Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.9.2.5 Udlæg til længstlevende ægtefælle

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår dødsboet kan afvikles uden skifte.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regelgrundlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Udlæg til længstlevende ægtefælle er betegnelsen for den situation, hvor afdødes bo udleveres til længstlevende ægtefælle uden et skifte. Det adskiller sig fra boudlægget ved at ægtefællen hæfter for afdødes gældsforpligtigelser.

Regelgrundlag

Udlæg af et bo til en længstlevende ægtefælle kan finde sted, hvis

  • ægtefællen,
  • ægtefællens værge eller
  • ægtefællens skifteværge

fremsætter anmodning derom, og

  1. der efter arvelovens § 11, stk. 1-3, samt kapitel 11  i lov om ægtefællers økonomiske forhold, intet bliver at udlodde til andre arvinger og
  2. ægtefællen påtager sig ansvaret for den afdødes forpligtigelser.

Se dødsboskifteloven § 22, stk. 1.

Selv om ægtefællen har påtaget sig gælden efter dødsboskifteloven § 22, stk. 1, kan denne ægtefælle "bakke ud" af forpligtelsen. Må det antages, at boet er insolvent, kan den pågældende ægtefælle eller en kreditor i boet anmode skifteretten om at tage boet under egentlig behandling ved en bobestyrer.

Finder skifteretten, at boet er insolvent, og opfylder ægtefællen sin forpligtelse til at tilbagelevere det modtagne eller tilsvare berigelsen (betale boet den berigelse, som ægtefællen har fået ved at få udleveret boet), frigøres ægtefællen fra hæftelsen uanset dødsboskifteloven § 22. Se dødsboskifteloven § 23.

Bestemmelsen i dødsboskifteloven § 22, stk. 1 gælder, selv om der har været fuldstændigt særeje i ægteskabet. Det er kun den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner, som kan påberåbe sig bestemmelsen. En samlever, arvinger eller kreditorer kan ikke gøre dette.

Hvis boet er insolvent, og den længstlevende ægtefælles gæld overstiger vedkommendes aktiver, kan hensynet til boets kreditorer føre til, at boet ikke udleveres til den længstlevende ægtefælle. Se fx UfR 2007.876.ØLK.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 2007.876.ØLK

Der var tale om en sag, hvor manden begærede den afdøde hustrus bo udlagt til sig efter dødsboskiftelovens § 22, subsidiært udleveret til privat skifte.

Da boet efter hustruen imidlertid måtte antages at være insolvent, og da mandens gæld oversteg hans aktiver, blev mandens begæringer dog ikke taget til følge.

Boet blev i stedet udleveret til behandling ved bobestyrer.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at der skal tages hensyn til afdødes kreditorer, ved vurderingen af om et bo kan udleveres til den længstlevende, da ægtefællen (ved boudlæg til længstlevende) hæfter for afdødes forpligtigelser.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.