der var ejet i mindre end 3 år, var skattepligtige og tab fradragsberettigede. De to moderselskaber lod derfor hver to datterselskaber indgå modsatrettede valutaterminskontrakter med det ene formål at konstruere et tab i to af de fire selskaber. Det ene moderselskab dækkede tabene for de tabslidende datterselskaber over for banken i henhold til støtteerklæringer, og der blev i tilknytning til terminsforretningerne gennemført kapitalforhøjelser i de tabslidende datterselskaber, således at de kunne indfri deres gæld til moderselskabet. Med arrangementet skabtes et tab ved, at de to moderselskaber solgte aktierne i de to tabslidende selskaber. Højesteret tilsidesatte arrangementet. Højesteret henviste til, at dispositionernes eneste formål og eneste virkning var at skabe et fradragsberettiget tab. Ud fra en helhedsvurdering kunne tabet ikke anses for et reelt tab. Se tilsvarende SKM2018.305.HR

Hvad er "midler"?

"Midler" refererer til kontantbeholdninger og andre likvide aktiver, fx statsobligationer el.lign. I en sale and lease back-situation vil det solgte aktiv derfor ikke blive anset som "round-trippet" i kendetegn B 3’s forstand. Det udelukker naturligvis ikke, at de afledte pengestrømme efter omstændighederne kan anses for at indgå i round-tripping, men det vil ikke være udgangspunktet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.