Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.9.3 Restanceinddrivelsesmyndighedens forholdsregler over for dødsboer

Indhold

Dette afsnit handler om restanceinddrivelsesmyndighedens forholdsregler over for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav 
  • Registrerings- og afregningsforhold
  • Inddrivelse af restancer
  • Insolvens og endelig afskrivning.

Restanceinddrivelsesmyndighedens  anmeldelse af krav

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav ved skifte ved bobestyrer

Da det på anmeldelsestidspunktet kan være usikkert, om boet vil være solvent/insolvent, anmeldes et krav altid, som var det insolvent.

Restanceinddrivelsesmyndighedens skal opgøre og anmelde krav, der er til inddrivelse. Anmeldelsen skal være skriftligt og medtage eventuelle renter og omkostninger. Rummer proklamaet oplysning om insolvensbehandling, skal et krav om fortrinsstilling også medtages. Renter, der løber på efter dødsfaldet, er § 98 krav

Træffes der efter proklamaets udstedelse beslutning om insolvensbehandling, meddeler bobestyreren de anmeldte kreditorer, at de inden for en frist på otte uger skal anmelde eventuelt uanmeldte krav på fortrinsstilling.

Er proklama ikke udstedt, skal restanceinddrivelsesmyndigheden snarest muligt efter at være gjort bekendt med dødsfaldet anmelde et eventuelt krav til skifteretten eller til den bobestyrer, der ifølge oplysning fra skifteretten forestår behandlingen af dødsboet. Hvis der endnu ikke er udpeget en bobestyrer, kan anmeldelsen sendes til skifteretten, der videresender anmeldelse til bobestyrer, når denne bliver udpeget.

 I anmeldelsen tages forbehold for, at kravet vil kunne blive ændret som følge af efterangivelse og andre reguleringer.

Kan kravet ikke opgøres endeligt, må anmeldelse foretages foreløbigt med forbehold for senere ændringer af kravet. Hvis et krav anmeldes foreløbigt, skal endelig anmeldelse ske senest 8 uger efter udløbet af den oprindelige anmeldelsesfrist. Se dødsboskiftelovens § 82, stk. 3. Hvis ikke der sker endelig anmeldelse af kravet, er restanceinddrivelsesmyndigheden bundet at den foreløbige anmeldelse.

I anmeldelsen opgøres kravene ifølge konkursordenen. Se dødsboskifteloven § 70, som henviser til konkurslovens bestemmelser herom. Kravene opgøres altså som ved anmeldelse i konkurs.

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav ved privat skifte

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal anmelde sit krav over for samtlige arvinger eller over for den, som arvingerne efter dødsboskifteloven § 25, stk. 6, har udpeget som modtager af henvendelser vedrørende boet.

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav ved uskiftet bo og ægtefælleudlæg

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal anmelde eventuelle krav, der er til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, indenfor proklamafristen på otte uger.

Registrerings- og afregningsforhold

Har afdøde drevet en virksomhed og videreføres virksomheden af dødsboet, skal boet registreres. Ved hensidden i uskiftet bo skal Skatteforvaltningen på samme måde foranledige, at der i fornødent omfang sker omregistrering af virksomheden.

Hvis der er ansatte i virksomheden, skal tilmelding til CVR-registret ske senest otte dage efter den første udbetaling af A-indkomst, fordi nummeret følger den indholdspligtige og derfor ikke kan overdrages i forbindelse med dødsfald.

Der skal ved boets manglende angivelse eller betaling af skatter og afgifter ske rykning mv. og inddrivelse efter de almindelige regler, der gælder for inddrivelse af de pågældende tilsvar. Desuden skal der foretages beregning af afgifter, morarenter mv. efter de samme regler, som gælder for andre virksomheder.

Inddrivelse af restancer

Intet skifte

Hvor der er tale om, at boet er udlagt til den længstlevende ægtefælle, påtager ægtefællen sig ved udleveringen at dække den afdødes forpligtelser. Inddrivelse sker derfor som for den pågældendes egen gæld.

Hvor der er tale om uskiftet bo, skal den afdødes restancer inddrives hos den længstlevende ægtefælle efter de almindelige regler som for den pågældendes egen gæld.

Skifte ved bobestyrer

Når et dødsbo skiftes ved en bobestyrer, er der ikke længere tale om individualforfølgning, men derimod universalforfølgning. Det betyder, at bobestyrer gør boets aktiver og passiver op og fordeler dem til de respektive kreditorer. Restancemyndighedens inddrivelse er dermed begrænset til at foretage anmeldelse i af gælden til bobestyreren.

Privat skifte

Hvis et dødsbo skiftes ved privat skifte, og arvingerne ikke har sikret, at alle kreditorerne kan blive fyldestgjort, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage sædvanlig inddrivelse, herunder udlæg eller lønindeholdelse, hos arvingerne for eventuelle skyldige skatter og afgifter. Det skyldes, at arvingerne hæfter personligt for gælden. Inddrivelsen skal dog tage hensyn til, omder hæftes solidarisk eller pro rata, dvs. for en bestemt del.

Insolvens og endelig afskrivning

Når behandlingen af insolvente bobestyrerboer er afsluttet uden fuld dækning for de anmeldte krav, kan restanceinddrivelsesmyndigheden, på grundlag af meddelelse herom fra skifteretten, endeligt afskrive Skatteforvaltningens eventuelle udækkede del af anmeldte krav.

Desuden kan restanceinddrivelsesmyndigheden endeligt afskrive krav som uerholdelige, når skifteretten har bekræftet, at dødsboet udlægges uden skiftebehandling.

Se også afsnit G.A.3.1.8 Afskrivning og bortfald af fordringer Afskrivning af fordringer

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.