Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.3 Hvornår er en ordning grænseoverskridende?

Grænseoverskridende ordninger er defineret i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 13, stk. 2.

En grænseoverskridende ordning er for det første en ordning i enten

  1. mere end én EU-medlemsstat eller
  2. en EU-medlemsstat og et tredjeland.

For det andet skal der være tale om en ordning, hvor mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Ikke alle deltagerne i ordningen er skattemæssigt hjemmehørende i den samme jurisdiktion. Dvs. mindst én deltager er fuldt skattepligtig i et andet land end de øvrige deltagere.
  2. En eller flere af deltagerne i ordningen er samtidig skattemæssigt hjemmehørende i mere end én jurisdiktion. Dvs. mindst én af deltagerne er fuldt skattepligtig i mindst to lande på samme tid (dobbeltdomicileret).
  3. En eller flere af deltagerne i ordningen driver virksomhed i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, der er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssteds virksomhed. Dvs. ordningen vedrører et fast driftssted i udlandet.
  4. En eller flere af deltagerne i ordningen udfører en aktivitet i en anden jurisdiktion uden at være skattemæssigt hjemmehørende eller oprette et fast driftssted i denne jurisdiktion. Dvs. mindst én deltager har aktivitet i udlandet.
  5. Ordningen har en mulig indvirkning på den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti eller identifikation af det reelle ejerskab. Dvs. ordningen er egnet til at gøre det vanskeligere for skattemyndighederne at få adgang til oplysninger, der skal indberettes og udveksles i henhold til regelsættet om finansielle konti.  Se herom afsnit A.B.1.2.9.4.9 Kendetegn i kategori D.

At en af deltagerne i ordningen har aktiviteter i udlandet er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at anse ordningen som grænseoverskridende, hvis de udenlandske aktiviteter ikke har nogen relation til ordningen. En ordning mellem to danske selskaber, hvor det ene selskab fx har et fast driftssted i udlandet, vil ikke være en grænseoverskridende ordning, hvis den ikke vedrører det faste driftssted, men kun vedrører selskabernes aktiviteter i Danmark.

Udtrykket "skattemæssigt hjemmehørende" i nr. 1, 2 og 4 er en gengivelse af direktivet, der på engelsk gør brug af udtrykket "residence for tax purposes". Dette udtryk bruges i almindelighed i dansk sammenhæng med et indhold, der svarer til begrebet "fuld skattepligt". Det betyder, at der foreligger skattemæssigt hjemsted i Danmark, når der er fuld skattepligt til Danmark efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, KSL (kildeskatteloven) § 1 eller DSL (dødsboskifteloven) § 1, stk. 2.

I forbindelse med informationsudvekslingsordninger anerkendes det, at en person kan have "skattemæssigt hjemsted" i to eller flere jurisdiktioner samtidig, og at dette efter omstændighederne kan indebære pligt til at udveksle de samme oplysninger om personen til to eller flere jurisdiktioner. Se nærmere i afsnit A.B.1.2.9.8.1.1.1.2.

Transparente enheder

En transaktion mellem danske transparente enheder skal efter Skattestyrelsens opfattelse vurderes i forhold til, hvor de skattemæssige konsekvenser manifesterer sig, dvs. i forhold til deltagerne i de transparente enheder. Hvis transaktionen foregår i Danmark, og der er udenlandske ejere i de transparente enheder, så vil ordningen i forhold til DAC6 være grænseoverskridende. Transaktioner mellem to danske transparente enheder, som udelukkende har aktiviteter i Danmark, men som er ejet af udenlandske ejere, vil også være grænseoverskridende.

Se også        

OECD's Automatic Exchange Portal - Rules Governing Tax Residence

Eksempel

Et dansk selskab har investeret i et dansk kommanditselskab, som ejer en vindmølle i Tyskland, der giver et fast, årligt afkast til investorerne. Det danske selskab sælger sin andel af kommanditselskabet til et andet dansk selskab.

Da kommanditselskabet er skattemæssigt transparent efter danske regler, anses det danske selskab skattemæssigt for at have solgt en andel af vindmøllen i Tyskland.

Da ordningen vedrører to danske selskaber og en vindmølle i Tyskland, er der således tale om en ordning i mere end én EU-medlemsstat. Alle deltagerne er dog alene fuldt skattepligtige til Danmark. Ordningen vil dog enten være omfattet af betingelse nr. 3 (ordningen vedrører et fast driftssted i udlandet) eller nr. 4 (mindst én af deltagerne har aktivitet i udlandet) afhængig af, om vindmøllen kan anses for et fast driftssted i udlandet eller ej.

Bemærk

Hvis en filial el.lign. har oprettet eller rådgivet om en indberetningspligtig ordning, kan reglerne i afsnit A.B.1.2.9.6.1 Indberetningspligten påhviler en mellemmand medføre, at indberetningen skal ske i et andet land end det, hvor oprettelsen eller rådgivningen har fundet sted. Selve det forhold, at indberetningen skal ske i et andet land, bevirker ikke i sig selv, at ordningen skal anses for grænseoverskridende. Ordningen er fortsat kun grænseoverskridende, hvis den efter sit indhold vedrører mere end ét land, jf. ovenfor.

   

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.