Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.7.1 Kendetegn B 1 - udnyttelse af underskud i tilkøbt selskab

Kendetegn B 1 er gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 16, nr. 1, og lyder således:

" En ordning, hvorved en deltager i ordningen gennemfører konstruerede handlinger, som består i at erhverve et underskudsgivende selskab, stoppe dette selskabs hovedaktivitet og anvende dets underskud til at nedbringe sin skattepligt, herunder ved overførsel af disse underskud til en anden jurisdiktion eller ved at fremskynde anvendelsen af underskuddene."

Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd en grænseoverskridende ordning, hvor følgende betingelser alle er opfyldt:

  1. Et selskab (deltageren) erhverver et underskuds-/tabsgivende selskab (virksomheden).
  2. Deltageren bringer virksomhedens primære aktivitet til ophør
  3. Deltageren anvender virksomhedens underskud/tab til at nedbringe deltagerens egen skattebetaling.

Betingelse nr. 3 omfatter også overførsel af virksomhedens underskud til en anden jurisdiktion. Dette må indebære, at underskuddene overføres til en anden jurisdiktion, hvor de kan anvendes af deltageren.

"Deltageren" må således i denne sammenhæng forstås bredt som fx alle selskaber i en koncern, som har mulighed for at overføre underskud mellem hinanden fx ved sambeskatning, koncernbidrag el.lign.

Betingelse nr. 3 omfatter også fremskyndelse af anvendelse af underskuddene. Dette må dog fortsat forudsætte, at underskuddene kan anvendes af deltageren.

SEL (selskabsskatteloven) § 12 D indeholder regler, der forhindrer, at fremførte underskud kan modregnes i positive nettokapitalindtægter, når et selskab m.v. har skiftet ejer. Fusionsskatteloven indeholder også regler, der medfører at tidligere års underskud i visse tilfælde ikke kan fremføres, når en skattefri  omstrukturering indebærer ændringer i ejerkredsen. Hvis en ordning rammes af værnsregler, som således udelukker anvendelsen af tidligere års underskud, vil kendetegnet ikke være opfyldt.

Kendetegnet omfatter fx situationer, hvor et selskab, som er hjemmehørende i en jurisdiktion, der beskatter efter et globalindkomstprincip, køber et andet selskab, som har et underskudsgivende fast driftssted i udlandet, og herefter bruger de fremførte underskud i det faste driftssted til at nedsætte skatten af indkomsten i hovedkontoret.

Eksempel

Et dansk selskab med positiv skattepligtig indkomst (A) køber et andet dansk selskab (B), som har fremførselsberettigede underskud. Herefter overfører A driftsmæssig aktivitet til B med henblik på at udnytte B’s fremførte underskud i den overførte aktivitet. Samtidig ophører B’s oprindelige aktivitet.

Der er utvivlsomt tale om en ordning. Hvis A køber B fra en udenlandsk aktionær, vil købet af aktierne endvidere være en grænseoverskridende ordning.

Betingelserne for at være omfattet af kendetegnet er således opfyldt. Dog skal kriteriet om det primære formål også være opfyldt for at ordningen bliver indberetningspligtig.

Den pågældende situation vil være omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 12 D, hvorefter de fremførte underskud i B efter overdragelsen ikke vil kunne modregnes i positive nettokapitalindtægter. Hvis den overførte aktivitet fra A er af finansiel karakter, vil der således som udgangspunkt ikke være nogen skattefordel ved ordningen.

Hvis den overførte aktivitet fra A ikke er af finansiel karakter, så vil den overførte aktivitet principielt kunne udnytte de fremførte underskud fra B. Overførslen fra A til B vil dog skulle ske til handelsværdi og beskattes efter de almindelige regler om beskatning af kapitalgevinster. Hvis overførslen sker efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i FUL (fusionsskatteloven) §§ 15 c og 15 d, vil de fremførte underskud efter tilførslen ikke kunne bringes til fradrag i B’s indkomstopgørelse. Se FUL (fusionsskatteloven) § 8, stk. 6, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 2. Det kan derfor som udgangspunkt ikke umiddelbart antages, at formålet med ordningen er at opnå en skattefordel.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.