Til forside
tax.dk - skat og afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< indholdsfortegnelse >>

G.2 Overskydende skat og restskat

Efter indkomstårets udløb foretages ansættelse af den skattepligtige indkomst og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatten. På grundlag heraf beregnes indkomstskatten (slutskatten).

I den slutskat, der for et år udskrives for den skattepligtige, med tillæg af eventuel overført restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3 >og afgift efter PBL § 25 A, stk. 5 og 6 jf. lov nr. 922 af 18. september 2013<, modregnes i henhold til § 60 følgende beløb vedrørende samme år:

 1. Foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i A-indkomst >og AM-bidragspligtig indkomst<, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til slutskat.
 2. Foreløbige skattebeløb, som har skullet indbetales efter KSL § 68.
 3. Foreløbige skattebeløb, som har skullet betales i henhold til skattebillet (B-skat).
 4. De i KSL § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb (indeholdt udbytteskat).
 5. Beløb, som den skattepligtige har indbetalt i henhold til KSL § 59 (frivillig indbetaling af foreløbig skat).
 6. Beløb efter VSL § 10, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 22 b, stk. 5. (virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat).
 7. Beløb som nævnt i PSL 8 a, stk. 5 (skat af negativ aktieindkomst, se C.5).
 8. Foreløbige skattebeløb, som Belgien, Luxembourg eller Østrig har indeholdt efter artikel 11 i direktiv 2003/48/EF om beskatning af rentebetalinger fra opsparing. Det gælder også foreløbige skattebeløb, som lande, der ikke er medlem af EU eller områder uden for EU, der er tilknyttet Holland eller Det forenede Kongerige, har indeholdt efter aftale eller andre ordninger vedrørende dette direktiv.
 9. Beløb, der er indbetalt som acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8-10 (skatteværdi af visse tab ved afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, se LVE afsnit E.C.5.4.3.2).
 10. Beløb efter AMBL § 6 (godtgørelse i virksomhedsordningen vedrørende biblioteksafgift).
 11. Beløb efter lov om skattenedslag for seniorer (seniornedslag).
 12. Beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (grøn check).

Ejendomsværdiskat, der er opkrævet foreløbigt, er sædvanligvis indeholdt i A-skat.

Er der forinden årsopgørelsen sket tilbagebetaling af foreløbig skat efter KSL § 55, fragår det tilbagebetalte beløb i de foreløbige skatter, der skal modregnes i slutskatten.

Hvis slutskatten med tillæg af evt. overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3 >og afgift efter PBL § 25 A, stk. 5 og 6<,  overstiger de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL § 60, skal den skattepligtige betale det resterende beløb, der benævnes 'restskat'.

Hvis slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3 >og afgift efter PBL § 25 A, stk. 5 og 6<, er mindre end de foreløbige skatter, der modregnes efter § 60, tilbagebetales det overskydende beløb, der benævnes 'overskydende skat', jf. KSL § 62.

Hvis skattebeløb, der ikke bliver indregnet efter § 61, stk. 3, reguleret med tillæg, godtgørelse og renter efter KSL §§ 61-63 i alt udgør et mindre beløb end >500< kr., opkræves det ikke, jf. KSL § 62 C, stk. 2.  Tilsvarende gælder skattebeløb, der opstår som følge af ændring af ansættelsen efter KSL § 62 A. Ved beregningen tillægges beløb, der ikke tidligere er opkrævet .

Tilbagebetaling af overskydende med godtgørelse sker i tiden fra den 1. marts til den 1. >september<  i året efter indkomståret, jf. KSL § 62 stk. 3. Der tilkommer den skattepligtige en rente pr. påbegyndt måned fra den 1. >september<  at regne, hvis tilbagebetaling sker efter denne dato. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter.

I det tilfælde førstegangsopgørelsen udviser en restskat og denne udskrives efter 1. >september< , beregnes der ingen rente, medmindre førstegangsopgørelsen udskrives på baggrund af en taksation. Baggrunden herfor er, at den skattepligtige udenfor taksationstilfælde kan være uden indflydelse på, at årsopgørelsen først udskrives på et senere tidspunkt end 1. >september< .

Efter KSL § 60, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte regler, hvorefter der åbnes adgang til, at ægtefæller, der er samlevende ved udgangen af det år, for hvilket slutskatten skal beregnes, kan erklære sig indforstået med, at eventuel overskydende skat, der efter reglerne i KSL § 62 tilkommer den ene af ægtefællerne, anvendes til udligning af eventuel restskat, som efter reglerne i KSL § 61 påhviler den anden ægtefælle. De tidligere regler herom, jf. bek. 514 af 28. november 1985, er ophævet, jf. cirk. nr. 135 af 4. november 1988, pkt. 95, og der er indtil videre ikke fastsat nye regler.

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.