Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.4.4 Hvornår er en grænseoverskridende ordning indberetningspligtig?

Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Generelt
  • Oversigt over kendetegnene

Generelt

En grænseoverskridende ordning er indberetningspligtig, når den indeholder mindst ét af de kendetegn, der fremgår af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 kapitel 3. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 12.

For nogle af kendetegnene er det en yderligere betingelse, at det kan fastslås, at det primære formål eller et af de vigtigste formål med ordningen er at opnå en skattefordel ("kriteriet om det primære formål"). Se herom afsnit A.B.1.2.9.4.5. For andre kendetegn er dette ikke en selvstændig betingelse.

At kriteriet om det primære formål er opfyldt, betyder ikke, at en grænseoverskridende ordning er indberetningspligtig. Ordningen skal også indeholde et af de kendetegn, kriteriet om det primære formål er knyttet til.

Det udløser således ikke i sig selv en indberetningspligt, at fx

  • der foretages en grænseoverskridende pengeoverførsel eller udveksling af ydelser,
  • en fysisk person flytter til et andet land eller en juridisk person flytter hjemsted,
  • en fysisk eller juridisk person stifter et selskab i udlandet eller en udenlandsk person stifter et selskab i Danmark,
  • et dansk og et udenlandsk selskab deltager i en grænseoverskridende fusion el.lign., eller
  • et dansk skattepligtig fysisk eller juridisk person på anden vis deltager i en transaktion med et grænseoverskridende element.

For at udløse indberetningspligt kræves det, at et eller flere af kendetegnene er opfyldt. Ovenstående transaktioner kan således indgå som elementer i en grænseoverskridende ordning, som samlet set opfylder et eller flere af kendetegnene.

Oversigt over kendetegnene

Kendetegnene er overordnet inddelt i 5 hovedkategorier:

Der er i alt 26 kendetegn, som kan opsummeres således:

#

Kendetegn

Indhold

Hjemmel i BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Kriteriet om det primære formål skal opfyldes

Kun betalinger mellem forbundne parter

1 A 1 Tavshedspligt

§ 15, nr. 1

Ja

Nej

2

A 2 a 

Honorar baseret på skattefordel 

§ 15, nr. 2 

 Ja

 Nej

 3

A 2 b 

Honorar baseret på skattefordel  

§ 15, nr. 2 

Ja 

Nej 

4

A 3

Standardiseret dokumentation

§ 15, nr. 3

Ja

Nej

5

B 1

Udnyttelse af underskud i tilkøbt selskab

§ 16, nr. 1

Ja

Nej

6

B 2

Omdannelse af indtægt

§ 16, nr. 2

Ja

Nej

7

B 3

Round-tripping

§ 16, nr. 3

Ja

Nej

8

C 1 a

Betaling til modtager uden skattemæssigt hjemsted

§ 17, stk. 2, nr. 1

Nej

Ja

9

C 1 b i

Betaling til nulskatteland

§ 17, stk. 2, nr. 2

Ja

Ja

10

C 1 b ii

Betaling til ikke-samarbejdsvilligt tredjeland

§ 17, stk. 2, nr. 2

Nej

Ja

11

C 1 c

Modtager skattefri af betaling

§ 17, stk. 2, nr. 3

Ja

Ja

12

C 1 d

Betaling genstand for præferentiel skatteordning hos modtager

§ 17, stk. 2, nr. 4

Ja

Ja

13

C 2 

Dobbelt afskrivning

§ 17, stk. 3

Nej

Nej

14

C 3

Dobbelt lempelse

§ 17, stk. 4

Nej

Nej

15

C 4

Forskelligt vederlag

§ 17, stk. 5

Nej

Nej

D1

Undgåelse af CRS-/DAC2-udveksling (overordnet)

16

D 1 a

Produkter, der fungerer som en finansiel konto uden at være det

§ 18, stk. 2, nr. 1.

Nej

Nej

17

D 1 b

Udnyttelse af jurisdiktioner m.v., der ikke er omfattet af CRS-/DAC2-udveksling

§ 18, stk. 2, nr. 2

Nej

Nej

18

D 1 c

Omklassificering af indtægt eller kapital

§ 18, stk. 2, nr. 3

Nej

Nej

19

D 1 d

Overførsel eller konvertering

§ 18, stk. 2, nr. 4

Nej

Nej

20

D 1 e

Sløring af juridisk eller reelt ejerskab

§ 18, stk. 2, nr. 5

Nej

Nej

21

D 1 f

Udnyttelse af svage kundekendskabsprocedurer, anti-hvidvaskregler o.lign.

§ 18, stk. 2, nr. 6

Nej

Nej

22

D 1 øvrige

Undgåelse af CRS-/DAC2-udveksling i øvrigt (ingen af litraene a-f er opfyldt)

§ 18, stk. 1

Nej

Nej

23

D 2

Uigennemskuelig ejerskabskæde (uden for CRS/DAC2)

§ 18, stk. 3

Nej

Nej

24

E 1

Safe harbour-regler

§ 19, nr. 1

Nej

Ja

25

E 2

Hard-to-value intangibles

§ 19, nr. 2

Nej

Ja

26

E 3

Overførsel af funktioner, aktiver og risici (FAR)

§ 19, nr. 3

Nej

Ja

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.