Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.9.2.3 Uskiftet bo

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo efter afdøde, samt hvordan de efterladt hæfter for afdødes gæld.

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Reglerne for uskiftet bo 
 • Hæftelse for de efterladte

Definition

Ved uskiftet bo forstås den situation, hvor et dødsbo ikke skiftes (opgøres) umiddelbart efter dødsfaldet, men afventer den længstlevende ægtefælles død, eller at den længstlevende ægtefælle vælger at få boet skiftet.

Reglerne for uskiftet bo

Når en person afgår ved døden, er det dennes dødsbo der skiftes (gøres op). Hvis afdøde var gift, og der var delingsformue, kan den længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo efter reglerne i arvelovens kapitel 4. 

En længstlevende ægtefælle er efter arveloven §§ 17 og 18 berettiget til at overtage delingsformuen uden at skifte med de fælles livsarvinger, hvis solvens- og myndighedsbestemmelserne i arvelovens §§ 19 og 20 er opfyldte. Rent praktisk betyder det, at hvis den længstlevende ægtefælle er insolvent, kan vedkommende ikke sidde i uskiftet bo. Det skyldes et hensyn til kreditorerne. Hvis afdøde har efterladt sig særlige livsarvinger, kan boet kun udleveres til uskiftet bo med disses samtykke.

En begæring om boets udlevering skal fremsættes over for skifteretten. Se arveloven §§ 20 og 21. 

Virkningerne af, at et bo udleveres til uskiftet bo, er, at det uskiftede bo undergives den længstlevende ægtefælles rådighed, uden at der skal udredes (opgøres og udbetales) arv til de fælles livsarvinger. Se arveloven § 24. Den længstlevende ægtefælle bliver personligt ansvarlig for førsteafdøde ægtefælles forpligtigelser. Se mere herom nedenfor i afsnittet "Hvordan hæfter de efterladte?"

Hvornår kan den længstlevende sidde i uskiftet bo?

I nedenstående tilfælde, kan længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo:

 • Afdødes bo består af delingsformue eller skilsmissesæreje. Er der tillige fuldstændigt særeje, skal dette skiftes.
 • Der er fælles livsarvinger.
 • Førsteafdødes livsarvinger giver samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Hvis en længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan vedkommende når som helst vælge at skifte boet.

I nedenstående tilfælde, kan længstlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo:

 • Hvis der ikke er livsarvinger.
 • Efter længstlevende er blevet gift igen.
 • Hvis afdødes bo kun består af fuldstændigt særeje. Se lov om ægtefællers økonomiske forhold § 12, stk. 1, nr. 2.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.5.2 Særeje om særeje.

Hvordan hæfter de efterladte?

Længstlevende ægtefælle

Den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, bliver personligt ansvarlig for førsteafdødes forpligtelser. Se arveloven § 25, stk. 1. Den længstlevende ægtefælle hæfter derfor ikke kun med boets midler, men også med, hvad den pågældende selv ejer eller senere måtte erhverve, for så vidt det ikke er gjort til fuldstændigt særeje. Se arvelovens § 23, stk. 1.

Den længstlevende ægtefælle hæfter også for den afdødes

 • restskat, samt
 • eventuelle efterbetalingskrav, der stammer fra afdødes forskudsafskrivninger.

Se dødsboskattelovens § 88, stk. 2.

Den længstlevende ægtefælle kan udøve "en ejers rådighed" over boet, men rådigheden er dog ikke helt fri. Hvis der sker misbrug, fx urimeligt forbrug eller der ydes gaver, som står i misforhold til det uskiftede bos formue, kan enhver af arvingerne kræve skifte eller kræve vederlag. Se arvelovens §§ 29 og 30.

Er der ydet gaver, der står i misforhold til boets formue, og vidste modtageren/den begunstigede, eller burde han/hun have vidst, at ægtefællen var i uskiftet bo, og at dispositionen stod i misforhold til boets formue, kan en livsarving kræve dispositionen omstødt. Se arvelovens § 31.

Den længstlevende ægtefælle hæfter ikke for afdødes mellemperiodeskat og dødsboskat, da ægtefællen efter dødsboskattelovens § 59 indtræder i afdødes skattemæssige stilling.

Livsarvinger

Livsarvingerne hæfter ikke for førstafdødes gæld, og de har ingen rådighed over det uskiftede bo.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.