Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.9.1.3.3 Institutioner, der ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af fonde, institutioner mv., som ikke beskattes efter reglerne i fondsbeskatningsloven, fordi de ikke opfylder betingelsen om at være omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Fonde, institutioner mv. der ikke er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven
  • Fonde, der anses som en del af stifterens formue
  • Indsamlinger og andre enheder af midlertidig karakter.

Fonde, institutioner mv. der ikke er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven

Er der tale om et selvstændigt skattesubjekt, vil institutionen som udgangspunkt være skattepligtig efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Skattepligt efter denne bestemmelse omfatter kun indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4 og 5. Se også afsnit C.D.8.9.1 Opgørelsen af den skattepligtige indkomst om indkomstopgørelsen for foreninger, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Fonde, institutioner mv., der er særligt undtaget fra fondsloven, fx fordi de er underlagt offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, vil som hovedregel have et entydigt og begrænset formål. Sådanne institutioner vil derfor som udgangspunkt opfylde betingelserne for skattefritagelse efter SEL (selskabsskatteloven) § 3. Det samme gælder institutioner under folkekirken, trossamfund og uddannelsesinstitutioner, når fonden ikke påtager sig andre opgaver ud over sit hovedformål.

Fonde, institutioner mv., der er særligt undtaget fra erhvervsfondsloven, fx fordi de er underlagt offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, vil som hovedregel have et entydigt og afgrænset formål. Efter erhvervsfondsloven er følgende institutioner fritaget:

  1. Danmarks Nationalbank
  2. Sparekasser
  3. Pensionskasser
  4. Godkendte realkreditinstitutter. 

Ad a. Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank er skattefri. Se SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 7.

Ad b. Sparekasser

Sparekasser er skattepligtige. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2a.

Ad c. Pensionskasser

Pensionskasser kan være skattefri. Se SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 8, 9 eller 13. Se også C.D.1.3.1 Skattefritagne selskaber og institutioner med flere om skattefritagne selskaber og institutioner.

Ad d. Realkreditinstitutioner

Realkreditinstitutioner er omfattet af lov om finansiel virksomhed og skal være organiseret som aktieselskaber. De er dermed skattepligtige. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

Fonde, der anses som en del af stifterens formue

Afkast mv. af formue i fonde, der reelt ikke opfylder betingelserne for at være et selvstændigt skattesubjekt, vil blive beskattet hos stifteren eller deltagerne. Det kan fx gælde for afkast placeret i udenlandske trusts, som ikke opfylder betingelsen om at være et selvstændigt skattesubjekt efter danske skatteregler. Se C.B.2.15 Rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandske trusts (fonde) om afkast af udenlandske trusts (fonde). Se også afsnit C.D.9.1.5.1 Udenlandske fonde om udenlandske fonde.

Indsamlinger og andre enheder af midlertidig karakter

Skattestyrelsen kan i et konkret tilfælde finde, at der ikke er tale om en fond omfattet af fondsloven, men fx en indsamling. En sådan indsamling vil ikke opfylde betingelserne for skattepligt, da den anses at være af midlertidig karakter.

Er der tale om en velgørende forening, vil den være omfattet af skattepligten i selskabsskatteloven. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Hvis foreningen ikke har andet formål end den velgørende aktivitet, vil den ikke blive skattepligtig.

Bemærk

Den skatteansættende myndighed bør dog være opmærksom på, om der er tale om en omgåelse af de materielle fondslove.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.