Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.9.2.4 Boudlæg

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår et dødsbo kan udlægges uden behandling ved skifteretten.

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Regelgrundlag
 • Hvornår foretages der skatteansættelse?
 • Modregning i overskydende skat fra indkomstår forud for dødsfaldet

Definition

Et boudlæg er betegnelsen for den situation, hvor et dødsbos aktiver er så økonomisk beskedne, at de kan udleveres uden et reelt skifte af boet. Ofte vil udlægget ske til afdødes nærmeste efterladte, men det kan også være en institution, den der betaler begravelsen, kommunen eller statskassen.

Regelgrundlag

Hvis værdien af dødsboets aktiver ikke overstiger 47.000 kr. (2021-niveau) efter fradrag af 

 • rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og
 • retsafgifter og
 • af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde,

kan aktiverne udlægges uden skiftebehandling. Se dødsboskifteloven § 18, stk. 1. Det betyder, at afdødes samlede aktiver udleveres uden et skifte (opgørelse) af boet. 

Beløbsgrænsen som aktivmassen ikke må overstige reguleres hvert år pr. 1. januar. Se dødsboskiftelovens § 21.

Efter dødsboskiftelovens § 19, stk. 1 sker udlægget til  

 • den, som efter rettens skøn, er afdødes nærmeste efterladte,
 • en eventuel institution (plejehjemmet), som afdøde havde tilknytning til
 • den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen
 • en kommune, eller
 • statskassen.

Boudlæg kan under ganske særlige omstændigheder finde sted, selv om beløbsgrænsen overskrides. Efter praksis udvises der stor tilbageholdenhed med at tillade boudlæg, hvis beløbsgrænsen er overskredet. Det forhold at grænsen kun er overskredet lidt, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt. Se dødsboskiftelovens § 18, stk. 2.  Der tænkes især på boer med et større antal kreditorer, hvor udgifterne til en egentlig bobehandling vil overstige boets overskud, selv om dette overskud overstiger beløbsgrænsen.

Den der modtager afdødes dødsbo som udlæg, bliver ejer af aktiverne, men forpligtiger sig samtidig til at betale begravelsen. Udlægsmodtager hæfter dog kun for begravelsesudgifterne med nettoværdien af de udlagte aktiver. Se dødsboskiftelovens § 19, stk. 2.

Hvornår foretages der skatteansættelse?

Der foretages ingen skatteansættelse, hvis afdøde var

 • enlig,
 • separeret, eller
 • efterlader sig en ægtefælle, der ikke var samlevende med afdøde enten ved udløbet af det seneste indkomstår forud for dødsfaldet eller ved dødsfaldet.

Overskydende skat for indkomståret forud for dødsfaldet, der ikke er forfalden til udbetaling, udbetales ikke. Se dødsboskattelovens § 77, stk. 1.

Der foretages en skatteansættelse, hvis afdøde

 • var gift,
 • ikke var separeret og
 • samlevede med ægtefælle ved udgangen af det seneste indkomstår forud for dødsfaldet.

Den længstlevende ægtefælle hæfter ikke for eventuelle skattekrav mod afdøde. Eventuel overskydende skat, der ikke er forfalden forud for dødsfaldet, udbetales til den længstlevende ægtefælle uden om boet. Se dødsboskattelovens § 78, stk. 1.

Se også

Afsnit C.E.5.1.1.2.1 Skatteansættelse for dødsåret når afdøde var gift skatteansættelse for dødsåret når afdøde var gift og C.E.5.1.1.2.2 Skatteansættelse for dødsåret når afdøde var enlig skatteansættelse for dødsåret når afdøde var enlig.

Modregning i overskydende skat fra indkomstår forud for dødsfaldet

Hvis afdøde får en overskydende skat, fra et år forud for året hvori afdøde gik bort, kan der foretages modregning heri, såfremt afdøde havde gæld til inddrivelse. Modregningserklæring skal sendes til den, der har modtaget boet som boudlæg.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.