Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

G.1 Indledning

Dette afsnit omtaler reglerne vedrørende renteberegning, der er omhandlet i KSL (kildeskatteloven) §§ 61-63.

Reglerne i KSL (kildeskatteloven) §§ 61 og 62 for beregning af henholdsvis procenttillæg til restskat og procentgodtgørelse til overskydende skat blev ændret ved § 3, nr. 6 og 7, i lov nr. 462 af 12. juni 2009. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2009.

Reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 62 A for beregning af rentegodtgørelse og renteberegning ved ansættelsesændringer blev ændret ved lov nr. 277 af 13. maj 1998 (Rentenedsættelse og indførelse af symmetrisk renteberegning ved ansættelsesændringer m.v.), der er omtalt i skm.cirk. nr. 156 af 15. september 1998. De ændrede regler har virkning fra og med indkomståret 1998. Ved ansættelsesændringer vedrørende indkomståret 1997 og tidligere indkomstår vil der fortsat skulle beregnes rentegodtgørelse efter de tidligere regler, se "Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 1999".

Reglerne, som omtales i det følgende, finder også anvendelse ved opkrævning af ejendomsværdiskatten, jf. EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 15, stk. 1.

Med gennemførelsen af lov nr. 471 af 12. juni 2009 om arbejdsmarkedsbidrag og lov nr. 521 af 12. juni 2009 om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love er opkrævning m.v. af arbejdsmarkedsbidrag forenklet betydeligt. Med lov nr. 471 af 12. juni 2009 er arbejdsmarkedsbidraget ændret fra et socialt bidrag til en skat og med lov nr. 521 af 12. juni 2009 ændres opkrævningsreglerne for arbejdmarkedsbidraget, således at det opkræves efter kildeskattelovens regler for almindelig indkomstskat. Dette medfører bl. a., at arbejdsmarkedsbidrag kan betales efter kildeskattelovens § 59 (frivilling indbetaling). 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.