Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

G.2 Overskydende skat og restskat

Efter indkomstårets udløb foretages ansættelse af den skattepligtige indkomst og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatten. På grundlag heraf beregnes indkomstskatten (slutskatten).

I den slutskat, der for et år udskrives for den skattepligtige, med tillæg af eventuel overført restskat mv. efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3 >og afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 5 og 6 jf. lov nr. 922 af 18. september 2013<, modregnes i henhold til § 60 følgende beløb vedrørende samme år:

 1. Foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i A-indkomst >og AM-bidragspligtig indkomst<, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til slutskat.
 2. Foreløbige skattebeløb, som har skullet indbetales efter KSL (kildeskatteloven) § 68.
 3. Foreløbige skattebeløb, som har skullet betales i henhold til skattebillet (B-skat).
 4. De i KSL (kildeskatteloven) § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb (indeholdt udbytteskat).
 5. Beløb, som den skattepligtige har indbetalt i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 59 (frivillig indbetaling af foreløbig skat).
 6. Beløb efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 22 b, stk. 5. (virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat).
 7. Beløb som nævnt i PSL (personskatteloven) 8 a, stk. 5 (skat af negativ aktieindkomst, se C.5).
 8. Foreløbige skattebeløb, som Belgien, Luxembourg eller Østrig har indeholdt efter artikel 11 i direktiv 2003/48/EF om beskatning af rentebetalinger fra opsparing. Det gælder også foreløbige skattebeløb, som lande, der ikke er medlem af EU eller områder uden for EU, der er tilknyttet Holland eller Det forenede Kongerige, har indeholdt efter aftale eller andre ordninger vedrørende dette direktiv.
 9. Beløb, der er indbetalt som acontoskat efter AL (afskrivningsloven) § 40 C, stk. 8-10 (skatteværdi af visse tab ved afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, se LVE afsnit E.C.5.4.3.2).
 10. Beløb efter AMBL § 6 (godtgørelse i virksomhedsordningen vedrørende biblioteksafgift).
 11. Beløb efter lov om skattenedslag for seniorer (seniornedslag).
 12. Beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (grøn check).

Ejendomsværdiskat, der er opkrævet foreløbigt, er sædvanligvis indeholdt i A-skat.

Er der forinden årsopgørelsen sket tilbagebetaling af foreløbig skat efter KSL (kildeskatteloven) § 55, fragår det tilbagebetalte beløb i de foreløbige skatter, der skal modregnes i slutskatten.

Hvis slutskatten med tillæg af evt. overført restskat m.v. efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3 >og afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 5 og 6<,  overstiger de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL (kildeskatteloven) § 60, skal den skattepligtige betale det resterende beløb, der benævnes 'restskat'.

Hvis slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3 >og afgift efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 5 og 6<, er mindre end de foreløbige skatter, der modregnes efter § 60, tilbagebetales det overskydende beløb, der benævnes 'overskydende skat', jf. KSL (kildeskatteloven) § 62.

Hvis skattebeløb, der ikke bliver indregnet efter § 61, stk. 3, reguleret med tillæg, godtgørelse og renter efter KSL (kildeskatteloven) §§ 61-63 i alt udgør et mindre beløb end >500< kr., opkræves det ikke, jf. KSL (kildeskatteloven) § 62 C, stk. 2.  Tilsvarende gælder skattebeløb, der opstår som følge af ændring af ansættelsen efter KSL (kildeskatteloven) § 62 A. Ved beregningen tillægges beløb, der ikke tidligere er opkrævet .

Tilbagebetaling af overskydende skat med godtgørelse sker i tiden fra den 1. marts til den 1. >september<  i året efter indkomståret, jf. KSL (kildeskatteloven) § 62 stk. 3. Der tilkommer den skattepligtige en rente pr. påbegyndt måned fra den 1. >september<  at regne, hvis tilbagebetaling sker efter denne dato. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter.

I det tilfælde førstegangsopgørelsen udviser en restskat og denne udskrives efter 1. >september< , beregnes der ingen rente, medmindre førstegangsopgørelsen udskrives på baggrund af en taksation. Baggrunden herfor er, at den skattepligtige udenfor taksationstilfælde kan være uden indflydelse på, at årsopgørelsen først udskrives på et senere tidspunkt end 1. >september< .

Efter KSL (kildeskatteloven) § 60, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte regler, hvorefter der åbnes adgang til, at ægtefæller, der er samlevende ved udgangen af det år, for hvilket slutskatten skal beregnes, kan erklære sig indforstået med, at eventuel overskydende skat, der efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 62 tilkommer den ene af ægtefællerne, anvendes til udligning af eventuel restskat, som efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 61 påhviler den anden ægtefælle. De tidligere regler herom, jf. bek. 514 af 28. november 1985, er ophævet, jf. cirk. nr. 135 af 4. november 1988, pkt. 95, og der er indtil videre ikke fastsat nye regler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.